Artikkel nr 1 fra blad nr 3-2000
Emne: Leder
Lærenemnda og profeten Elias
Av Eivind Gjerde

Leder i nr. 03/2000. Ved en feil ble en del av teksten utelatt. Den fullstendige teksten ble trykt i nr. 05/2000. Det er denne som er gjengitt nedenfor.

Den norske kirkes lærenemnd har hatt sin første sak til behandling og har gitt sine uttalelser i Dingstad/Osberg-saken. Nemnda ble delt i et flertal og et mindretall.

Flertallsuttalelsen har blitt møtt med svært sterke reaksjoner fra bibeltro hold i Den norske kirke. Den er blitt kritisert for å ha forkludret og sviktet Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelsen, og fremmet vranglære i forhold til en rekke sentrale bibelske sannheter som læren om rettferdiggjørelsen, lov og evangelium, boten, synden, og ekteskapet.

Kritikken som den er møtt med, er sann og har vært nødvendig. Aldri før i vår nyere historie er det blitt avdekket en mer alvorlig, ja bent frem katastrofal åndelig situasjon i Den norske kirke. Det som er noe av det mest uhyggelige med denne saken, er at såkalte "konservative" biskoper og teologer har skrevet under en slik forførende og villedende uttalelse sammen med liberale og bibelfornektende biskoper og teologer. Det er i seg selv dypt tragisk.

Under kirkestriden med det store møtet i Calmeyergatens misjonshus i 1920, vedtok de konservative at de ikke skulle samarbeide med dem som hadde brutt med Skriften og bekjennelsen. I dag er sitasjonen en annen. Det er samspill mellom konservartive og liberale. Følgen er stor åndelig forvirring. Men hvem er det som seirer på det? Jo, de liberale.

Forfallet og frafallet i kirken vil fortsette med uforminsket styrke. De såkalte "konservative" biskopene har gjennom sin unnfallenhet og svik, satt seg selv i en håpløs situasjon kirkepolitisk sett. De vil ikke ha noen som helst mulighet til å stoppe avkristningen av Den norske kirken.

I sin tid sa den kjente danske forfatter og domprost Skovgaard-Pettersen at den som godkjenner Sodomas synd, vil få Sodomas dom. Dette er ord til ettertanke for vår tid!

I den avkristningstid som vi lever i, er det viktig at vi ikke mister motet. Mismots ånd er ikke av Gud, sier Bibelen. Vi kan og skal bedrøves over enhver som vender seg bort fra den sunne lære og lytter til vranglærere, men vi har ingen grunn til å miste motet av den grunn. Vi har heller ikke grunn til å miste motet om vi kjenner oss ensomme som kristne. Vi opplever at det er få som vil stå sammen med oss i troen på den sanne Jesus Kristus etter Bibelens usvikelige og pålitelige vitnesbyrd. Bibelen har nemlig forutsett den utviklingen vi ser. Og det må vi ta til etterretning: "La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn ... For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet." 2 Tess 2,3;7-8.

Lovløshetens ånd er åpenbar i Den norske kirke, og verre vil det bli. Men lovløsheten begrenser seg ikke bare til denne. Flere kristne organisasjoner er smittet av den samme ånd som regjerer i statskirken.

Den som vil være tro mot Bibelen, må ikke regne med å oppleve stor støtte og oppslutning i tiden som kommer. Men det store er at midt i denne vanskelige situasjonen, vil Herren Jesus selv gå med den som holder seg til ham. Den sanne troende er ikke alene, men utgjør etter Bibelen en majoritet. Den troende er alltid i flertall, sett fra den himmelske synsvinkel.

I 2 Kongebok 6 kan vi lese den underlige fortellingen om profeten Elisa og tjeneren hans. Israels fiende, Syria, hadde invadert landet. Elisa og tjeneren møter syrerhæren om morgenen (v. 15). Tjeneren ser fienden og spør fortvilet Elisa: "Å, min Herre, hva skal vi gjøre? Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Og Elisa bad og sa: Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisa" 2 Kong 6:15-17 .

Om våre åndelige fiender er meget tallrike og opplever stor fremgang i sitt bedervelsesverk, er Herren Jesus og hans menighet på jord en majoritet. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Det skal vi få regne med.