Artikkel nr 3 fra blad nr 6-2000
Emne: Trossannhet
Et legeme laget du for meg!
Av Steinar Handeland

Underet: Hebr 10,5-7. Salm 40,7-9. Es 7,14. Rom 8,3. Fil 2,5-11.

Inkarnasjonen, Gud kommet i kjød! Tenk for et herlig under: Jesus ble født av en jomfru! Gud sendte sin enbårne Sønn til jorden for å dø! Ufattelig stort!

Men alt dette var ledd i Guds store frelsesplan - for DEG!

Hvorfor er dette et så gripende løfte fra den hellige Skrift?

Jo, fordi det taler om Lammet! Guds Lam ! Frelseren !

Jesus sa til de to Emmausvanderne i Luk 24, 25-27, at Gamle Testamentet talte om ham: Stedfortrederen, forsoneren, ypperstepresten, Lammet! Tenk for en bibeltime den oppstandne Frelser holdt for dem! Det var ikke rart at deres hjerter brente da han opplot Skriftene for dem om det som var profetert om HAM, Menneskesønnen, "JEG ER!" Kjenner du Jesus slik?

Den udødelige: Hebr 7,21-26 og 9,22-26. Rom 3,10-28 og 8,1-9 og 11,1-29.

" Uten blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse," sier Skriften. Derfor måtte Jesus ha en kropp som kunne ofres og et blod som ble vår løsepenge! Hvorfor?

Du vet jo han var udødelig! Han var fra evighet av udødelig i sin hellige herlighetsskikkelse. Som sann Gud kunne han ikke dø!

Men Adams falne slekt var så fordervet av synd i tanker, ord og gjerninger, - at ikke et eneste menneske ville blitt berget til Himlen, om det skulle stått til oss.

Da avslører Gud sin frelsesplan: Gjennom ett land, Israel, og gjennom ett folk, jødene, skulle Gud sende en person, Jesus Krist-us, for å fullbyrde en fullkom- men frelse for syndere over hele jorden! Men det måtte blod til!

Jesu legeme og blod: Apgj 15,13-18 og 20,28. Åp 5,4-10. 2 Kor 5,14-21.

Ja, sier apostelen Paulus: " Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider.", 2 Tim 1,9. Dette er Guds store nåde!

Som det Lammet Gud selv hadde utsett seg, måtte han være helt spesiell. Uten synd, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøiet over himlene!

" Et legeme laget du for meg!" refererte Jesus, slik hadde profetien lydd i 1000 år alt. Les også Messias-profetiene i Salme 22 om Jesu død på korset.

Han fikk som barn del i blod og kjød, for han måtte ha et legeme og blod som skulle ofres for oss: "Han som ikke visste av synd, gjorde Gud til synd for oss."

-" Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet," vitner Peter.

"Han tilgav oss alle våre overtredelser og utslettet skyldbrevet mot oss - det tok han bort idet han naglet det til korset," skriver Paulus.-"Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod!" sa Paulus i Milet. Kol 2,13-15. Apgj 20,28

Gud opphøiet den blodige seierherren fra Golgata med oppstandelsens under.

" Han er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, og Han er oppreist til vår rettferdiggjørelse." Vi skal snart se Hans sårmerker!

Herlighetens Herre: 1 Kor 2,8. Åp 1. 12-19. Es 53.

Hadde de visst hvem Jesus var, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre, sier Paulus. Men de så bare den ille tilredte, og piskede, smertenes mann! Ytre sett, på menneskelig vis, så de bare et "slaktoffer", en fornedret mann.

Men da Jesus møtte Johannes på Patmos hadde han igjen en herlighets- skikkelse så overveldende at Johannes falt ned som en død: Åp 1, 12-19.

Også profeten Esaias profeterer om Jesus i kap. 53, 1-12 at hans legeme skulle bli ille ødelagt, men at "HAN er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." Stedfortrederen, mellommannen, forsoneren!

Vi kjenner han på sårene: Åp 1,7. Johs 3,15-21. 1 Pet 3,18-19.

Det ingen kunne, det gjorde Gud. Han sendte Jesus som frelser til vår jord. Men det kostet Jesus uendelig lidelse og sjelekval å fullbyrde vår frelse!

" Frivillig var han lydig inntil korsets død, derfor har Gud høyt opphøyet Ham, og gitt han det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøie seg - og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære." Fil 2,8-11.

Tenk på det øyeblikk da Jesus seiret over Satan på korset og steg ned til dødsriket og proklamerte sin seier! Tenk på det profetiske ord som sier at hvert øye skal se HAM, alle jordens slekter, hvor står du da?

I dag deg tilbydes forsoning, fordi dommeren selv for den dødsdømte døde!

Så høyt er du elsket av Gud for Jesu skyld. Guds dom over dine synder traff den uskyldige, den eneste Gud hadde utsett til vår frelse! Apgj 4,12.

Derfor er du gjenstand for Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds kjærlighet!

Ta imot kallet til frelse! Hebr 10, 28-31 og 12,25-29 og 3,15-4,9.

Forherd ikke lenger ditt hjerte mot det hellige kall om å komme til en fullbrakt frelse. Trå ikke Guds sønns blod under dine føtter og ringakt ikke nådens pakt! Hva vil du svare den korsfestede hvis du en dag skulle stå ufrelst for hans ansikte? Hva vil du si når han viser deg sårene på sitt legeme og sier:

ALT DETTE HAR JEG GJORT FOR DEG! Rom 5, 8-11 og 10, 4-17.

Kjære ufrelste leser! Rop på Herren fra ditt hjerte og han skal høre og frelse!

Under over under! Tenk at han frelste en synder som meg!

Han ble fattig, for at du skulle bli rik. 2 Kor 8,9. Johs 14,1-3.

1 Tess 4,13-18.

Snart kommer Jesus igjen

- si meg: ER DU REDE, MIN VENN?