Artikkel nr 8 fra blad nr 4-2000
Emne: Fedrearven
Rosenius - Nordens sjelesørger
Av Odd Eivind Stensland.

Carl Olof Rosenius regnes som en av Sveriges største lekpredikanter. Han skrev aldri bøker, men likevel var han en av de tre mest leste forfattere i Sverige i det 19. århundre, sammen med Selma Lagerlöf og August Strindberg. Grunnen var at han fikk ansvar for bladet Pietisten, som skulle få en så enestående posisjon. Der skrev han mange oppbyggelige stykker, som senere ble utgitt i bokform.

Det har kommet ut om lag 90 ulike titler av Rosenius på svensk. Hans skrifter har blitt oversatt til over 31 språk. Bøkene hans er blitt trykt i over 2 millioner eksemplarer på svensk, og 1 million eksemplarer på andre språk.

Rosenius døde 24. februar 1868, 52 år gammel. Men i løpet av sitt korte liv fikk han preget et helt folk. Han hadde innflytelse ikke bare i Sverige, men i hele Norden og videre ut. Arven fra ham preger fortsatt mange mennesker.

På den plassen vi har til rådighet i denne artikkelen kan vi bare gi et lite riss av denne mannen, som har betydd så mye for både undertegnede og for mange andre.

Hvem var han?

Hvem var denne mannen, som har betydd så mye for så mange?

Carl Olof Rosenius ble født i Nysätra prestegård, omtrent 7 mil nord for Umeå, den 3. februar 1816, som den tredje i rekken av sju søsken. Hans far hette Anders Rosenius og var prest. Moren hette Sara Margareta Norenius og var datter til presten Olaf Norenius. Anders var en kjent nyleserprest.

NyIeseriet var en vekkelsesbevegelse i Norrland. Denne retningen var preget av Luther og Skriften. På møtene leste de Luther. og hernhutiske sangbøker ble brukt.

Nyleseriet satte dype spor i Carl Olofs åndelige utvikling. Der hadde han sine åndelige røtter. Det var derfor naturlig at Luther og Skriften fulgte Rosenius og preget ham for livet.

Grunnen til at han ble en flittig leser av Luther, sier han var at ”jeg kom i større nød, og fant hos Luther en sterkere, friskere ånd til å hjelpe i slik nød.”

Meningen var at han skulle studere teologi og bli prest. Men det ble det ikke noe av, selv om han en tid tenkte på det.

Hans mor fortalte en gang at hun hadde underlige drømmer i tiden før Carl Olof ble født. Ofte måtte hun spørre: Hva skal det vel bli av dette barnet? Har Herren kan hende tenkt det skal bli et utkåret redskap?

Av natur var han innadvendt og stillfaren. Som hos moren var det også et tydelig drag av melankoli hos ham. Han sa selv at få var de stundene da hjertet var fritt, trygt og salig, slik som det burde være. Han gikk ofte for seg selv og grublet.

Trekk fra barndommen

Det fortelles at Carl Olof holdt sin første ”preken” da han bare var to år gammel. Han talte iherdig til sin eldre bror, som tvilte på noe han hadde sagt. Da sa Carl Olof til ham: ”Den som ikke tror, skal bli fordømt.”

Under skolegangen i Umeå fikk Carl Olof oppleve forsmedelsen med å være en kristen. Han ble spottet for farens skyld, som overalt ble omtalt som ”leserprest”. Mer enn en gang ropte kameratene etter ham: ”Hvordan går det til når din far føder folk på ny?” Han fikk oppleve det som Herren taler om i Joh 15,20: ”Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere.”

Det blir aldri populært å være en kristen. ”Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt” (2 Tim 3,12). Alle steder der det finnes sann kristendom, blir en forfulgt på en eller annens slags måte. Men du som er en kristen, skal merke deg at det er ikke deg personlig som blir angrepet, men det er Jesus i deg som blir forfulgt. – De gamle skjelnet mellom det "indre'' og det "ytre" kors. Med det indre kors tenkes det på anfektelse. Det er djevelens angrep på den som lever med Jesus. Det ytre kors er alt det en som kristen må gå igjennom fordi en tror på Jesus og følger ham. En er fremmed i denne verden, og underlig i verdens øyne. Derfor blir livsveien ofte smal og vanskelig for den som tror på Jesus.

