Artikel nr 10 fra blad nr 6-2006
Emne: Bokmelding
Ny bok: “Ved evangeliets kraft”


Av Kjell Dahlene

Tittel: Ved evangelíets kraft - Evangelisationens udfordrínger í bíbelsk lys ` 
Forfatter: Mikkel Vigilius 
Utgiver: Luthersk Misjonsforeníngs Bíbelskoles elevforeníng 

Mikkel Vigilius er etter hvert blitt en forkynner og misjonsleder som det er viktig å legge øret til. Det er ikke lenge siden jeg anmeldte hans doktoravhandling om vekkelsesbevegelsene i Skandinavia i bladet. Han underviser på Luthersk Missionsforenings Højskole på Hillerød i Danmark og deltar aktivt i de spørsmål som er oppe i tiden. Sammen med to andre utarbeidet han en vurdering av Willow Creek for Luthersk Missionsforening, der søkelyset blir satt på viktige krysningspunkt i forkynnelse og forsamlingsliv. 

Boken vi nå har framfor oss, er ikke et oppgjør med retninger som er oppe i tiden, men den taler først og fremst om den positive kursen vi må følge for å bringe evangeliet om Jesus inn i vår tid, til verdensinennesker. Slik er den ikke opptatt med alle skjærene i sjøen, men med leia: Hva er det avgjørende viktig å holde fast på og få bringe ut i vår tid? 

Vi må være klar over at vår tids mennesker er under Guds vrede, uten Gud, på vei mot en evig fortapelse. Guds ord i lov og evangelium er det eneste som kan vekke og gi frelse i denne situasjonen. Det er godt å bli båret gjennom boken av en usvekket tillit til Ordets kraft. 

Boken er ingen metodelære i evangelisering. Den går like inn i sentrum av både evangeliet og våre liv. Evangeliet - frelsen i Jesus - må bli en hjertesak om vi skal kunne formidle det rett. Vi er tiggere som viser andre tiggere hvor det er mat å få. 

La meg få sitere: “Et kristent vitne er en som personlig har møtt Jesus og har lært ham å kjenne som den oppstandne og levende frelser. Det er en som har gjort erfaring av at evangeliet om Jesus er sant og livgivende, og som gjennom dette ord er blitt ført over fra mørkets rike og inn i Guds rike. Ingen kan være et kristent vitne uten å ha opplevd dette.” 

Den dirrende nerven i boken er at mennesket er fortapt uten Jesus. Og arbeiderne som er kalt til å forkynne, må eie denne smerten i sitt hj erte. Boken gir veiledning i møte med mange av de problemer vi står overfor som kristne og vitner om Jesus. Vi skal kjenne de tanker som angriper kristentroen, men framfor alt skal vi bringe et klart vitnesbyrd om Jesus gjennom synd og nåde. 

“Prøver vi ved gode menneskelige argumenter å overbevise et vantro menneske om fordelene ved å være en kristen, fristes vi meget lett til å legge vekt på noe annet enn den avgjørende skatt: nåden i Jesus” 

Det er velgjørende å vandre gjennom bokens temaer. Ikke minst er avsnittet “Evangeliserende forkynnelse” et viktig budskap til den som skal forkynne i dag. Mange spør om hva det moderne menneske er opptatt av og hva det liker og hvordan vi dermed får det i tale. Men Vigilius framhever sterkt at det er Guds ord som setter dagsorden for forkynnelsen. Den kan ikke gå utenom forkynnelsen av syndens og Guds doms alvor. Forkynnelsen må vekke folk opp av syndesøvnen slik at de får bruk for evangeliets legedom. 

Han kaller tilbake til en forkynnelse som ikke appellerer til tro, men som skaper tro. Det er troens ord vi er satt til å formidle. 

Boken avslutter med et ransakende kapittel om vekkelsesbevegelsene som virket til velsignelse i våre skandinaviske land. Er deres tid ute? Mange forhold kan gjøre at en stivner i former. Derfor må en tilbake der hvor kraften var å finne. Han advarer mot å forkynne om vekkelse i stedet for til vekkelse. 

“Ved evangeliets kraft” er en bok som vil vekke og inspirere oss til å ta vare på vår evangeliske arv og holde fast ved en kraftfull og direkte forkynnelse av synd og nåde. Derfor vil jeg anbefale boken til forkynnere og ledere. Det er ikke for ofte vi hører disse toner. Den er et ord vi trenger å lytte til i dag.