Artikkel nr 6 fra blad nr 4-2006
Emne: Trosblikk
En forvirret tid – men Gud er på tronen ennå!
Av Immanuel Fuglsang Pedersen.

Jeg har over lengre tid følt meg tilskyndet til å skrive ned noen tanker og overveielser som på en særlig måte har opptatt meg gjennom flere år. Hvordan skal det gå i framtiden med den kristne virksomhet i Danmark?

Med tanke på hva Jesus har sagt om den siste tid før han kommer til syne på Himmelens skyer, ja da er det grunn til å gi nøye akt på hva som rører seg i tiden. I den forbindelse vil jeg først nevne tre utsagn av Jesus:
Mat 24,10-13: “Mange skal da falle fra,og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst”.
Mat 24, 37-39: “Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer”.
Luk 21, 34-36: “Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen”.

Gi akt på Bibelen

Med slike klare ord av vår kjære Frelser og Herre behøver vi ikke å være i tvil. Forvirringen vil bli stor. Mange forskjellige røster vil komme til å lyde. Da er det meget viktig at vi først og fremst gir akt på hva Skriften, Bibelen, sier. Derfor skal det som bringes frem av såkalt nytenkning i tiden, nøye etterprøves i lyset av Guds Ord. “Om noen taler, han tale som Guds ord”, 1 Pet 4, 11.
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at vi ikke er herre over hver-andres tro. I stedet må vi tjene hverandre i kjærlighet. Det er min bønn at disse linjene må være en hjelp både for meg som skriver dem, og for deg som leser dem.

Guds redskap

Jeg vil i denne sammenhengen gjerne sitere litt fra Det gamle Testamentet, som jeg tror vi kan lære mye av – også med tanke på den aktuelle situa-sjonen:
I Esek 22,30 sier Gud Herren: “Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det.; men jeg fant ingen”. I den tidligere oversettelsen (dansk) lød det slik: “Jeg søkte iblant dem etter en som ville bygge en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, at jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen”.
Da Herrens profet, Elias, skulle tre frem for den svært ugudelige Kong Akab med et domsbudskap, da beskrev Elias seg selv slik i 1 Kong 17,1, tidligere dansk oversettelse: “Så sant Herren Israels Gud lever, han for hvis åsyn jeg står...”. I de følgende tre kapitler kan vi lese om at Elias ble et mektig redskap i Guds hånd. Men det var ikke fordi Elias selv var mektig; tvertimot var han helt avhengig av den levende Gud, som han var i tjeneste hos. Og det innebar både en ytre og en indre kamp for Elias med mange prøvelser og anfektelser. På ett tidspunkt beklaget Elias sin nød til Gud slik i 1 Kong 19,14: “Jeg har vært nidkjær for Herren, hærskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd! Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet”. Jo, det var i sannhet kampfullt å være et sendebud for Herren – også for Elias, selv om han “sto for Herrens åsyn” – ja, nettopp derfor, fordi han herved kom til å tale sin samtid og makt-haverne direkte imot.

Vår tid ligner

Mon ikke du og jeg også til tider kan ha en følelse av at vår tid ligner den samtid Elias virket i? Da vil jeg gjerne oppmuntre deg med et ord fra Herren til Elias, 1 Kong 19,18: “Men jeg vil la sju tusen bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Ba’al, og alle som ikke har kysset ham med sin munn”. Elias skulle altså ikke stå alene i kampen. Det var et hellig samfunn han kunne styrkes og oppmuntres sammen med. Det er også veien fram for oss i dag. La oss finne sammen i bønn og forbønn for vårt land og folk, ja for den forsamling hvor vi har møtt så mye godt gjennom forkynnelsen av Guds levende og blivende ord. Gud er på tronen ennå , og det er ikke for sent å be om vekkelse og bevarelse i troen på Jesus, så vi kan nå troens mål: “sjelenes frelse”, 1 Pet 1,9.
Selv om det kan se mørkt ut på mange måter, så gjelder det stadig at “Guds Ord er en lykte for min fot et lys på min sti”, Sal 119,105. Derfor har vi stor grunn til å oppmuntre og tilskynde hverandre til å gjøre som det står i Kol 3,16a: “La Kristi ord bo rikelig blant dere”.
Det vil nemlig bære frukt slik som det fremgår av fortsettelsen i samme vers: “..så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud”.

Det evige livs håp

I naturlig tilknytning til dette vil jeg avslutte dette innlegget med å sitere tre sammenhenger i Bibelen, som hver på sin måte uttrykker forfatternes takknemlighet for Guds gode omsorg og for det evige livs håp. Tenk, du og jeg får lov å bruke dem som vår personlige takk og lovsang til Gud!
“Han rakte sin hånd ut fra det høye, han grep meg, han drog meg opp av dype vann. Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg, de var for mektige for meg. De overfalt meg på min ulykkes dag, men Herren ble min støtte. Han førte meg ut i fritt rom. Han frelste meg, for han hadde behag i meg”, 2 Sam 22,17-20 (Utdrag av Davids lovsang da Gud hadde reddet ham fra alle hans fiender og fra Sauls hånd).
“Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren”, 1 Kor. 15,57-58.
“Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale!” 2 Tess. 2,16-17.

(Overs. Terje Altin)