Artikkel nr 6 fra blad nr 3-2000
Emne: Bokmelding
Om å gå ut over det som er skrevet
Av Guttorm Raen.

Tittel: Korset og blodets evangelium. Et oppgjør med JDS-læren
Forfatter: Fred V. Hjortland
Forlag: Siggerud
Utgitt: 2000
Annet: 100 s. hefte, kr 75,-

I Bibelsk Tro nr. 1/1999 omtalte jeg heftet "Fokus på trosbevegelsen" av Fred V. Hjortland, en nyttig dokumentasjon om mye av den vranglære som kjennetegner denne bevegelsen. Nå har samme forfatter satt søkelyset på ett spesielt lærepunkt som står sentralt i bevegelsen, og som angår det mest sentrale i vår kristne tro – læren om Kristi forsoningsverk.

Det gjelder den såkalte JDS-læren, som går ut på at det var ikke nok til vår frelse at Jesus døde på korset – han måtte også dø åndelig og overgies til Satans herredømme. (Bokstavene JDS står for det engelske uttrykket "Jesus Died Spiritually" – Jesus døde åndelig.) Heftet dokumenterer hvordan framstående ledere i trosbevegelsen – også norske – framstiller og utbrer slike tanker. Videre påvises det hvordan denne læren står i direkte strid med Bibelens budskap om at det er ved Jesu blod, ved hans død på korset, at frelsesverket er fullført én gang for alle.

Jeg håper at denne dokumentasjonen også kan få øynene opp hos noen av dem som ikke ser farene i denne bevegelsen, nå som dens ledere begynner å gjøre tilnærmelser for å bli anerkjent på linje med andre kirkesamfunn og kristelige organisasjoner. Dette heftet tar også opp norske og skandinaviske forhold i større utstrekning enn det ble gjort i det forrige heftet, og påviser hvordan ledere i trosbevegelsen enten direkte lærer en slik vranglære, eller anbefaler litteratur som inneholder slik vranglære, og nekter å erkjenne hvor ubibelsk den er (f.eks. Åge Åleskjær, Ulf Ekman). I tillegg nevnes uklare holdninger som har kommet til uttrykk hos en del kristne ledere som står utenfor selve trosbevegelsen. Det er kanskje til dels av uvitenhet, men den dokumentasjonen som er framlagt, bør få dem til å tenke seg om på nytt når det gjelder dette spørsmålet.

Når åndelige forkynnere og ledere begynner skråsikkert å påstå noe som det ikke er grunnlag for i Bibelen, er det fare på ferde. Og når dette gjelder sentrale lærepunkter, må det ropes et varsku. Det vil dette heftet bidra til. Samtidig er det vel rett å legge til at vurderingen av trosbevegelsen ikke beror bare på den innstilling dens ledere tar til dette ene lærepunktet. Jeg anser for eksempel selve trosbegrepet, bevegelsens syn på Guds allmakt, og skifte av fokus fra evighetsalvoret til våre "positive" opplevelser her i verden, for å være like avgjørende avvik fra sann kristendom. Men heftet anbefales som en dokumentasjon på hvor galt det kan bli når en tror en har fått mer innsikt i åndelige saker enn det Guds ord gir oss, og ikke er villig til å ta "enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus".