Artikkel nr 7 fra blad nr 1-2000
Emne: Bokmelding
Front mot bibelkritikken
Av Reidar Eriksen.

Norvald Yri: Jesus gjør under. Sannheten om Jesus og veien til Guds rike.
Visjon og virkelighet A/S, 277 s., kr 180.
Kan kjøpes fra: Bibelsk Tros kassettjeneste, Postboks 116, 4395 Hommersåk

Selve tittelen på denne boka bærer bud om både hva innholdet i boka er, og hva intensjonen med utgivelsen er: - Å understreke sannheten og troverdigheten i beretningene om Jesu person, hans liv og underfulle gjerninger – slik vi leser om det i evangeliene i Det nye Testamente – som Guds åpenbaringsord til frelse og liv.

I en tid hvor innflytelse fra bibeloppløsende teologi og forvirrende og uklar forkynnelse i stadig sterkere grad gjør seg gjeldende på alle plan innen kristenlivet i vårt land, er det nødvendig og frigjørende at noen skaper avklaring og understreker hva sann kristendom og bibelforståelse er.

Norvald Yri er vel kjent for sitt lange virke som misjonær, forkynner og lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole. Selv gir han uttrykk for hva som ligger bak utgivelsen av denne boka på denne måten: "Åndssituasjonen er slik at en lett kan bli grepet av sløvhet og mister forståelsen for at vi må danne front mot krefter som setter inn angrep på Bibelens frelsesbudskap."

Boka er inndelt i to hovedavsnitt. Først får vi en grundig gjennomgang av fortellingene om Jesu person, hans underfulle gjerninger og mektige forkynnelse, hans stedfortredende liv, død og oppstandelse og den betydning dette har for vår frelse. – I et tilleggsavsnitt tar så forfatteren for seg noen av de mer prinsipielle spørsmål omkring bibelsynet, tekstforståelsen og tolkningstradisjonen av Det nye Testamente gjennom historien. Videre viser han til utviklingen av framveksten av bibelkritikken og utviklingen av den liberale teologi og tar et oppgjør med den. Til sist får vi en oversikt over de nyere norsk bibeloversettelsene.

Ut fra de mange beretningene i evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas – de såkalte synoptiske evangelier – understreker forfatteren hvor viktig det er å holde fast på ektheten og troverdigheten i det som fortelles. Det er gjennom Jesu person og virke Guds frelsesåpenbaring er blitt oss til del. – Yri imøtegår bibelkritikken som benekter troverdigheten i fortellingene. Den fornekter underet – og dermed også inkarnasjonen og oppstandelsen. Bibelen oppfattes ikke som Guds åpenbarte sannhetsord. Den er ikke – eller i alle fall bare delvis – inspirert av Guds Ånd. På denne måten fører den moderne bibelkritikken til en farlig forvrengning av Bibelens sannhetsbudskap, noe som lett leder bort fra frelsesbudskapet.

I en tematisk framstilling av fortellingene viser Yri til betydningen av Jesu underfulle fødsel, hans dåp og fristelse, hans undergjerninger og forkynnelse og hans lidelse, død og oppstandelse, som en helhet i hans frelsergjerning.

Evangelistenes fortellinger er bare troverdige ut fra de kriterier evangelistene selv legger til grunn for sine beretninger ( f. eks. Luk 1,1-4), men spesielt fordi det er så stor samstemmighet mellom profetordet i Det gamle Testamente og oppfyllelsen i Det nye Testamente.

Særdeles verdifult er det at Yri tar for seg så mange av Messiasprofetiene i Det gamle Testamente og viser hvordan de har fått sin oppfyllelse i Jesu liv og gjerning, slik evangeliene framstiller det.

"Jesus gjør under" er en vektig bidrag til en forståelse av hva sann og rett nytestamentlig teologi er. Boka er lettlest og oversiktelig. Leseren vil kjenne seg på trygg grunn ved å arbeide med budskapet i evangeliene ved hjelp av denne boka. Den bør få mange lesere!