Artikkel nr 2 fra blad nr 2-2000
Emne: Påske
Kristi dyrebare blod
Av Reidar Eriksen.

"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende." (1 Pet 1,18 - 20)

I Bibelen rommer påskebudskapet et evighetsperspektiv. Guds plan for slektens forløsning ble fastsatt før verdens grunnvoll ble lagt. Alt som skjedde de dramatiske dagene evangelistene skildrer i sine beskrivelser av Jesu lidelse og død på korset, var forutsagt og bestemt i Guds evige råd. Og det ble åpenbart for profetene i Den gamle pakt. Derfor heter det så ofte: "Dette skjedde for at Skriften skulle oppfylles."

"Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende", skriver Peter.

At han - Kristus - var kjent forut, understreker nettopp denne sannheten. Han var kjent som - utvalgt til å være - verdens frelser.

Salmedikteren Brorson uttrykker dette slik i sin gripende påskesalme:

Her ser jeg et tålmodig lam som seg til døden skynder. Det lam er Herren stor og sterk, til Adamsætten bundet, som Gud til sitt forløsningsverk har ene dyktig funnet! (Sangboken 662,2)

Ordet viser oss hva det har kostet Gud å frelse oss. Den løsesummen kunne ikke innfris med sølv eller gull. Ingen menneskelig verdi - ingen menneskelig innsats, om den var aldri så stor, - kunne løse oss syndige mennesker fra syndefallets følger. Så gjennomtrengt av syndens gift er vår arv fra fedrene - arvesynden - at den har ødelagt oss totalt i vårt forhold til Gud. Rom 5,12.

Derfor måtte vi forløses "med Kristi dyrebare blod". Han er det lyteløse og feilfrie offerlammet. - Vi er dyrt kjøpt!

Når Bibelen sier at Gud ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, så betyr det at Gud gav det dyreste han hadde, sin egen Sønn, for at han som vår stedfortreder skulle ta seg av vår sak. Men det betyr også at Gud lot straffen for alle våre synder ramme Sønnen.

Profeten Jesaja fikk et forunderlig klart lys over dette. I kapitel 53,5 sier han: "Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi kulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom".

Straffen lå på ham! Skyldbrevet var vårt. Misgjerningene og overtredelsene var våre. Men straffen lå på ham. Og det var Gud selv som la den der! - "Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham!"

Hvorfor ? - "...for at vi skulle ha fred!" Dette Guds forunderlige "for at vi..." møter vi over alt i Bibelen. Joh 3,16: "Så elsket Gud... at han gav... for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Gal 4,4 - 5 "Gud sendte sin Sønn... for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven..." 2 Kor 5,21: "Han ble gjort til synd for oss,... for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud".

Hele Guds frelsesråd tar altså sikte på vår forløsning fra syndens makt og fallets forferdelige konsekvenser. "For at vi skulle ha fred!"

Ved Jesu sår er frelsen en virkelighet for hver den som tror. Det er fullbrakt! For Jesaja sier videre: - "Og ved hans sår har vi fått legedom!" Freden som ble vunnet ved Jesu soningsverk, innebærer at i Ham er fallet gjenopprettet, slik at Guds velsignelse og velbehag nå hviler over den som har tatt sin tilflukt til Jesus.

Tør du tro dette? Har du sett at det Jesus har vunnet ved sin stedfortredergjerning gjelder deg? Da kan du synge med sangeren:

Men nå har jeg alt, ja alt i Jesus.
Legedom for alle hjertesår.
Ingen synd som ikke han forlater,
ingen nød som ikke han forstår!
Om jeg eier Jesus, bare Jesus,
og i hele verden intet mer,
Å, så eier jeg dog alt i Jesus,
Han som liv og overflod meg gir!

Løsesummen er altså Kristi dyrebare blod. Og Ordet vitner at "Jesu, hans Sønns blod, renser fra all synd." (1 Joh 1,7)

Og "Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, - og med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. ... Der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd." (Heb 10,12, 14 og 18)

Han betalte den kostbare pris! Så er du fri og frelst ved troen på hans navn! Da er din sak god hos Gud! Da eier du fred med Gud!