Åndelig gjennombrudd

I juleferien 1830, kort tid før han fylte 15 år, skjedde det noe. Han kom en dag ned til frokostbordet. På bordet lå det en bok av Pontoppidan – ”Troens speil”. Da sier han: ”Skal jeg speile troen nå?” Han slo opp boken og leste litt i den. ”Et menneske kan vise stor flid i sitt arbeid, være trofast i ord og gjer­ninger. Han kan kjenne hele Bibelen og være enig i alt det som står der, tappert erkjenne den sanne lære, ja, besegle den med sitt blod. Om tilstanden i menigheten fordrer det og Gud vil, kan han gjøre mirakler i Jesu navn. Men likevel kan han mangle Guds barns rette kjennetegn, den rettferdiggjørende og salig­gjørende tro, og med alle sine dyder gå evig fortapt.” Dette ble et stikk i Rosenius’ hjerte. Mens han leste dette forstod han at han selv var fortapt og fremmed for livet i Gud.

Mens han gikk på skole i Umeå, var han alltid i Säfvar i feriene. Da gikk han for seg selv ute i skogen, stundom opp til flere dager i trekk. Han bad, leste og grunnet på Guds ord. Der fikk han oppleve og se at frelsen ikke grunner seg på egen fortjeneste eller verdighet, men på Jesus alene, på hans fullbrakte verk som ligger utenfor en selv. Der fikk han oppleve at Jesu rettigheter var hans rettigheter.

Familien

I 1843 giftet han seg med Agatha Ulrika Lindberg. De fikk oppleve tunge tider sammen. Av de seks barna de fikk, døde tre da de var små. Høsten 1849 døde Johannes tre år gammel etter noen dagers sykdom. ”Han gikk fra oss til den store barneskaren hos den far som er over alle fedre,” skriver Rosenius i et brev. Året etter mistet de nok et barn, Maria Lydia, ett år gammel, av skarlagensfeber. Det tapet gikk veldig inn på Rosenius. Til en venn skriver han: ''Mitt hus er et sørgehus. Sykdom og død har atter gjestet oss. Jeg skal i dag gi tilbake til jorden støvet av vårt mest elskede barn, vår lille Maria Lydia." Han sier at de hadde tydelig merket og kjent at de var vel mye bundet til Lille Lydia. Midt oppe i alle anfektelser og det tunge han opplevde, skriver han samtidig at han er glad for å merke hvordan Gud ikke lar oss sovne i verdslighet, men tukter og renser oss. I 1 Kor 7,29-31 står det: ”Men dette sier jeg, brødre: Tiden er kort! Heretter skal de som har hustru, være som de som ikke har, de gråtende som de som ikke gråter, de glade som de som ikke gleder seg, de som kjøper, som de som ingenting eier, de som bruker verden, som de som ikke bruker den. For denne verdens skikkelse forgår.” På bakgrunn av disse versene sier han at han ikke vet hva han skal ønske: Å ha eller ikke ha, når en skal eie på den måten som om en ikke hadde - å gjøre dette er vanskelig.

Senere døde også Martin Josua. I et brev skriver Rosenius: ”'Ja, dette har ikke vært liten prøvelse for oss. Det har ganske tatt fra oss håpet om å få noe paradis her på jorden.” Da de fikk et nytt barn, skrev han til en venn: ”Det er vel på grunn av det Gud har gjort i vårt hjem at jeg aldri ved et slikt tilfelle har gledet meg så lite som nå. I dag ser jeg den lille Guds gave. I morgen vet jeg ikke hva som kan skje.”

Maja Lisa Söderlund

En som skulle bety særlig mye for Carl Olofs åndelige liv og utvikling, var Maja Lisa Söderlund. Hun ble født 1794 og døde 31. juli 1851. Hun var utrustet med helt uvanlige åndelige gaver.

