Artikkel nr 14 fra blad nr 4-2006
Emne: Bibelforum
På veien til Emmaus – Del 5
Av Guttorm Raen.

(Forts. fra forrige nummer:)

8. Immanuel og Herrens tjener

– “De seinere profetene” er dem vi har nedtegnet skrifter av. Den første av disse er Jesaja, som fikk en lang virketid, blant annet i kong Hiskias tid.
– Profetene fikk budskap fra Herren som de skulle forkynne folket. Budskapet besto av veiledning i den situasjonen de var i, inkludert dom over synden, og av ord som gjaldt framtida. På grunn av folkets frafall, inneholder profetiene mye domsord fra Herren.
– Jesaja begynner med å forkynne hvor nødvendig det er med oppgjør for synd. Det er bare Gud som kan gi frelse.
– Profeten får et omfattende syn av Sion som frelsens sted i de siste dager. Derfra skal Herrens ord gå ut, og folkeslag skal søke dit.
– En person skal stå sentralt i frelsesprofetiene. Han kalles først Herrens spire. Ved ham skal de som frelses fra dommen og renses fra synden, innskrives til livet i Jerusalem.
– I templet fikk Jesaja se Guds herlighet og møte hans hellighet på en spesiell måte. Det gjorde ham i stand til å forkynne Herrens budskap med myndighet. En side av dette var å peke på at de som var forblindet av synden, ikke var i stand til å forstå budskapet. Men en stubb skal bli igjen av det som er blitt ødelagt. Det blir en spire, en sæd til nytt liv.
– Budskapet om Frelseren utfoldes stadig utover i Jesajas bok. Samtidig minner profeten om den mørke bakgrunnen. For mennesker som har syndet, finnes det ikke håp om ikke Gud griper inn.
– Det neste Jesaja får åpenbart, er at Messias skal bli født som et barn på en spesiell måte, av en jomfru. Han skal kalles Immanuel, som betyr “Gud med oss”. Det har en særlig betydning, siden dette barnet samtidig er Gud. Han er det største under i verden. Ved hans herredømme skal det bli lys over steder hvor det før var trengsel. Særlig nevnes de stammeområdene som lå i Galilea, der Menneskesønnen begynte sitt virke.
– Etter dommen skal det bli en rest igjen, som omvender seg og stoler på Herren. De skal få nytt liv og bære frukt ved ham som er en kvist av Isais stubb. Over ham skal Guds Ånd være på en særlig måte, han skal dømme med rettferdighet, og han skal skape fred.
– Opp gjennom historien brukte Gud forskjellige mennesker til å utføre sin gjerning. Noen av dem står som mer eller mindre fullkomne eksempler på det Messias skulle fullføre. Eljakim fikk Davids nøkkel betrodd, men det viste seg at han sviktet.
– I alt er det Herren som styrer. Han skal gi en frelse som også skal være for hedningefolk. Og den frelse han gir, skal oppsluke døden.
– For det frelste folk skal Herren selv være en krone. Han skal legge i Sion en fast hjørnestein. Den som tror på ham, kan være trygg.
– Kongen skal regjere med rettferdighet og fred. Og Sion skal være en trygg bolig på grunn av samfunnet med Herren. For de frelste skal det gjøres i stand en ryddet vei, der ingen skal fare vill. De skal få vende tilbake til Sion i fryd.
– Før Herren sender Messias til jorden, skal det komme en som rydder veien for ham. Det er Herren selv som kommer med frelse på denne måten. Han skal samle de frelste som en hyrde. Det er Guds skapermakt som kommer til uttrykk når han skaper frelsen. Han skaper noe nytt. Avgudene er intet mot Guds makt.
– Det at Israel ble bortført til Babylon, betydde på ingen måte slutten for Guds folk. For det første skulle han føre dem tilbake til sitt land. Og som sitt spesielle redskap i den forbindelse skulle han bruke perserkongen Kyros.
– Men sitt viktigste verk skal Herren utføre gjennom ham som på en særlig måte kalles Herrens tjener. Det er det navnet Messias bærer i flere av profetiene. Herrens Ånd skal være over ham, og han skal føre rett ut til hedningefolkene. Han skal være en pakt for folket og et lys for hedningene.
– Herrens tjener taler selv om sin oppgave. Gjennom ham skal Guds herlighet åpenbares, ikke bare for Israel, men også for hedningene. Han skal bli foraktet blant menneskene. Men de som tar imot ham, skal kjenne at han ikke glømmer dem som hører ham til.
– Profetien gjør det stadig klarere at Messias’ gjerning møter motstand. Herrens tjener skal forkynne Guds ord. Han skal bli hånet og plaget. Men hans sak skal vinne seier. Derfor kan også de som vandrer i mørke, sette sin lit til ham i alt.
– Ved Guds frelse skal pakten med Abraham stå fast. Om den fullbrakte frelse skal det stå fram budbærere med godt budskap.
– Herrens tjener skal gå fram med visdom. Hans virke skal være til forundring for jordens mektige. Han skal sone for folkenes synd. Han skal stå fram som en smertenes mann, foraktet av mennesker. Men han måtte gå i døden som et uskyldig lam, for alle menneskers misgjerningers skyld. Han ble dømt og ført til døden. Han ble gravlagt blant ugudelige, men var hos en rik i sin død. Det var Herrens hellighet som gjorde at han måtte gå lidelsens og dødens vei. Så var også det skyldoffer han bar fram, til behag for Gud. Og fordi han har båret deres synd, skal han rettferdiggjøre mange. Hans lønn skal være mange mennesker. Også sterke skal bøye seg for ham. – I denne profetien ser vi mange trekk som ble oppfylt ved Messias’ død på korset. Han fullbrakte soningen for synd. Han bad for overtrederne.
– Med synden sonet er det nåde å få for hver den som tar imot budskapet om “Davids rike nåde, den visse”. Alle syndere kalles til omvendelse. Guds ord skal utføre det som Herren vil.
– Gud utfører sin gjerning med makt – både dom og frelse. Det skal opprettes en pakt der Ånden sørger for at de troende bekjenner Herrens ord.
– Frelsens lys skal gå opp over jorden. Det skjer ved Herrens herlighet, som profeten tidligere har nevnt skal gå ut fra Jerusalem og komme ved Messias.
– Et nytt vitnesbyrd av Herrens tjener taler om hvordan han bringer frelsens goder. Det utropes “et nådens år” fra Gud. Det var denne teksten Menneskesønnen leste i synagogen i Nasaret. Teksten fortsetter med å tale om dommens dag, som skal skje når Menneskesønnen kommer igjen.
– Sion står i sentrum for Herrens frelseshandling. Men det må også utføres dom over synden. Og alt det som skjedde med Israel i den gamle tid, vitner om Herrens gjerninger. Han skal også la folket komme tilbake til sitt land.
– Mot slutten av Jesajas profeti føres tanken hen på den nye himmel og den nye jord som Gud skal skape. De skal bli stående til evig tid, og der skal også de frelste fra folkeslagene komme inn.

