Artikkel nr 9 fra blad nr 5-2000
Emne: Aktuelt emne
Danvers-erklæringen
Av redaksjonen.

Denne erklæringen angående det Bibelen sier om menns og kvinners tjeneste, er nå noen år gammel, og er også tidligere trykt på norsk. Men vi anser det som understrekes her, for å være så vesentlig at vi også vil gjengi den i Bibelsk Tro.

"DANVERS-ERKLÆRINGEN" ("The-Danvers-Statement")

Begrunnelser

Vi har funnet det nødvendig å komme med denne erklæringen idet vi har sett på følgende trekk i dagens utvikling, som vi betrakter med dyp bekymring:

1. Den utbredte usikkerhet og forvirring i vår kultur med hensyn til forskjellene mellom menns og kvinners vesen, og måten de utfyller hverandre på.
2. De tragiske følger som denne forvirringen har fått når det gjelder å veve det mønster som Gud har bestemt for ekteskapet, gjennom de vakre og ulike tråder som menns og kvinners vesen består av.
3. Den økende propaganda for feministisk likestillingsideologi, og de medfølgende forvrengninger eller ignorering av den lykkelige harmoni som Bibelen skildrer for oss av forholdet mellom den kjærlige og ydmyke lederrolle som utøves av frelste ektemenn, og den kloke og frivillige støtte til dette lederskap som ytes av frelste hustruer.
4. Den utbredte uklarhet med hensyn til verdien av morsrollen, arbeidet i heimen, og de mange oppgaver som historisk sett er blitt utført av kvinner.
5. De stadig stigende krav om godkjennelse av seksuelle forbindelser som i Bibelen og tidligere i historien er blitt betraktet som illegitime og perverse, og økningen i pornografisk framstilling av menneskets seksualitet.
6. Den kraftige økningen av tilfelle med fysisk og følelsesmessig mishandling i familien.
7. Framveksten i kirken av lederskapsroller for menn og kvinner som ikke er i samsvar med Bibelens lære, og som gir seg negative utslag ved at bibeltro vitnesbyrd blir lammet.
8. At det blir stadig mer vanlig og at det blir godtatt med tolkingsmessige krumspring som har til hensikt å omtolke det som åpenbart er den klare mening i Bibelens ord.
9. Den medfølgende trussel mot Bibelens autoritet, i og med at Skriftens klarhet blir forkastet, og at adgangen til Bibelen blir stengt for vanlige mennesker og begrenset til den snevre krets av eksperter på bibeltolking.
10. Den tydelige tilpassing som en bak dette merker hos en del av de kristne til tidens ånd, på bekostning av radikal og livskraftig bibelsk identitet, som ved Den Hellige Ånds kraft skulle forandre vår åndelig syke kultur istedenfor å gjenspeile den.

Formål

Vi er klar over at vi selv er syndige og feilende mennesker, og benekter ikke at mange som er uenige i våre overbevisninger, er sanne evangeliske kristne. Likevel kjenner vi oss drevet ved de observasjoner vi har nevnt ovenfor, og ved håpet om at det edle bibelske syn på at menn og kvinner utfyller hverandre, ennå må nå til hjertet på den kristne menighet. Derfor har vi engasjert oss for følgende formål:

1. Å studere og sette fram Bibelens syn på forholdet mellom menn og kvinner, særlig i heimen og i den kristne forsamling.
2. Å fremme utgivelsen av vitenskapelig og popularisert materiale som gir uttrykk for dette synet.
3. Å oppmuntre den vanlige kristne til å studere og ha tillit til Skriftens lære, spesielt med tanke på spørsmålet om forholdet mellom menn og kvinner.
4. Å oppmuntre til overveid og klok anvendelse av det bibelske syn på de områder av livet der det gjelder.
5. Derved ønsker vi

- å bringe legedom til personer og forhold som er skadet av en ufullstendig oppfatning om Guds vilje angående menns og kvinners vesen,
- å hjelpe både menn og kvinner til å erkjenne deres fulle mulighet til tjeneste gjennom en sann forståelse og praktisering av de roller Gud har gitt dem,
- og å fremme evangeliets utbredelse blant alle folk, ved å oppfostre et bibelsk helhetssyn i forhold som kaller på oppmerksomheten fra en ødelagt verden.

