Artikel nr 1 fra blad nr 1-2011
Emne: Leder
”Hvem er en Gud som du?”
Av Eivind Gjerde

Mika var profet i Israel og Juda i siste halvdel av 700-tallet f. Kristus. Han opplevde en stormfull tid med flere store omveltninger. Den nordlige del av Jødeland kalt Israel, falt i denne tiden for det assyriske riket. 

Mika er drevet av Herrens Ånd og forkynner det budskapet som Herren legger på ham. Han taler med profetisk selvbevissthet: «Men jeg, jeg er full av kraft ved Herrens Ånd og full av rett og styrke til å vitne for Jakob om hans overtredelser og for Israel om hans synd» (Mika 3,8). Han refser avgudsdyrkelsen som var utbredt, han forkynner mot de falske profetene som fører folket vill og dømmer den pengegriskhet, materialisme, urettferdighet og korrupsjon som var utbredt. 

Samtidig får Mika nåde fra Herren til å forkynne mektige profetier om fredsriket som skal komme. Han skuer den tid da lov skal utgå fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem (4,2). Gjennom sitt profetiske klarsyn forutsier Mika at Messias skal fødes i Betlehem (5,1-2). Til sist i sin profetbok taler Mika om når Gud skal tilgi Israel som folk. Han skriver disse mektige og gripende ord om Gud som også er et ord til oss i dag: «Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet» (7,18). Vi kan med rette spørre med Mika hvem som kan lignes med Gud. Svaret er klart: Ingen! 

La oss kort se på hva Bibelen lærer om Gud. Det er veldig viktig i en tid som vår at vi vet hvem Gud er. Vi lever på samme måte som Mika i en frafalls – og omveltningstid. Vi må besinne oss på hvem som egentlig er Gud og hvordan Gud er. 

Det første vi må si er at Bibelens Gud er en tre-en Gud. Gud er tre og en på samme tid. Gud er Gud Far, Gud Sønn og Gud Ånd. Det er tre guddommelige personer i den ene Gud. Denne læren om Gud har alle kristne bekjent med stor kraft og klarhet helt siden oldkirkens tid. 

Videre så åpenbarer Guds Ord at den tre-ene Gud står bak alt det som er – det synlige og det usynlige. Gud har skapt alt ved sitt ord, av ingenting (Salme 33,9). Bibelens første vers sier: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1 M 1,1). Det hebraiske ordet for å skape som er brukt i 1 M 1, er bara. Det betyr å skape av ingenting. Filosofien har rettet innvendingen: Av ingenting kommer ingenting (ex nihilo nihil fit)! Etter bibelsk virkelighetsforståelse er det nettopp det som er det store underet ved Guds skapelse: Gud frembrakte alt ved sitt ord av ingenting. Det var intet kaos eller materie som Gud «ordnet» eller «formet» det skapte etter. Dette er med å vise Guds uendelige storhet og makt. Tenk at hele kosmos er blitt til ved at Gud ville det! 

Men den dypeste hemmeligheten med Guds skapelse er denne: Bibelen viser at Gud skapte alt ut fra sin evige kjærlighet til sin Sønn, Jesus Kristus: «For i ham (Kristus) er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham” (Kol 1,16). 

Apostelen Paulus gir her en forklaring på 1 M 1,1 ut fra Kristus! I Johannes-evangeliet kalles Jesus Kristus for Ordet (logos). Det er ved dette Ordet Gud skaper! Jesus Kristus blir som Guds Sønn det skapende Ordet. Hebreerbrevet sier om Sønnen: «Og: Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk» (Heb 1,10). 

Gud er atskilt i forhold til sitt skaperverk, samtidig som han er nærværende i verden ved sin Ånd. Gud holder sitt skaperverk oppe ved sitt krafts ord (Heb 1,3). Dersom Gud hadde trukket seg tilbake fra det skapte, hadde det falt sammen øyeblikkelig. Det er ved sin Sønn at Gud lar alt bestå av det han har skapt. Om Jesus Kristus står det: «Han er før alle ting, og alt består ved ham” (Kol 1,17). 

Gud er ikke langt borte fra noen av oss. Han hører alle som roper til ham i sin nød. Det er Gud som holder liv i oss. Herrens apostel Paulus sa dette i sin verdensberømte tale på Areopagos i Aten: «For i ham er det vi lever og rører oss og er til (Apg 17,28). 

Gud er hellig. Gud frister ingen og fristes heller ikke av det onde (Jak 1,13). Gud er fullkommen og ren (Jes 6,3-5). Guds hellige vesen må reagere med en fortærende ild mot all synd og urenhet. Guds vesen er slik. Guds hellighet er fullstendig gjennomtrengt av hans kjærlighet og motsatt er kjærligheten hans fullstendig ett med hans hellighet. Derfor må det vonde og vanhellige straffes og fjernes for Guds åsyn. Gud må reagere med vrede på all synd (Åp 22,14-15). Gud kan ikke se bort fra det vonde. Han ser ikke gjennom fingrene med en eneste synd: «For vår Gud er en fortærende ild» (Heb 12,29). Jesu korsdød på Golgata er det sterkest uttrykk for Guds hellighet som vi møter i Bibelen. Jesu død viste hvor alvorlig vår synd er i Guds øyne. 

Samtidig viser Jesu kors at Gud er kjærlighet. Gud har åpenbart sin kjærlighet til oss fortapte syndere ved å sende sin Sønn til jorden for at verden skulle bli frelst ved ham (Joh 3,16). Dette er det sterkeste og klareste uttrykk for hans evige kjærlighet. Guds kjærlighet er åpenbart først og fremst i hans Sønn. Kristi kjærlighet viser oss Guds kjærlighet. Gud elsket på den måten at han måtte fjerne det som hindret Ham i samfunnet med oss mennesker. Det som hindret var synden og den skyld som alltid følger med synden. 

Guds kjærlighet til oss mennesker viser seg også i den omsorgen Han har for oss. Han lar sin sol gå opp over onde og gode. Han vil gi oss det vi trenger for vårt liv her i verden (Mat 6, 25-34). Gud er derfor den fullkomne Far for sine barn her i verden. Alle som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus som frelser er Guds barn. Alle Guds barn har fått lov til å påkalle Gud som Fader. Bønnen Fadervår er uttrykk for dette. Den Hellige Ånd virker slik i en kristens hjerte at han roper til Gud: Abba, Far (Rom 8,15). Alle kristne har fått barnekår hos Gud! 

For å vende tilbake til ordet i Mika 7,18. Verset sier at Gud er en nådig Gud. Han tilgir synd for Jesu skyld. Han ønsker å gjøre dette. Gud vil så gjerne at flest mulig kommer til tro på Hans Sønn til frelse. Gud har en inderlig trang etter å vise miskunnhet mot det enkelte mennesket. Slik er Gud fordi Han er kjærlighet, hellig kjærlighet. 

Til deg som har tatt imot Hans nåde i Kristus Jesus lyder formaningen fra den himmelske Høyhet: «Han har sagt deg menneske hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud» (Mika 6,8). 

Dette ordet viser i en sum hva Gud vil med deg som hører Han til! Vandre slik og du vil ha en stor betydning for de mennesker du vil møte i 2011.