Artikkel nr 3 fra blad nr 4-2001
Emne: Bibelforum
Det må være partier
Av Jan Johansson.

"For det må være partier blant dere, for at de ekte kan bli åpenbare blant dere" (1 Kor 11,19)

Så har de altså rett, de som er så snare til å danne nye sammenslutninger og – partier! Her har vi jo Skriftens ord om at det må være partier, og da bør vi vel medvirke til at det blir flere av dem? Eller i det minste forsøke å danne det partiet som er rett og rent i alle måter, det som består prøven? Når det er gjort, bør vi vel forsøke å overbevise folk om at det er til oss de må komme for å være med blant dem som "består prøven"?

Nei og atter nei!

Herren oppfordrer oss aldri til å danne partier. Tvert imot, han fordømmer alt partivesen og plasserer det blant kjødets gjerninger (Gal 5,20). Men hva er det da han vil lære oss gjennom denne teksten?

Alt partivesen er av det onde

Det tilhører kjødets gjerninger, og står derfor under Guds dom. Derfor sier han ikke at vi skal danne partier, men at sanne kristne alltid kommer til å være omgitt av dem. Det er uunngåelig i denne syndens og gudfiendtlighetens verden. "Det må være partier blant dere…"

Der Ordet blir forkynt rett og klart, dannes det "motpartier". Eller som Luther uttrykker det: "Der Kristus bygger sin kirke, bygger djevelen et kapell."

Derfor har Kristi forsamling til alle tider vært omgitt av splittelser og partidannelser. Der det finnes levende kristendom, vil det også bli dannet partier. Djevelen gjør alt som står i hans makt for å infiltrere og svekke forsamlingen ved på ulike måter å så tvil om Guds ord, eller i alle fall forsøke å skape ulike holdninger og standpunkt i spørsmål om lære og liv.

For å unngå splittelse forsøker man da som regel å gi rom for en mer "vidsynt" holdning til lære og liv.

En slik vidsynthet kan for en overflatisk betraktning virke som ydmykhet overfor Guds ord, mens den i virkeligheten innebærer at Guds ords stilling i høy grad blir svekket.

Der Guds ord har en svak stilling, der har Guds rike en svak stilling.

Derfor er det svært beleilig for den onde å unngå splittelse på dette stadiet. Kan han gradvis forvandle hele forsamlingen til et åndelig sovende eller dødt parti, er det enda bedre.

Men så langt får han som regel ikke gå.

I de fleste sammenhenger finnes det alltid noen som Herren få holde noenlunde våkne eller nøkterne, slik at de innser og advarer mot det som holder på å skje.

Stundom lytter man til dem, og djevelens angrep blir slått tilbake.

Men det finnes også mange eksempler på at man ikke lytter og tar imot advarsel, men heller bringer til taushet dem som sier fra, eller setter dem på sidelinjen. Da er det ikke å undres på om disse søker til sammenhenger der Ordet og sakramentene blir forvaltet i samsvar med Herrens vilje. De kjenner en del til sin egen svakhet, og vil ikke friste Herren ved å holde til i en sammenheng der Ordets stilling stadig blir svekket.

For den undervisning som Det nye testamente gir både om lære- og om forsamlingstukt, går jo ut fra at lederne for forsamlingen – midt i all skrøpelighet – i alle ting vil bøye seg og følge Herrens ord. Der det ikke er tilfellet, kan det ikke være tale om en menighet i nytestamentlig betydning. Da er det snarere blitt et parti.

Partiene avslører

Legg nøye merke til at det ikke står: … for at det skal vise seg hvilket parti som er ekte. Det som er under Guds dom, kan aldri bestå prøven for ham. Det skulle være en selvfølge, men det må understrekes. For av dette følger det jo at det for en kristen aldri kan være spørsmål om hvilket parti han bør tilhøre for å bestå prøven som ekte. Der slike spørsmål får spillerom, er forførelsen allerede i full virksomhet. Forførelsens fremste kjennetegn er den leder bort fra Bibelens Jesus, og det skjer både på en grov og på en finere måte.

En av de aller verste er når de som tror at de består prøven, danner enda et parti – for dem som består prøven. Erfaringen viser at slike partier ofte har en tilbøyelighet til å øke ved at de deles. Så har man plutselig to eller enda flere partier som hver og ett påstår at det er det rette og ekte. Det som var tenkt å skulle forene, førte i stedet til splittelse. Herren har ikke endret sin innstilling til Babels tårn …

Hvordan kan da partiene bidra til å åpenbare hvem som virkelig består prøven overfor Gud?

En av årsakene, og kanskje den mest betydningsfulle, er kanskje at hvert parti har sin egenart. Man har funnet noe i Guds ord som man ser det som sin spesielle oppgave å løfte fram i lyset. Det er vel og bra så sant det ikke skjer på bekostning av de andre delene av Guds ord.

Men dessverre viser erfaringen at der en forsamling eller en enkelt kristen har sin sterkeste side, finnes også den svakeste like i nærheten. I en sammenheng der man med stor intensitet verner om lærens renhet, kan det forekomme ødeleggende svakheter i livsførselen, slike synder som aldri ville ha gått upåtalt hen i sammenhenger der selve læren av forskjellige årsaker har en mindre framtredende plass. Man kan bli så opptatt av å beherske læren i den minste detalj, at man forsømmer å la Ordet omskape ens hjerte og sinn.

Hele oppmerksomheten rettes på å forsøke å forstå nye rekkevidder av læren, mens man i stedet burde være opptatt av hva Gud allerede har åpenbart om synd og nåde.

Videre, der man er mye opptatt av den gjensidige tilgivelsen, har det lett for å bli slik at vår himmelske Fars tilgivelse kommer i skyggen – og motsatt. Det forekommer også at man midt under en ivrig evangelisering kommer bort fra selve evangeliet.

Listen kan gjøres svært lang, men vi nøyer oss med disse eksemplene. De er tydelige nok, og viser med skremmende klarhet at der man alt for ensidig går inn for å verne og framholde en bestemt del av læren eller livet, fører det ofte til at man litt etter litt mister endog det som var ens "adelsmerke". Og det er ikke så underlig.

Dersom forvarsmakten i et land ville satse bare på vern mot luftangrep, skulle det raskt bli overmannet av fiendens landstigningstropper, og bli tvunget til å overgi både landet og de våpen man satte sin lit til.

Slik er det også på det åndelige området. Kan djevelen få oss til å vende hele vår oppmerksomhet i en bestemt retning, får han snart tak på oss bakveien. Og da mister vi alt. Alt sammen.

Hvordan kan da dette bidra til å vise hvem som består prøven? Det skal vi se på under neste punkt.

Prøv deg selv!

Enda en gang: Det gjelder ikke å prøve om du tilhører det rette partiet, men om du selve består prøven og er ekte innfor Herren. Og det er til dette partiene kan være en god hjelp. Hvordan?

Først og fremst bør de bli opphav til en dyp og alvorlig selvprøving innfor Herrens åsyn, der det blir klart for deg i hvilken grad du selv kan være årsak til partidannelsene. Men, tenker du kanskje, jeg har ikke bidradd til noen partidannelse, men bare villet holde fast ved "det gamle". Da er jeg vel uten skyld? Det er ikke så sikkert, for saken ligger mye dypere enn som så.

Røttene til de nye partiene skal vi nemlig lete etter nettopp i de gamle sammenhengene. For nye partier dannes nesten alltid som en reaksjon mot svakheter i tidligere sammenhenger.

Der de kristne har sovnet inn i en blind skjebnetro og ikke lenger finner det naturlig i bønn å legge fram alle sine bekymringer for Gud, kan det lett oppstå en bevegelse som går til motsatt ytterlighet og forsøker å kommandere Gud gjennom bønnen.

Der den sunne forkynnelsen har stivnet i død ortodoksi, kan motreaksjonen bli en bevegelse som forakter "dogmene", og i stedet forsøker å leve etter "kjærligheten" eller noe lignende.

På den måten skal det altså vise seg hvem som er "de ekte". Herren vil ha hver enkelt av oss personlig innfor sitt åsyn, for å få avsløre våre svakheter og gi oss hjelp slik at vi kan bestå prøven.

Når vi ser at et nytt parti tar form, skal vi altså ikke løpe etter det, selv om vi ser at det er en viktig sak det har satt øverst på sin dagsorden. Vi skal heller ikke forakte den delen av sannheten som de har oppdaget. Det er lett å kaste barnet ut med badevannet. Mange kristne har gått glipp av store velsignelser fordi de av en eller annen grunn har valgt å ikke forsøke å bruke det som de ser andre misbruker.

Derfor vil Herren at de ulike partier skal bli til vekkelse for oss, slik at det blir naturlig for hver enkelt å bøte på svakhetene i den sammenhengen man står i. Og det er noe Herren ønsker å gjøre gjennom Ordet og bønnen. Der han får gjøre det, består man også prøven som ekte. "For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep" (Ef 6,10-11)