Artikkel nr 6 fra blad nr 5-2000
Emne: Aktuelt emne
Eksempler fra tidens åndelige forvirring
Av Guttorm Raen.

I Bibelsk Tro har vi anbefalt to hefter om trosbevegelsen av Fred V. Hjortland. Det er nyttig og avslørende kritikk av denne vranglærende bevegelsen.

Siden er det blitt kjent at Hjortland også har skrevet et hefte om fortapelsen, "Helvete? Ja! Evig pine? Nei!", hvor han imøtegår den tradisjonelle kristne oppfatning. Hjortland skriver i en presentasjon av dette heftet: Læren om evigvarende pine "er bare meningsløs. Den dreier seg ikke om alvor, men om noe grotesk, utenkelig og absurd!"

Det som er mest forstemmende i disse utsagnene, er at de i bunn og grunn først og fremst rammer Jesu Kristi egne ord. Det er jo han som sier om de fortapte at "deres orm aldri dør, og ilden ikke slokner" (Mark 9,43-48). Det er han som sier at motsetningen til evig liv er evig pine (Matt 25,46). Det samme ord for "evig" er brukt i begge tilfelle, så rokkes det ved ordene om evig fortapelse, vil den logiske konsekvens være at også ordene om evig liv blir usikre.

Stilt overfor slike klare bibelord, kan ikke det å argumentere for "tilintetgjørelse" eller lignende ved hjelp av andre bibelske uttrykk bli annet enn bortforklaringer. Det er sant at vår tanke stopper opp ved forestillingen om en evig fortapelse og pine, og det er rett å understreke at det er Bibelen, ikke menneskers forestillinger om fortapelsen som skal avgjøre hva vi skal tenke. Men skal vi begynne å rokke ved noen klare bibelord, er vi inne på en farlig vei. Noe av det som læren om evig fortapelse viser oss, er hvor alvorlig synd er overfor den hellige Gud. Men mer enn å prøve å forstå logisk hva det dreier seg om, bør vi rette oppmerksomheten mot den kjærlighet Gud har vist oss ved å gi oss frelse fra fortapelsen, fordi Jesus tok syndens straff i vårt sted.

Det er vel dessverre nokså typisk for vår tids læreforvirring at personer som i somme tilfelle markerer et klart standpunkt, på andre områder tilkjennegir en veiledning som en slett ikke bør følge. Derfor er det nødvendig å si at vi må ta avstand fra det vi mener er et rasjonalistisk avvik fra Bibelens klare ord. Det er klart at et slikt brudd med evangelisk kristendom lett også kan svekke Hjortlands veldokumenterte kritikk mot trosbevegelsen. Men her tror vi det er viktig å skjelne rett. Selv om vi må ta klart avstand fra Hjortlands siste hefte, mener vi det må understrekes like sterkt som før hvor farlig vranglæren i trosbevegelsen er.

La oss ta med et annet nokså typisk eksempel på forvirrende veiledning. Det gjelder biskop Olav Skjevesland i Agder. På grunn av klare uttalelser han tidligere har kommet med om hva Bibelen sier om homofili, har han møtt en motstand som innebærer at alle som vil være bibeltro, må støtte ham i dette tilfellet. Han har blitt utsatt for offentlig mobbing i massemedia, anført av en avisredaktør og en direktør i NHO. Men den samme biskop har gått inn for flertallsuttalelsen fra lærenemda, som river i stykker Bibelens klare ord om denne saken. Og to somrer på rad har han deltatt i nattverd i Sarons Dal sammen med Aril Edvardsen. Med tanke på de grunnleggende læreforskjeller som finnes mellom lutherdom og pinsebevegelse, virker det uhørt at en luthersk biskop skulle være med på dette. Dessuten er Edvardsen kjent for mye vranglære, og for å være en av dem som har gjort mest for å innføre den villfarende trosbevegelsen til Norge. Det er ikke godt å forstå logikken i slik vingling, ikke en gang om en ser det fra et allment synspunkt, og enda mindre fra en kristen vurdering.