Artikkel nr 2 fra blad nr 3-2006
Emne: Andakt
Guds vilje – vår sjanse
Av Erik Høiby.

“Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned! Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så far du hogge det ned”, Luk 13,6-9.

Om vi skulle streke under hoveddragene fra denne lignelse, kan vi samle dens budskap i disse ordene: Gud krever fullkommenhet av oss, det vil si: Han krever fullkommenhet av deg og meg i vårt forhold til Gud, i vårt forhold til vår neste og i vårt forhold til oss selv. Den ene siden av lignelsen vil altså fortelle oss at Gud krever at det skal finnes frukt på hans fikentre, og han star ved sitt krav. Men ansikt til ansikt med Guds hellighet og hva han krever, kommer vi så sørgelig til kort, for oppfyllelsen av Guds krav i egen kraft makter vi ikke. Derfor står Guds hellige krav der som anklager imot oss. I en slik situasjon synes det lett å ha kjørt seg fast. Veien til lovoppfyllelse førte ikke fram, da Guds krav syntes uoppnåelige. Da må vi være klar over at Bibelen sier oss noe mer gjennom Jesu lignelsestale. Den vil ikke bare fortelle oss at Gud er hellig og streng i sine krav. Den vil også fortelle oss at Gud på samme tid for Jesu Kristi skyld er nådig og barmhjertig mot alle dem som ikke makter å holde hans bud. Og det er bare på dette grunnlag, FOR JESU KRISTI SKYLD, at vi har en sjanse, et håp for vårt liv.

Når Gud ser på oss mennesker, sammenligner han oss på grunn av synden med et fikentre uten frukt, men for Jesu Kristi skyld har han langmodighet med oss. Mennesket har altså fått sin sjanse ved Jesus Kristus, vårt eneste håp. Hvordan har så Jesus gjort det mulig for oss å ha dette håp? – For det første har Jesus gjort dette mulig ved sin død. “Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud”, skriver Paulus (2 Kor 5,21). Med andre ord: Jesu soningsdød på Golgata kors ble til redning for hele menneskeslekten og skapte håp for den dødsdømte synder, det ødelagte fikentre. Dernest har Jesus gjort det mulig for oss å ha et håp ved at han lever i forbønn innfor Faderen for hver og en av oss. Derfor heter det også i Hebreerbrevet at “han full- komment kan frelse den som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem” (Hebr. 7,25). Når så Skriften fremstiller Kristus for oss både som FORSONEREN og FORBEDEREN, så tenner dette lys og håp over ditt og mitt liv, fordi Jesus selv er vårt eneste håp for tid og evighet.