Artikkel nr 7 fra blad nr 2-2001
Emne:
Fra hjernetro til hjertetro
Av Karl K. Riis.

Det handler om troen, kristentroen. Og her er det ikke så sjelden jeg har hørt unge mennesker si: "Jeg har det hele her oppe (i hodet), men ingenting her nede (dvs. hjertet)".

Ja, hva gjør jeg når jeg opplever at min tro er "bare teori", og den mangler det sanne liv? Noen ganger kan djevelen angripe den levende tro på denne måte, men det kan også være Ånden som ønsker å ruske et slikt menneske våken – ja, føre det fra en død forstandstro til virkelig liv i Gud. Det er denne siste problemstillingen vi her skal ta opp. Min erfaring er at det ligger meget mere skjult nød gjemt her enn vi er tilbøyelig til å regne med.

Forstandstro

Den frelsende tro – for det er den som er avgjørende – er mer enn en forstandssak. Her tar vi fatt i det gamle spørsmålet om hvor troen egentlig sitter. Mange mener det er en følelsessak fordi forholdet til Gud berører oss så dypt. Andre sier: "Bare du beslutter deg for å tro, er det nok", for troen er en viljessak! Atter andre tenker at troen må være en forstandssak.

Bibelen sier at det er "med hjertet vi tror", Rom 10,10. Troen har sitt sete i det innerste i vår personlighet, fra der hvor hele vårt liv bestemmes. Den sanne tro virker inn på hele vår personlighet, både vår følelse, vilje og forstand, men det er viktig at vi ikke bytter om på tingene. Gjør vi det, da vil noen si at de er for kloke til å tro – eller ikke kloke nok! Andre sil si at de har ikke den "sjelsevne" eller "trossans" som skal til – de er uten religiøse følelser. Men det er ingen unnskyldning, for troen er hjertets sak, og den er en gave som Gud gir. Både frelsens innhold og den tro som tilegner seg frelsen er en gave, Ef 2,8. Gud skjenker den gjennom dine ører, ditt syn, ved å høre og lese om Jesus – for det er jo ham du skal tro på!

Se her er det at forstandstroen holder alt det vi hører om Jesus "for å være sant". Det er ikke galt, for det er sant hva Bibelen forkynner om Jesus! Og så stopper de der. Men du må ikke stoppe der! For da havner du i den ulykke at når du har de riktige meninger om Jesus, så har du troen på ham. Og slik gjør mange. De tror at når de vet hva Jesus gjorde, så eier de det.

Vi kan langt på vei forklare hva frelse er, hva tro er eller hva frelsesvisshet er – men dermed eier ikke alle det vi rakte til dem!

To Jesu ord

Jesus møtte en gang noen jøder som hadde begynt å tro på ham, men de var ikke forløste. De trodde noen riktige ting om ham, men de var ikke i deres hjerter forenet med ham. Det bemerkelsesverdige er at dem er Jesus meget imøtekommende over for. Han rekker dem en virkelig forløsende hjelp, i det han sier: "Hvis dere blir i mitt ord, er dere sannelig mine disipler, og dere skal lære sannheten å kjenne, og sannheten skal gjøre dere frie", Joh 8,31-32. Nå skjer det ulykkelige at de avskjærer seg fra hjelpen, fordi de avviser og forkaster Jesu ord. Men det skal vi ikke gå nærmere inn på her.

Bruk Jesu ord! Bli i dem! Begynn å vandre i dem, det vil si, følge dem. Her kommer det andre ordet av Jesus med en stor hjelp til oss: Jesus svarte dem: "Min lære er ikke min egen, men hans som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om min lære er av Gud, eller om jeg taler av meg selv", Joh 7, 16-17.

Skal det bli sannhet i ditt gudsforhold, og skal du komme til å gjøre erfaring av et personlig forhold til Jesus, så viser Jesus deg veien her. Du skal gjøre Jesu fars vilje!

Hva skjer det med den som gjør det?

Det mennesket får med Gud å gjøre! Og det kommer til å gjøre erfaring av Gud langt ut over hva vi kan forestille oss!

