Artikkel nr 6 fra blad nr 6-2006
Emne: Julebetraktning
Himlenes rike er kommet nær
Av Bjørn Arild Olsen.

Hva ønsker du deg til jul? Dette spørsmålet er det ikke uvanlig å stille til barn på denne tiden av året. Og det blir stadig verre å finne på gaver som passer til den enkelte, for vi har jo det meste vi trenger fra før av. Nå var det ikke meningen å kritisere tradisjoner med julegaver og ta fra dere gleden ved å gi. Omtanke og oppmerksomhet kommer vel med i en kald og mørk årstid. Kanskje jeg heller burde stille spørsmålet: Hva trenger du mest til jul? Dere skjønner nok at jeg vil fram til det mest verdifulle som har med julen å gjøre: Budskapet som lød på markene utenfor Betlehem: “I dag er det født dere en frelser.” Den viktigste gaven ble gitt til alle mennesker for mer enn 2000 år siden. I dag ser denne nyheten ut til å få liten spalteplass sammenlignet med reklame for alle mulige unødvendige materielle ting som skal gjøre livet lettere for oss. Er ikke behovet det samme som før når det gjelder frelse og evig liv?

Spørsmålet vi bør stille oss er: Kan vi klare oss uten Jesus som frelser? Dette gjelder mennesker til alle tider, unge og eldre, fattige og rike. Mange mener om seg selv at de klarer seg godt i livet uten å bry seg om åndelige spørsmål.

Spørsmålet om Gud finnes er ikke så viktig, hevdes det. Andre mener at det viktigste må være å gjøre så godt en kan, så vil det nok gå bra til slutt. Mennesker kan gjøre seg opp mange tanker på egen hånd om religion og moral. Men dette blir annerledes når vi møter Guds åpenbarte ord i Bibelen.

Veirydderen

Døperen Johannes ble sendt som veirydder for Jesus. I Matt 3,1-2 leser vi at han stod fram i ørkenen og forkynte: “Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!” Johannes gikk med uvanlige klær, en kappe av kamelhår og maten hans var også enkel og spesiell; gresshopper og vill honning. Men det var ikke dette som gjorde at folk strømmet ut til ham, det var for å bli døpt i elva Jordan samtidig med at de bekjente sine synder. De tok Johannes på ordet og gjorde bot. De valgte å adlyde Guds ord. Også Jesus kom for å bli døpt av Johannes, selv om Johannes mente at han ikke var verdig til å døpe Jesus. Jesus valgte også å være lydig mot Gud, det var jo derfor han var kommet til jorden. Og Guds Ånd steg ned som en due over ham, og det hørtes en røst fra himmelen: “Dette er min sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag” (Matt 3,17). Johannes hadde rett: Himlenes rike var kommet nær.

Omvendelsen

Etter syndefallet hadde mennesket fått ødelagt sitt forhold til Gud. Fellesskapet med Gud kan opprettes på nytt ved omvendelse. Fariseerne kom også for å bli døpt av Johannes, men de mente at boten, omvendelsen, anger og tro, var nødvendig for at Gud skulle være nådig mot dem. Men Johannes forkynte ikke omvend dere for at himlenes rike skal komme nær, nei hans ord var: “omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.” Det samme sier Jesus i Mark 1,15: ”Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!“ Omvendelsen er ikke noen betingelse for å få del i Guds rike, men en følge av at Guds rike er kommet. Hjelpeløse mennesker får ta imot dette riket som en gave, ja som et barn: Matt 18,3: “Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i Guds rike.” Barna kan ikke gjøre seg fortjent til dette. På samme måte kommer Guds frie nåde til syndige mennesker ved at de får høre evangeliet om Jesus Kristus og tar imot denne store og verdifulle gaven.