Bekreftelser

På grunnlag av vår forståelse av hva Bibelen lærer, bekrefter vi følgende:

1. Både Adam og Eva ble skapt i Guds bilde, like overfor Gud som personer, og forskjellige i deres vesen som kvinne og mann.
2. Forskjeller i mannlige og kvinnelige roller er bestemt av Gud som en del av skapelsens orden, og skulle finne et ekko i alle menneskers hjerte.
3. Adams stilling som "hode" i ekteskapet ble fastsatt av Gud før syndefallet, og er ikke en følge av synden.
4. Syndefallet innførte forvrengninger av forholdet mellom menn og kvinner.
- I heimen er det blitt en tendens til at ektemannens kjærlige og ydmyke lederrolle blir erstattet av herskesyke eller av likegyldighet, og hustruens kloke og frivillige underordning av opprør eller av slavisk underdanighet.
- I kirken gjør synden at menn blir tilbøyelige til verdslig trang etter makt eller til å trekke seg unna åndelig ansvar, og at kvinner blir tilbøyelige til å nekte å godta begrensning i deres roller eller til å la være å bruke sine gaver i de rettmessige tjenesteoppgaver.
5. Det er klart at Det gamle testamente, på linje med Det nye testamente, understreker at like høy verdi og ære er av Gud tillagt rollene til både menn og kvinner. Både Det gamle og Det nye testamente bekrefter samtidig prinsippet om mannens funksjon som "hode" i familien og i det kristne fellesskap.
6. Frelsen i Kristus har som mål å fjerne de forvrengninger som ble innført ved syndens forbannelse.
- I familien skulle ektemenn gi avkall på undertrykkende eller egoistisk lederskap, og vokse i kjærlighet til og omsorg for deres hustruer. Likeså skulle hustruer gi avkall på å gjøre motstand mot deres menns autoritet, og de skulle vokse i frivillig, glad underordning under deres menns lederskap.
- I kirken gir forløsningen i Kristus menn og kvinner like stor del i frelsens velsignelser. Likevel er noen ledende og undervisende roller i kirken forbeholdt menn.
7. På alle livets områder er Kristus den overordnede autoritet og veileder for menn og kvinner, slik at ingen jordisk underordning - i heimen, religiøse forhold eller i samfunnslivet - kan noensinne innebære et mandat til å følge en menneskelig autoritet i noe som er syndig.
8. For både menn og kvinner må aldri en indre følelse av kall til tjeneste benyttes til å sette til side de bibelske retningslinjer for spesielle oppgaver. Det Bibelen lærer, skulle i stedet forbli den autoritet som vår subjektive oppfatning av Guds ledelse prøves på.
9. Halvparten av verdens befolkning er utenfor rekkevidde av evangelisering fra sine egne landsmenn; utallige fortapte mennesker bor i samfunn der evangeliet er kjent; mange lider under påkjenninger og nød i sykdom, underernæring, heimløshet, analfabetisme, uvitenhet, alderdom, avhengighet av rusmidler, kriminalitet, fengsling, psykiske plager og ensomhet. Med tanke på alle slike behov er det ingen mann eller kvinne som kjenner et kall fra Gud til å gjøre hans nåde kjent gjennom ord og gjerning, som behøver å leve uten å kunne utføre en fullverdig tjeneste til Kristi ære og til beste for en fallen verden.
10. Vi er overbevist om at fornektelse eller ignorering av disse prinsippene vil føre til stadig mer ødeleggende følger i våre familier, våre menigheter, og i samfunnet som helhet.

"Danvers-erklæringen" ble utarbeidet av en gruppe evangeliske ledere på et møte i "Council for Biblical Manhood and Womanhood" ("Rådet til fremme av bibelsk syn på mann og kvinne") som ble holdt i Danvers, Massachusetts, USA, i desember 1987. Den ble første gang offentliggjort i sin endelige form av CBMW i november l988, i Wheaton, Illinois, USA. Vi legger fram denne erklæringen for den evangeliske kristenhet, idet vi vet at den vil stimulere til sunn debatt, og håper at den vil få utbredt tilslutning

Tilsagn om støtte fra andre kristne ledere er velkomne.