Artikkel nr 5 fra blad nr 1-2001
Emne: Troslivet
"Kjære menigheter"
Av Terje Altin.

(Refleksjoner fra en ungdom.)

"De eldste blant dere formaner jeg, jeg som er en medeldste og et vitne om Kristi lidelser, og en som også har del i den herlighet som skal åpenbares: Vokt den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig vinnings skyld, men med iver, heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men ved å være forbilder for flokken. Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone. På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste! Ja, dere skal alle underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet! For Gud står den stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere når tiden er inne." (1 Pet 5,1-6)

Menighetene i dag

Det er med stor sorg jeg ser på hvordan det er i våre menigheter i dag. De som skulle være våre hyrder og lærere har gjort seg til herskere over menigheten. I følge Guds Ord skulle de i stedet være tjenere for menigheten, slik vår overhyrde Herren Jesus Kristus var til forbilde for oss for omkring 2000 år siden. Man skal i dag være lojal mot kirken og organisasjonen, og ikke si: Så sier Herren! På den måten har de splittet menigheten ved ikke å holde seg til Bibelens lære, Rom 16,17. Unge samles for seg og eldre for seg. Det dannes grupperinger av mange slag, men disse grupperingene blir som får uten hyrder.

De eldre/hyrdene

Nå er det imidlertid grunn til å legge merke til at det ikke er første gang at hyrdene har sviktet. Det kan vi for eksempel lese om i Jer 23. Der står det at Herren vil hjemsøke de dårlige hyrder for deres onde gjerninger. Den som er hyrde, har et veldig ansvar som er gitt ham av Gud. Det er på samme måte som i ekteskapet. Det ser vi i det første ekteskapet, der syndefallet fikk følger for både Adam og Eva, men det var Adam som ble stilt til ansvar! Hva skjer når hyrdene svikter,? Det står mange steder i Bibelen at Herren innsetter nye hyrder. De som svikter, mister Guds Ånd, og nye blir innsatt. Til eksempel kan du lese om David som blir innsatt i stedet for Saul. Det er Herren selv som innsetter hyrdene, ikke noe menneske. Vel kan hyrdene bli forfulgt, lik David, men like fullt ut er de hyrder! Og de er innsatt av Gud! Disse hyrdene har et ansvar til å vokte Guds hjord. De skal formane og veilede i kjærlighet til brødrene, menigheten. Ja, lik Paulus skal de formane under tårer (Apg 20,31), og ikke for egen vinnings skyld. De skal gjøre tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig. De skal utføre denne tjenesten i iver, står det. Det er sjelers frelse det står om, og da kan ikke Herrens hyrder bare tenke på seg selv. Ha tro til Gud, sa Jesus. Det er ikke i eget navn og i egen kraft vi skal få stå i Herrens tjeneste. Nei, det er han som har makt over både himmel og jord som kaller til å høre hans røst. Gå, høsten er stor. Du skal få utføre tjenesten på hans Ord. Han som har frelst deg og satt deg over i sin elskede Sønns rike, skulle vel noe være umulig for ham? Du kan få regne med ham! Ti derfor ikke. Hold ikke Herrens Ord tilbake, men hold frem hele Skriften som Guds Ord, også i menigheten.

Dere unge

Nå er det verd å merke seg at det også er et spesielt ord her i 1 Pet 5 til oss unge. Vi skal ikke tro at de eldre bare er "gammeldags". Hyrdene som holder fram hele Guds Ord, skal vi underordne oss. Ja vi skal lyde det de sier, som Gud selv. De er nemlig innsatt av Gud til å forkynne hans Ord. Disse holder ikke frem sin egen mening. De forkynner ikke bare det som klør i øret, men også det som rammer. Du skal ikke tro en hver ånd som forkynnes, men prøve åndene om de er av Gud, 1 Joh 4,1. Vi skal alle prøve åndene om de er av Gud, men noen har en særlig nådegave til dette. Disse skal vi lyde! Legg også merke til at de eldre og hyrdene er satt til forbilder for oss. La oss derfor akte spesielt på deres forhold til Bibelen og det som står skrevet der, og dermed også deres forhold til Jesus. De er ikke feilfrie, men husk at de er våre forbilder som er gitt oss av Gud. Vær da ikke lik det gjenstridige og uforstandige folk som sier: "Dere skal ikke se! Dere skal ikke skue for oss det som rett er! Tal smigrende ord til oss, se forførende syner!", Jes 30,10. Men bruk de eldre og Herrens hyrder som er deg gitt, og spør dem etter de gamle stier, spør hvor veien til det gode går, og vandre på den! Jer 6,16. Om jeg er liten eller stor, så er det best for meg på jord: Å høre Jesus til og gå den vei han vil. Det er det som gjør meg virkelig lykkelig, eller som Guds Ord sier: Salig.

Ydmyk dere

Til sist i dette avsnittet står det altså at vi skal ikle oss ydmykhet, for Gud står den stolte imot. Hovmodet og selvhevdelsens ånd kjenner vi vel alle til. Du skal vite at den ikke er av Gud. Kjødet sier: Jeg har rett! Guds Ånd sier: Så sier Herren! Så skal du merke deg det viktigste: Grunnen til at vi alle skal innrette oss etter Herrens formaning og veiledning. Den står i begynnelsen av teksten. Det er Kristi lidelser for vår skyld, og fordi vi har fått del i hans herlighet. Vi er dyrt kjøpt, og har fått en rikdom i ham som ikke fattes fullt ut av noe menneske. Det er nåde over nåde. Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, ALT hans Ord, for at han kan opphøye dere når tiden er inne. Da skal du også få ærens uvisnelige krone.

Amen.