Dåpen

Men er det ikke nok at jeg engang ble båret til dåpen og nå er medlem av statskirken? Det var ikke nok for de fromme fariseere at de var av Abrahams ætt, de måtte bære frukt som var omvendelsen verdig. Når Johannes kalte dem ormeyngel, betydde det at det ikke stod rett til med dem. De var stolte over å tilhøre Guds utvalgte folk og sikre i sin selvopptatte fromhet. De trodde at de ved disse gjerninger skulle kunne flykte fra den kommende vrede og gå fri i Guds dom.

Vår dåp som kristne kan ikke sammenlignes med dåpen som Johannes utførte i Jordan. Men ved å ta imot Guds gave gjelder røsten fra himmelen også oss: Vi er Guds barn gjennom troen på Guds Sønn, og har fått del i Guds velbehag på grunn av Jesus Kristus. I vår egen dåp fikk vi del i himmelens rike, men denne nåde blir bare dem til del som går troens og lydighetens vei. Mark 16,16: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Og i Rom 6,3-4 heter det at vi som er døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. “Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.”

Frelseren

Guds ord sier oss altså at Jesus måtte komme til jord for at vi skulle få del i Guds rike og bli frelst fra den kommende vrede. Jesus er den gaven vi trenger mest av alt og som vi ikke kan klare oss uten. Dette er den egentlige og eneste grunn for vår julefeiring. Har vi funnet Jesus, eller rettere sagt, har han funnet oss, er den mest verdifulle og viktigste gaven som finnes, blitt oss til del. Den har større verdi enn alt annet som finnes i denne verden, for bare den kan redde oss fra å gå fortapt. Jesus ble født i en stall. Det var ikke rom andre steder for Guds Sønn da han kom til denne verden. Men hans rike var ikke av denne verden, hans herlighet var skjult for menneskene. De som ventet en jordisk hersker, hadde vanskelig for å tro. Vårt gamle menneske vil se, forstå og føle alt, men vårt åndelige liv er skjult, akkurat som Jesus var skjult for menneskene på hans tid: Kol 3,2-4 “La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, så skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet.”

Himlenes rike

Vår hellighet for Gud er i Kristus. Når Gud ser på oss som hellige, er dette fullstendig ufortjent. Det er Kristus som skal ha æren for dette. Han er vårt liv, og Gud ser på oss gjennom ham. Jesus har gjort opp for våre synder gjennom sin lidelse og død, og har gitt oss del i sin hellighet. Denne hellighet er i himmelen, vi er fremdeles 100 % syndere, men for Gud er vi 100 % rettferdige og helliggjorte; 1 Kor 1,30: “For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.”

I Matt 11,11-12 sier Jesus at noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner. “Men den minste i himlenes rike er større enn ham. Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.” Adgangen til Guds rike gjelder alle, veien dit ligger åpen. I dag er det nåde å få, bruk anledningen til å ta imot Guds ord, evangeliet. Himlenes rike er kommet nær.

Guds vilje

I Joh 6 sier Jesus om seg selv at han er livets brød, og at den som kommer til ham, ikke vil bli støtt bort (v 37). Hvorfor kom Jesus til jord? Dette finner vi svar på i v 38-40: “For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.” Dette oppdraget begynte Jesus på da han ble døpt av Johannes, dette var innvielsen til et liv i Guds plan og med Hans vilje for øye. Jesus har ingen å miste av dem som Faderen har gitt ham. Hvem er disse? Jo, det er alle som ser Sønnen og tror på ham. Vi er også kalt til et liv i Guds plan som frelste syndere og Guds barn. Vår bønn er at Guds vilje må skje, som i himmelen så og på jorden. Og vi ber om at Guds rike må komme til oss og vokse blant oss. Hva er Guds høyeste ønske? Jo, at alle må bli frelst. Måtte Gud gi oss nåde til å være med­arbeidere i Hans rike og prøve å få flere med oss på veien. Måtte vi i ord og gjerning få peke på Guds Lam som bærer verdens synd, slik at mennesker kan komme til tro på ham og bli oppreist til evig liv på den ytterste dag. Vi ferdes blant uomvendte, la oss be for dem, for himlenes rike er kommet nær.