Hun reiste rundt i soknet og leste fra Luther. Det var sommeren 1834 Rosenius ble kjent med Maja Lisa. De skrev flittig brev til hverandre i flere år. Rosenius sa i sine siste år at ingen hadde betydd mer for hans åndelige utvikling enn Maja Lisa. Hun lærte ham å feste blikket på det vesentlige. Maja Lisa var en god sjelesørger, og var som en åndelig mor for ham.

I et brev til henne skriver han hvordan han tror at Maja Lisa skulle svare ham i en bestemt sak. Så skriver hun tilbake: ”'Nå men Carl, hvordan står det til med selve livet?”

Maja Lisa skjelnet skarpt mellom lov og evangelium, og hun viste Rosenius betyd­ningen av dette.

I et annet av brevene til henne får vi et godt innblikk i hans indre liv. Han strevde mye. Det skyldtes, som tidligere nevnt, til dels hans natur. ”Jeg har min tilflukt mitt fristed, min borg og festning i Jesu forsoning. Ja, kort sagt består hele mitt liv i å holde fast på de dyrebare løftene om Guds nåde. Jeg er nå likevel kjøpt - akkurat slik som jeg er! Stun­dom er jeg lykkelig i denne tro, så jeg må synge: ’Salig är jag, himmel og jord må stå eller falla!’ Ellers har jeg ikke noen særlig glede av å være her. Så godt jeg kan, får jeg oppmuntre meg med Ordet. Hadde jeg bare vært fri det vonde kjødet, skulle jeg alltid vært glad. Akk ja, om jeg kunne være mer gudfryktig, from og alvorlig! Min lettsindighet er min verste plage. Jeg tror jo at Gud ikke tilregner meg det – for Kristi skyld har jeg en daglig syndsforlatelse – den gjelder alltid. Men dette varer bare en liten stund. Før jeg vet ordet av det, er jeg styrket ved et nådeblikk fra min Frelser, eller iallfall ved et nådeløfte, og det betyr mer enn nådeblikk. Ja, kjære venn, jeg kjenner at ingenting, ingenting annet enn Gud og hans ord kan trøste mitt hjerte.”

Kamper og anfektelser

Året 1859 synes å ha vært et år med mye indre kamp og anfektelse for Rosenius. Til en venn skrev han i mai samme år: ”I går måtte jeg imidlertid tenke meg om ved den herlige teksten i Joh 3,16. Jeg fikk dyp, salig trøst fra Guds uutsigelige gave. Men hvor forunderlig fort kan ikke dette forsvinne, ja, blåses bort av fristelsens uvær! Likevel vil jeg ikke helt forlate den gamle, dyrebare gaven."

Til en fortrolig venn skriver han i 1864 noe som gir oss et innblikk i over 30 års kristen erfaring. Det sies jo til stadighet at vi må komme oss videre i kristendommen og bli en seirende kristen, og det tales om dette som om synden i vårt liv ikke lenger er en plage for oss. For Rosenius var det annerledes: ”O, min bror, hvor underlig er ikke dette liv, ’det skjulte liv med Kristus i Gud’. Ja, jeg arme har hatt et ønske over alle andre og strebet etter det i mer enn 30 år, at jeg skulle bli en from og alvorlig kristen. Men ennå er jeg ikke blitt det, men jeg våkner hver morgen for å gjøre de samme sørgelige erfaringer av synd og lett­sindighet.”

Han opplevde det som alle sanne kristne får oppleve, at en kristen har to naturer. ”For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil” (Gal 5,17). Med en gang vi kom til troen på Jesus, kom vi inn i en livslang kamp mellom disse to naturer, der utgangen på den ene alltid blir døden. Men så lenge vi lever her på jorden, må vi leve i spenningen mellom disse to naturer.

Høyst elendig går jeg,
Men i Kristus står jeg
Dog i hellig skrud.
Jeg i dette klede
Ren og skjønn kan trede
Frem for himlens Gud.

