Artikkel nr 13 fra blad nr 5-2006
Emne: Bibelforum
På veien til Emmaus – Del 6
Av Guttorm Raen.

(Forts. fra forrige nummer:)

10. Hyrden

– Profeten Esekiel var blant dem som var blitt bortført til Babylon da kong Nebukadnesar første gang erobret Jerusalem. Esekiel virket samtidig med Jeremia, og innholdet i budskapet går ut på mye av det samme. Men Esekiel taler til de bortførte i Babylon.
– Esekiels profeti tar til med et spesielt syn av Herrens herlighet og hans kjeruber. Så får profeten se noe av det som foregår i Jerusalem. Og han må tale det samme domsbudskap som Jeremia. Dessuten får han se at Herren setter innsegl på sine før dommen utføres. Og en rest skal bli frelst.
– En avgjørende sak er oppgjør med synden. Ingen skal tenke at Guds dom rammer urettferdig. Den som synder, skal dø. Og det er avgjørende at de som skal forkynne Herrens budskap, gjør det rett.
–Herren skal samle et folk som vender om fra avgudene. De skal få en ny ånd, så de følger Herrens bud. De som blir berget, skal skamme seg over sine synder.
– Esekiel har en rekke budskap rettet mot hedningefolk. De mektige, de som setter seg opp mot Herren, skal styrtes ned. Som særlige eksempler på dette nevnes Tyrus – den store handelsmakt – og Egypt – som Israel gjerne ville støtte seg på.
– Betegnelsen hyrde er viktig hos Esekiel. De som skulle være hyrder for Israel, leder vill. Men Herren skal selv være deres gode hyrde. Og Gud skal sette en av Davids ætt til hyrde over dem, og opprette sin fredspakt med dem.
– Det er ikke for folkets egen skyld at Herren tar seg av dem. Gud gjør det for sitt eget navns skyld. Derfor skal han samle dem igjen, rense dem så de blir rene fra synden, gi dem et nytt hjerte, og gi sin Ånd i dem.
– Et syn av bein som blir levende, viser hvordan Herren skal skape nytt liv for folket av det som var helt dødt. Det frelste folk skal ha Messias – Herrens tjener David – til fyrste.
– Esekiel får også åpenbart at Israel i den siste tid skal bli angrepet av Gog og Magog, men bli frelst ved at Gud griper inn på underfull måte. Til sist får profeten et syn av templet og staden i den siste tid. Det er et bilde som fører tanken mot fullendelsen. Stadens navn skal være: Herren er der.