Gjøre Guds vilje? Ja, hva Gud sier i sine bud, skal du gjøre! De ti bud er ikke evangeliske råd, vennlige henstillinger, men Guds befalinger som skal følges: Du skal ikke ha andre guder! Ham skal du elske av hele ditt hjerte! Han skal ha førsteplassen – han og ikke du selv skal være Gud, ham du over alle ting frykter og elsker. Hviledagen skal holdes hellig! Og du skal ære din far og din mor! Alle budene – etterleves til enhver tid – og helt ut! Han sier at du skal elske din neste som deg selv! Vi har alle i følge vår natur en uvilje mot å innlate oss nærmere med Gud, derfor tar vi ikke hans vilje og ord alvorlig! Det er en stor hindring for Gud, når han skal skjenke mennesker troen!

Men begynner du med å ta hans ord for det de er, da opplever du ikke bare at det er mye synd og mange forsømmelser i ditt liv. Du opplever sannheten: At du elsker synden, og ønsker å forbli i den! Du elsker din egoisme, du elsker å utnytte andre til egen fordel.

Jo mer ærlig du er i din kamp mot synden, jo mer budet blir klart for din samvittighet, jo mer håpløst vil du oppleve det. "For med budet fikk synden et påskudd og forledet meg og drepte meg med det", Rom 7,11. Guds lys faller ikke bare over vår fortid, men også innover – over våre hjerter. Alt blir håpløst, for budet slo meg i hjel.

Hvor er det vanskelig for oss å bli enige med Gud om det – i våre hjerter!

Altså: Hva Gud og hans Sønn sier må du ta for fullt alvor: Elsk deres fiender! Og be for det som forfølger dere! Velsign dem som forbanner dere! Gjør godt mot dem som hater dere! Ja, vær fullkomne, som Gud! – Ta fatt, min venn!

Da vil du oppleve: DØDEN, håpløsheten. Jeg er død for Gud og alt det gode! Mange tenker her: Gud har forlatt meg! Og det er hva jeg har fortjent.

Å forstå med hjertet

Jesus taler om å "forstå med hjertet og omvende seg." Det vil si å forstå gjennom erfaring. Det er det jeg har forsøkt å beskrive. Forstå ikke bare ved aksept, men langt dypere!

Hør nå! I denne smertelige erfaring har Gud gjort noe meget viktig. Han har nedbrutt troen på at du kan frelse deg selv med litt hjelp fra Gud. Han ønsker nemlig ikke at du skal bedra deg selv som en selvrettferdig fariseer. Fariseersinnet ligger dypt i oss alle. Vi ønsker at våres alvor og kamp skal lykkes. Men så gikk det stikk motsatt.

Da blir vi klar over én ting. Gud må bringe til veie en frelse helt uten om meg, for det er ikke stoff i meg! Jeg må høre et helt annet ord. Et ord om hva som er gjort for meg!

Se nå godt på Jesus og det som skjedde på Golgata. Da tok Herren vårt skyldbrev med alle anklagepunktene, alle forsømmelsene han naglet det til korset sammen med sin Sønn. Han tok det bort ved å betale det. Han slettet det ut i sin forsoningsdød. Det er ikke bare noe jeg vet "om" – eller noe jeg tror "om Jesus". Nei, nå må jeg for min frelses skyld stole på det. Jeg må klynge meg til det for min frelse er avhengig av at det også gjelder meg.

Troen er blitt en tro "på Jesus". Det er den tro som frelser en fortapt synder. Og det er nok. Jeg hviler i det uforskyldte – i nåden alene. Det er aldri lett å tro det. Men, det er salig. Her går et menneske over "fra død til liv" – og fra den død til den levende tro.

Da har vi lyst å si til Jesus: "– ta mitt hjerte som ditt eget, sett det rett i stil og skikk!"

"Nå er Faderens vilje og gjerning virkeliggjort. Guds gjerning er den at dere tror på ham han har utsendt", Joh 6,29.

(Overs. av Terje Altin)