Det var i denne spenningen Rosenius levde livet igjennom. ”Høyst elendig går jeg” – det er bare den ene siden. ”Men i Kristus står jeg dog i hellige skrud.” Vi eier en fullkommenhet i Jesus. Han er min hellighet, mitt liv, min renhet. Alt hans er mitt. ”Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem" (Joh 17,22). Dette skjer ved en tilregning gjennom Ordet.

Pietisten

Vi kan ikke snakke om Rosenius uten å nevne bladet Pietisten. Det skulle bli hans viktigste livsverk. Gjennom Pietis­ten fikk Rosenius stor innflytelse ikke bare i Sverige, men også i det øvrige Norden og enda lenger. George Scott var hovedredaktør for tidsskriftet og Rosenius ble hans medarbeider. Da Scott reiste fra Sverige, ble Rosenius redaktør og utgiver.

Gjennom 25 år (1842-67) ble Pietisten for ham en talerstol der han fikk titusener i tale, til oppbyggelse og lærdom, hver eneste måned. Her er vi ved selve hemmeligheten til Carl Olof Rosenius' overveldende innflytelse på kristenlivet ikke bare i Sverige, men i hele Norden.

Fra 1841 var Rosenius ansatt som forkynner i Stockholm. De fleste artikler i Pietisten ble først holdt som taler i Salen, og senere i Betlehemskyrkan. De ble deretter skrevet ned, og hvert ord ble veiet og vurdert før det gikk i trykken – ikke bare av ham selv, men i en krets av hans nærmeste venner. Dette forklarer sikkert mye av den gjennomslagskraft skriftene fikk.

Første nummer kom ut i januar 1842 i 600 eksemplarer. Så steg abonnenttallet jevnt og trutt.

I årene 1860-66 kom det en sammen­hengende, grundig Romerbrevskom­mentar i Pietisten. Denne Romerbrevstolknin­gen, som han arbeidet med i sju år, er blitt regnet som kronen på verket hans.

For å sette Pietisten inn i en sammenheng, kan vi nevne at mens Sveriges største avis Aftonbladet lå på 4000 abonnenter, steg Pietisten til over 10 000 abonnenter. Dette viser hvilken utbredelse og innflytelse Pietis­ten hadde ute blant folk. Det var ikke slik som en kan møte i dag, når det kommer et blad inn i hjemmet. Da kan en si: Er det nå enda et blad? Vi har ikke tid til å lese alt sammen. Så blir det liggende i en aviskorg. Pietisten ble lest. Og mange fikk hjelp i sitt gudsforhold. Bladet ble til hjelp og trøst for mange.

Om grunnen til at Pietisten hadde slik framgang, sier Rosenius at ”Herren råder for Pietisten. Hans navn er Under.” Pietisten kom som sagt ut månedsvis. Men etter at Rosenius var ferdig med gjennomgangen av Romer­brevet, bestemte han seg for å gi bladet ut kvartalsvis. Grunnen var at dette arbeidet tok så mye av hans krefter.

Særdraget i rosenianismen

En kan karakterisere emnet for hele hans virksomhet som: Intet i meg, men alt i Jesus.

Hovedsaken i Rosenius’ liv og virke var hele tiden forholdet mellom lov og evange­lium.

N. O. Rasmussen sier at ”en sterk og klar fremholdelse av så vel Guds hellige lov og av dommen i dens fulle strenghet som av Guds frie, grenseløse og ubetingede nådetilsagn i evangeliet på grunnlag av Jesu Kristi fullbrakte verk som vår stedfortreder og forsoner – det er noe av det mest karakteristiske og egenartede ved C. O. Rosenius' forkynnelse og i all ekte ’rosenianisme’ siden.”

”'For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet” (Rom 5,19). ”Her forkynner apostelen til oss at det er bare ’gjennom den enes lydighet’ vi blir rettferdige. Så er da dette min eneste rettferdighet: Ikke min lydighet, men hans lydighet. For selv når mitt nye menneske ville være lydig, er likevel den gamle naturen i meg full av ulydighet. Derfor er det nå min eneste trøst at Kristus var lydig for oss.”