9. Vår Rettferdighet

– Profeten Jeremia virket i en vanskelig tid – like før, under og etter Jerusalems erobring. En god del er fortalt om de vansker han måtte kjempe med. Gang på gang måtte han forkynne noe annet enn det folket og dets ledere ønsket å høre.
– Jeremia var ganske ung da han ble kalt til profet. Han skulle forkynne det ord som Herren ville våke over så han fullbyrdet det.
– Den sanne profet får sitt budskap fra Herren. Folket fulgte heller falske profeter og hyrder. Men Herren skal sende rette hyrder til å lede dem.
– På tross av alt det Israel hadde sett av Herrens store gjerninger opp gjennom historien, falt de fra ham. Derfor måtte dommen komme. De måtte ikke tro at de kunne unnfly babylonerkongens åk. Men profeten fikk åpenbart at Israel skulle få vende tilbake til Sion etter sytti år.
– Herren er den eneste som er Gud i sannhet. Å vende seg til avgudene er dårskap. Den som vender seg fra Herren og stoler på mennesker, er under forbannelse. Men den som frykter Herren, får være som et tre plantet ved vannkilder. Gud har makt til å gjøre alt nytt, slik en pottemaker kan danne et kar.
– I budskapet om frelse er det han som kalles en rett-ferdig spire som står sentralt. Han skal stå fram av Davids ætt, og bringe frelse og rettferdighet. I ham kommer Gud selv nær. Han bærer navnet ”Herren, vår rettferdighet”.
– På tross av folkets synd har Herren fredstanker med dem. Han vil gi framtid og håp. Men det kan bare skje ved at det er en som går i stedet for folket og kommer Herren nær. Han er en hellig Gud som ikke kan tåle synd.
– Profeten Jeremia fikk åpenbart at Herren skal opprette en ny pakt, som er bedre enn den som ble gitt ved Moses. I den nye pakten skal syndenes forlatelse og hjertets kjennskap til Gud være avgjørende. Også de naturlover Gud har fastsatt som Skaper, vitner om at Gud er trofast og holder sine løfter.
– Da Jerusalem var inntatt, bestemte de som ble igjen i byen, å dra til Egypt. De spurte profeten til råds, og han forkynte at dette var imot Guds vilje. Likevel dro de, og tok Jeremia med seg. Men også Egypt skulle bli inntatt av babylonerkongen.
– Jeremia fikk også flere budskap med domsord rettet mot hedningefolk. Om noen av dem heter det at Gud i den siste tid skal gjøre ende på deres fangenskap. Men Babylon står som et eksempel på en makt som i trass setter seg opp mot Herren.
– Israel skal i framtida i ydmykhet søke Herren. Herren skal gi dem en evig pakt, og tilgi deres synder.

(Forts. i neste nummer.)