11. Han som skal komme

– I Tolvprofetboka finner vi skrifter av profeter fra forskjellige tider. Noen virket i kongedømmets tid, andre virket etter gjenkomsten fra Babylon.
– Profeten Hosea virket da nordriket sto på høyden av sin makt, og fram til det ble erobret av assyrerne. Profetens ekteskap ble brukt som et bilde for å vise Herrens kjærlighet til Israel. På grunn av frafallet kunne ikke Israel kalles Guds folk. Men Herrens kjærlighet varte ved, og det skulle komme en tid da et nytt folk dannes, da de kalles “Den levende Guds barn”, samlet under én høvding. En ny pakt skal opprettes, da folket av hjertet bekjenner Herrens navn. Da skal de, ydmyke og med frykt, søke Herren sin konge.
– Hovedbudskapet hos Hosea er at Israel har forkastet sannheten, kjærligheten og gudskunnskapen. Alle de tre ledende grupper i landet – prest, konge og profet – førte folket vill. Når folket omvender seg, heter det at Gud skal gjøre dem levende etter tre dager. Omvendelsen forutsetter Messias gjerning, han som skulle være tre dager i graven. Ja, Gud er den som oppsluker døden og gir oppstandelse. Herren skal lege deres frafall. Etter forbildet med at Israel ble frelst fra trelldommen i Egypt, ble også Messias ført dit på grunn av forfølgelse, og kom tilbake derfra.
– Profeten Joel bruker bildet av grashoppesvermer om den ulykke som skulle ramme folket på grunn av deres frafall. Men Gud skal sende en lærer som forkynner rettferdighets vei. Herren skal bo hos sitt folk. Og det skal komme en dag da alle som hører ham til, skal ha hans Ånd. Herren skal utføre dom i Josafats dal. Frelse skal gies på Sion.
– Profeten Amos virket samtidig med Hosea. Han peker på hvordan Samaria, på tross av Herrens store gjerninger mot Israel, har falt fra i synd. Den store Herrens dag som skal komme, betyr mørke og dom for syndere. Men en dag skal Davids falne hytte gjenreises.
– Obadjas korte profeti taler om motstand mot Israel fra de folk som egentlig var deres frender. Det skal være en rest av unnslupne på Sion, og derfra skal redningsmenn komme.
– Jonas ble sendt med Herrens ord til Ninive, hovedstaden i det mektige assyrer-riket. Jonas forsøkte å flykte fra Herren, og ble kastet i havet og slukt av en stor fisk. Der var han i tre dager og tre netter – et bilde på at Messias måtte være så lenge i graven. Jonas’ bok taler klart om at Gud har omsorg også for hedningefolk.
– Profeten Mika virket samtidig med Jesaja. Og han kommer med flere lignende profetier om Messias. Utgangspunktet for budskapet er at Gud fra sitt hellige tempel skuer ut over hele jorden. Han må dømme folkets frafall. Men en dag skal han som hyrde samle Israels rest. Kongen skal gå foran som en veibryter. En dag skal fjellet der Herrens hus står, være høyt hevet over jorden, og folkeslag skal søke dit. Herren skal være konge. Den som Gud skal bruke til å bringe sin frelse, skal bli født i Betlehem. Mika taler videre om at oppgjøret med synden er som en rettssak, og at folket skal samles igjen fra alle jordens kanter.
– Profeten Nahum taler domsord mot Ninive, stormakten på den tid da nord-rikets tid gikk mot slutten. For Guds makt skal jordens mektigste falle. Herren er en hellig og nidkjær Gud, og et vern for dem som tar sin tilflukt til ham.
– Profeten Habakkuk får se betydningen av å vente på Guds åpenbaringsord. Og han forkynner at den rettferdige skal leve ved tro. Herren skal dra ut med frelse for sitt folk og sin salvede.
– Profeten Sefanja taler om Herrens vredes dag. Men en dag skal folk – fra hele verden – få rene lepper, så de tilber Gud. Det Guds folk som da samles på Sion, skal være ydmykt, og sette sin lit til Herren. Han skal ta bort straffen for synden.
– Profeten Haggai virket i Jerusalem like etter tilbakekomsten fra Babylon. Han oppmuntret til å bygge Herrens hus opp igjen. Stattholderen i Juda på den tid, Serubabel, utvelges av Gud til å være en signetring. Slik står han som et av forbildene på Messias.
– Profeten Sakarias virket samtidig med Haggai. I hans budskap finnes en rekke utsagn som peker på den framtidige frelse og på Messias’ komme. Profeten får se Satan anklage ypperstepresten Josva for Herrens engel. Men yppersteprestens misgjerning taes bort, og han blir kledd i høytidsklær. Dette er et tegn på at Herrens tjener Spire skal komme. Ved ham skal på én dag misgjerningene taes bort. Gull-lysestaken skal fylles med olje direkte fra oljetrærne. Og de to salvede – ypperstepresten og stattholderen – står hos all jordens herre. Han som heter “Spire”, skal bygge Herrens tempel, og han skal være både konge og prest. En dag skal Israel frelses og samles fra hele verden. Ja, hedningefolk skal komme og søke Herren. Sions konge skal komme ridende på et esel, på eselfolen.
– Videre taler Sakarias mye om lidelse i forbindelse med frelsens gjerning. Israel har hyrder som ikke leder rett. Profeten står som eksempel på en rett hyrde. Lønnen er tretti sølvpenger, som siden blir kastet bort til pottemakeren. Det er hva Judas fikk i lønn. Herren sier at det er han selv som aktes verd denne lille lønnen. Hyrden skal slåes, og fårene bli spredt, slik det skjedde da Menneskesønnen ble grepet i Getsemane. Men han som skal fullføre frelsen, må også dø. Han blir gjennomstunget. Profeten gjør det klart at det er Gud selv som rammes. Messias er Guds enbårne sønn. Ved hans verk er det åpnet en kilde mot synd og urenhet. Det skal skje på en dag med mørke, da det blir lys mot kvelden. Da skal levende vann strømme ut fra Jerusalem. Herrens kongedømme skal være opprettet over hele jorden. Guds rike er kommet. Og hedningefolk skal komme og tilbe. Men en dag i de siste dager skal Herren stride mot de hedningefolk som angriper Jerusalem.
– Profeten Malakias’ bok er det siste profetskriftet vi har. Han begynner med å tale om Guds uforskyldte utvelgelse, slik det vises i beretningen om Esau og Jakob. I frelsens tid skal Herrens navn bli stort blant hedningene. Han som skal komme, er paktens engel. Messias er “Gud med oss”. Han skal rense Herrens tempel. Foran ham skal det komme en budbærer, en som rydder veien. Ved Messias’ gjerning skal forholdet til Gud bli rett. Herren skal se med behag på dem som frykter ham. Men de lever i en ugudelig verden. Det er budskapet om at det skal komme en profet på linje med Elias, for å forberede folkets møte med Messias, profeten Malakias’ avsluttes.

(Forts. i neste nummer.)