Her er vi inne ved sentrum av Rosenius’ liv og forkynnergjerning.

Tidlig på våren 1849 reiste Rosenius igjen til Norrland. Han skulle besøke sin gamle mor. I et brev gir Rosenius en levende skildring av sine opplevelser på turen. ”Du har kanskje hørt at jeg har vært ute på en lang reise. Den varte i over seks uker, selv om jeg ikke var lenge på hvert sted. Det var en ganske oppmuntrende reise. Det er især den gamle artikkelen om frihet fra loven, som igjen har vært middel til å bringe troens liv og fortrøstning til mitt hjerte, så jeg nå ofte sier til meg selv: Står jeg under loven, skal jeg svare for loven. Da kan jeg ta avskjed fra all tanke på salighet, da er alle troende fortapt, intet kjød blir frelst, og da er Kristus død forgjeves. Er jeg igjen ikke under loven, men Guds Sønn er død under loven for å forløse dem som var under loven, da var det akkurat det loven ikke kunne utrette, som Gud gjorde da han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse. Da er jeg fremdeles i en herlig frihet, da er jeg på en slik plass at ingen synd kan tilregnes meg, der ingenting i meg kan fordømmes. Fra Norrland kunne det visst ære mye å fortelle. Men jeg vet ikke hva jeg skal begynne eller slutte med. Kort sagt: det er herlig i sammenligning med det vi ser på jorden.”

Gjeldsbrevet

Det er frigjørende å lese Rosenius’ skrifter. Han får meg til å vende mitt blikk fra meg selv og over på ham som har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Det var dette han prøvde å vise i mange sammenhenger, og det var ikke bare fra talerstolen eller gjennom det skrevne ord.

Oscar Ahnfelt, den kjente sanger og predikant, fortalte en gang om da han var svært fattig og trengte hjelp. Rosenius hjalp folk økonomisk når det var nødvendig. Ahnfeldt fikk ofte hjelp av Rosenius, som var en hans beste venner. En gang måtte han låne hundre riksdaler. Det ble undertegnet et gjeldsbrev. Noen måneder senere får Ahnfeldt et rekom­mandert brev. Han skjønte at det var penge­kravet fra Rosenius. Men nei, det var hans eget gjeldsbrev, og hans egen skrift var strøket over med store streker. Litt lenger nede stod det med en annen skrift sitert fra Jes 43,25: ”Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjer­ninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.” ”Han haver tagit handskriften oss av vägen och naglat den vid korset. - Guds fulla frid vare med deg och dina. Din broder C. O. R-s”.

Ahnfeldt forteller senere at dette gjelds­brevet gjemte han som et klenodium. Når det i anfektelsens tider var vanskelig å tro Guds nåde, minnet det ham om den himmelske kreditor som også er villig til å stryke ut all gjeld. Dette forteller litt om hva som bodde i Rosenius’ sinn. Det er dette alt dreier seg om. Så benyttet han hver anledning til å vitne om den Frelser som har løst oss ut. ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam” (1Pet 1,18f).

Når vi taler om særdraget ved rosenianis­men, må vi også ta med de sanger han har skrevet.

Mange av hans sanger kom som regel først på trykk i Pietisten. Senere ble de utgitt i hefteform av Ahnfeldt, sammen med sanger av Lina Sandell og Oscar Ahnfeldt. Også disse sangene har vært og er fortsatt til stor velsignelse for mange.

Sjå, dette er nåden som gjorde meg fri,
Sjå, dette er nåden som styrkjer i strid!
Sjå, det er Guds nåde for alle som ein:
:/: Han ser meg i Jesus, :/:
Ja, evig i Jesus rettferdig og rein!'

Avslutning

Carl Olof Rosenius’ liv ble ikke så langt, bare 52 år. Han ble begravet ved Johannes kyrka i Stockholm 28. februar. Biskop A. T. Beckman forrettet. Etter jordfestelsen talte biskopen over Åp 14,13: ”Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.”

Så var hans tid omme. Så kunne han si at ”Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme” (2 Tim 4,7-8).

”Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro” (Heb 13,7).