Artikel nr 3 fra blad nr 6-2006
Emne: Fra sangskatten
Krybbens under


Av Gunnar Holth

Edin Holme (l865-l927) er blitt kalt “dikteren blant forkynnerne og forkynneren blant dikterne”. 

I påskenummeret av BT i år siterte jeg fra hans bok “Omkring Nasareeren” som kom ut i 1924. 

Jeg vil også i dette nummeret starte med å sitere fra et dikt i denne boken. 

De fleste av Holmes dikt var episke, altså fortellende, og de var lange. Det kan derfor være vanskelig å sitere fra dem uten å gjøre vold på helheten. Tross dette dilemmaet tar jeg med noen vers fra “Sangerens knefall”. Her får vi nemlig høre Holme fortelle - noe vemodig - hva han vil med sine dikt: 

Jeg kommer, min herre, min mester - du kjenner min heteste trang:
Å løse den levende tone som dypest i hjertet gav klang. 

Men, herre, jeg engstes og famler - akk hånden er full av men. 
Jeg aldri fikk stemt mine strenger, og aldri ble tonen ren. 

Men sangen der inne svulmer som floden mot hav og fjord. 
Deg søker hver famlende tone, deg søker hvert fattig ord. 

Også i ”En bauta” forteller han i en av strofene noe beskjedent om hva han vil: 

I sjelens dyp min sang har sterke toner - å gi den form var titt min hete bønn. 
Akk, sjelden lyktes det. Men hvis den kroner den herligste av jordens millioner, så vant jeg dog en sangers beste lønn. 

Holme har skrevet flere juledikt. l denne omgang tar jeg med tre slike. Som så mye av hans arbeid er også disse velegnet for opplesning. (Mange har også komponert melodier til Holmes dikt).

Jul 

Jul - det er minnenes brus gjennom sjelen, 
det er bønnens vingeslag fra hjertenes dyp, 
det er evighetens lysning over strevets tunge sti. 

Jul - det er livets store gåte som ingen løser, 
det er livets store løsning som alle fatter, 
det er morgenglansen over tidens natt. 

Jul - det er lyden av Guds fottrinn på jorden, 
det er lyset av Guds smil over verden, 
det er himmelstigen for den falne slekt. 

Det minner meg sterkest ved jul 

Hva årene plyndret, hva årene gav, 
hvert gryende håp, hver lukket grav, 
- det minner meg sterkest ved jul. 
Den forårets drøm, den skyldløse lek, 
det solfagre syn som lokket og svek,
- det minner meg sterkest ved jul. 

Hvert tindrende øye som smilte og brast, 
hvert anker som knektes i stormens kast,
- det minner meg sterkest ved jul. 
Når klokkene ringer med dempet klang 
da husker jeg alle de strenger som sprang 
- det minner meg sterkest ved jul. 

Krybbens under 

Når store syner for min tanke svevet og seirens hymne for mitt øre klang, 
når vårens drøm i mine sanser bevet og håpets knopper ut i blomstring sprang 
- når jeg var fattig, og kun strev og møye for meg var dagens fordringsløse kall 
- da strålte stort og stille for mitt øye 
- som morgenrøde over fjerne høye 
- den lykkens gåte i den ringe stall. 

Når foten trådte feil i urens øde og blødde i de skarpe tornekratt, 
når sangen tidde, alle festbluss døde og onde hender røvet hjertets skatt 
 - når venners smil i vinterkulden blegnet og ingen lysning viste veien hjem, 
da var det som en lønnlig kraft meg hegnet,
og for mitt trette øye klart seg tegnet 
det milde stjerneskjær fra Betlehem. 

Når stridens brann imellom brødre luet, og ord og former veiet mer enn liv; 
når åndens adel ble av skriket kuet og hjertet frøs i døgnets kjelv og kiv 
-, da flyktet jeg, bedrøvet, sår og krenket så ofte inn til krybbens stille vrå. 
I barnets dype blikk min sorg seg senket,
og barnets arm de onde makter lenket, 
og fredens himmel skinte klar og blå. 

Å, hill deg, barn! Du slektens sol og stjeme - du hjertets tilflukt på den kalde jord. 
Ved krybbens rand jeg bøyer meg så gjerne og stammer deg min takk i brutte ord. 
Når over livets gåter trett jeg grunner, jeg aner løsningen hvor Gud ble kjød. 
For tankens kvaler som for hjertets vunder 
jeg finner legedom i krybbens under. 
- Og aldri blekner julestjemens glød. 

De to siste diktene som her er sitert finnes i diktsamlingen ”Septembersol” (1929). Holme hadde selv gjort denne samlingen klar, men den kom først ut et par år etter hans død. - La meg til slutt bare nevne julesangen ”Vår Herre han hvilte i krybben så trang”. Den finnes i boka ”Sonofret” (1922).