Artikkel nr 12 fra blad nr 5-2006
Emne: Bokklipp
Åndens vitnesbyrd i Ordet
Av Fredrik Wisløff.

To sider ved Bibelen har vi nå understreket:
1. Bibelen er kvalitativt forskjellig fra alle andre bøker idet dens skrifter er innblåst av den Hellige Ånd og derfor Guds tale til menigheten.
2. Bibelens midtpunkt er Kristus. Om ham er det de hellige skrifter vitner.

Men ennå står det tilbake å nevne en viktig side ved Guds ord, – noe som kommer som en naturlig følge av det vi allerede har sett: Guds Ånd har for alltid tatt bolig i Skriften. Derfor er Bibelen noe mer enn en lærebok om Gud og en veileder i rett moral. Bibelen er en levende bok. I Bibelen møter en ved Åndens lys den oppstandne Jesus Kristus. I Ordet er Gud selv nærværende og virksom. Bibelen er ikke bare et vitnesbyrd om Jesus, men også et middel til ved troen å møte ham personlig og således føres inn i et samliv med den levende Gud. Det kan ligge nær å spørre etter et bevis på at Bibelen er Guds inspirerte ord. Men et slikt ytre bevis på Bibelens guddommelighet gis ikke. Her er det ikke tale om matematikk, men om religion. Det spørres ikke etter bevis, men etter tro. Vil man videre spørre hva det er de kristne grunner denne sin overbevisning på, må vi peke på det vi allerede har nevnt: Bibelens dynamiske karakter. Det er dette som fra gammel tid er blitt kalt: Testimonium Spiritus Sancti, den Hellige Ånds vitnesbyrd. Den som med en rett innstilling leser og hører Guds ord, vil fornemme Guds tale. Og den talen er så direkte og personlig at han kan ikke være i tvil om at det er Gud som taler. Da er det ikke lenger vi som bedømmer Bibelen, men Bibelen som dømmer oss. Men samtidig møter vi i Ordet den levende Jesus Kristus og hans tilgivende nåde. Den som i tro bøyer seg for denne Guds tale, har i Skriften funnet det faste punkt i sitt liv.

For den som likevel vil beskjeftige seg med Bibelens gåter og det man mener å finne av feil, kan det være verd å merke seg disse ord av Luther: “Denne bok som kalles Den hellige Skrift, passer ikke for kloke mennesker og ordkløvere. Gud har gitt oss verdslige vitenskaper, vær kun kloke på dem, forsk og spør hva som er riktig og galt. Men la i Den hellige skrift tvistigheter og spissfindige spørsmål fare, og si: Det har Gud talt, derfor tror jeg.” Se Mat 11,25, Joh 7,17, 1 Kor 1,18 f og 2,12-15. 

(Fra Trosbekjennelsen av Fredrik Wisløff, Luther Forlag)