Artikel nr 5 fra blad nr 2-2012
Emne: Påske
Det er fullbrakt
Av Kjetil Fredriksen

Av Jesu sju ord på korset er vel dette det viktigste for oss å vite om! 

Hva var det som var fullbrakt, kan vi spørre. Det var mye, ja, det var alt. Men vi kan gruppere det i to og si: For det første oppfylte Jesus skriftene. For det andre fullbrakte han det han var kommet for å gjøre, nemlig å gi sitt liv som et sonoffer for verden, for at hver den av verden som tror på ham skulle bli frelst ved dette offer. 

Dette at han fullbrakte skriftene er en veldig trosstyrkende for oss som er kommet til tro på han, og det burde være overbevisende og føre til tro for dem som står utenfor samfunnet med Ham. 

Legg merke til hva Herren sier i Jes. 44,6-7: 
”Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Hvem er som jeg? La ham kunngjøre det, la ham legge fram for meg det som har hendt helt siden jeg skapte oldtidens ætt. Og det som skal komme i framtiden – la dem kunngjøre det!”

Eller Jes 43:11-12: 
”Jeg, jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser. Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed gud blant dere. Dere er mine vitner, sier Herren, og jeg er Gud.” 

Vi ser av disse og andre steder, for eksempel Jes. 41,21-23 og 43,9 at nettopp dette at Gud er den eneste som kan profetere på forhånd hva som skal skje, er et mektig bevis for vår tro. Vi kan helt og fullt stole på at det er slik han har sagt det. Jesus levde helt etter det som var profetert om han og alt skjedde slik det var blitt sagt. Det var umulig at dette kunne skje tilfeldig eller at det kunne ha vært iscenesatt av mennesker som ville lage en ny religion. 

Det andre og avgjørende viktige for oss å vite er at Jesu offerdød for våre synder virkelig fullbrakte alt for oss syndere, slik at vi kan være trygge på at vi er frelst. 

Av Jesu soning på korset fikk Gud alt det han trengte for å kunne frelse oss. Derfor ropte Jesus ut: ”Det er fullbrakt!” Var det profetert i Skriften at han skulle si dette? Finner vi det i Det gamle testamente? For det er jo avgjørende viktig at også det står der. Ja, du finner det i Sal 22, i det siste verset. Verset lyder slik i NB-88: ”De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.” 

Men det står da ikke slik der, sier du. Nei, ikke med de samme ord som i Joh.19,30. Men de som er hebraisk-kyndige, for eksempel den messianske bibellæreren Chuck Cohen, sier i sin bok ”Våre trosrøtter” (sitat): ”Det hebraiske uttrykket for ”han har gjort det” kan også oversettes ”det er fullbrakt”. Da Jeshua sa dette, siterte han siste linje i Sal.22, akkurat som han hadde sitert det første. Dermed knyttet han denne salmen til seg selv”. (sitat slutt). 

David sin salme 22 kan vi virkelig kalle Langfredags-salmen. Der finner du det meste av det som ble gjort mot ham den dagen og det han sa mens han hang på korset. 

Hvor glad vi skal være for at alle fire evangeliene ble skrevet og kom med i Bibelen. Det var selvfølgelig Gud som ordnet det slik. Jesu sju ord på korset er nemlig ikke kommet med i hvert enkelt av evangeliene, men i de fire til sammen. Første verset i Sal 22 finner du igjen i Mat 27,46: ”Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Og vårt vers står i Joh 19,30. 

Fra evighet av var det bestemt at Jesus Messias skulle komme og være sonofferlammet for all verdens synd. Det var dette offeret som nå var brakt og fullbrakt. Det forteller oss at ingenting mer var nødvendig å gjøre for at våre synder skulle bli tatt bort fra oss. Heb 10,12a: 

”Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder...” 

Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer.” Heb 9,25-26 

Så ble også dine synder sonet av Jesus på korset. All Guds hellige vrede og straff som skulle kommet over deg og meg og alle mennesker for våre synder, lot Jesus i overensstemmelse med sin Fars vilje komme over seg. Og da denne vredesdommen over dine synder og all verdens synd var blitt fullbyrdet på ham, ropte han: ”Det er fullbrakt!” 

Hør nå dette, du som strever med deg selv og aldri kan bli fornøyd med ditt kristenliv. Se på Jesus og hva han har gjort for deg, så ser du at Gud er fornøyd. Og er Gud fornøyd nå som han ser deg i sin Sønn, så vær også du fornøyd. Er det fullbrakt, så er det fullbrakt. Da er offeret gitt, skylden betalt, og du er fri! Bør ikke dette tilfredsstille din sjel og fylle deg med glede og fred i troen på ham? Jo, vi må prise ham, enten vi gjør det på hebraisk og sier Halleluja, eller på norsk:” Lovet være Herren!” 

Det er fullbrakt!