Artikel nr 5 fra blad nr 5-2000
Emne: Bokmelding
Jeg tror pa Den Hellige Ånd


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Guttorm Raen

Normal Yri; JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND 
Egetforlag 2000, 91 s. kr 49,- (Kan kjøpes fra Bibelsk Tros kassett-tjeneste) 

Dette er et nyttig hefte i vår tids åndelige forvirring. På den ene siden har for eksempel den karismatiske bevegelsen satt Den Hellige Änds gjerning i fokus på en måte som har ført til skjevheter og ubibelske skillelinjer mellom kristne. På den andre siden merker vi endog langt inn i de evangeliske organisasjonene en uvitenhet og likegyldighet som er skremmende når det gjelder hva Bibelen lærer oss om Den Hellige Ånd. Det siste ble tydelig illustreit i Utsyn nr. 14/1999, der to ungdommer som sto i spissen for en møteserie der det ble brukt svært modeme former, fikk spørsmål om de kunne være sikker på at Den Hellige Ånd var med i opplegget og at de ikke forvekslet hans gjerning med egne følelser. De svarte at det var de sikker på - for de hadde jo bedt om det! Hva Den Hellige Ånds gjerning går ut på ifølge Bibelen, virket det som om de ikke brydde seg om å tenke over. 

Dette heftet er klargjørende på to måter. (l) Det tas markert oppgjør med innflytelsesrik vranglære, som trosbevegelsens JDS-lære, den påstand at det er galt for en kristen å være syk, sensasjonspreget mjrakeltro, feilaktig lære om åndsdåp, om hvem som hører til den kristne kirke og så videre. (Men i avsnittet om hyrdenådegaven savner jeg et like klart oppgjør med feminismen. Det bør tas med i et eventuelt nytt opplag av heftet.) 

(2) Heftet sammenfatter på en god måte hva Bibelen lærer om Den Hellige Ånd som guddommelig person og om de ulike sider av hans gjerning. Det blir understreket at Ånden taler gjennom Ordet. og at hans hovedgjerning er a overbevise om synd og om frelse. Det blir klart franistilt hvordan en får Den Hellige Ånd, med vekt på den bibelske sannhet at alle sanne troende har fått Ånden som gave. Videre leser vi om Den Hellig Ånds gjeming i forbindelse med gjenfødelsens nye liv og den kristne menighet. Nådegavenes betydning gjennomgåes forholdsvis utførlig, og det siste kapitlet omtaler Ändens gjerning i forbindelse med misjonen og det kristne håp. 

Det ville være godt om heftet fikk en bred utbredelse, slik at de sannheter som er understreket her, fikk gjennomslag i kretser som synes å ha glømt dem.