Artikel nr 1 fra blad nr 5-2013
Emne: Leder
VALGET
Av Eivind Gjerde

Livet er fylt med mange valg. Hver dag i våre liv må vi velge. Valgene våre kan få store konsekvenser. Et valg krever ulike alternativer. Egentlig kan ikke mennesker undra seg valget. Vi må velge uansett. Det å ikke ville velge, er også et valg. 

Det er påstått at det å kunne velge er menneskets «adelsmerke». Det at et menneske har en reell mulighet til å velge mellom ulike alternativer, viset dets enestående stilling på jorden. På den annen side kan det å velge oppleves som en forbannelse. Mange mennesker vil helst ikke ta selvstendige valg, men la andre velge for seg. Den danske forfatteren og filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855) kalte slike mennesker for «dusinmennesker». 

Menneskene i dag er ikke annerledes enn på Søren Kierkegaards tid. Det oppleves som mest behagelig og trygt å følge andre og velge som dem. Det er lettest å følge det man tror er flertallets oppfatning i de valgene man foretar seg. 

I høst har det vært politisk valg i Norge. Det norske folk har valgt medlemmer til Stortinget. Dette valget er veldig viktig, for fordelingen av de 167 stortingsmandatene, vil danne utgangspunktet for hvilken og hva slags regjering vi vil få. Stortinget er Norges lovgivende makt, og de vedtakene Stortinget fatter, kan få stor innvirkning på det enkelte menneskets liv. 

På det rent personlige plan, er de fleste valgene små og har få konsekvenser. Hvilke klær jeg bruker, eller hvilke pålegg jeg har på nistematen, har liten betydning i den store sammenhengen. 

Men flere valg er store og har følger for resten av livet. De fleste unge i vårt land har i høst startet på studier. Utdannings- og yrkesvalg er viktige valg. Det samme gjelder valg av ektefelle. Hvem du skal dele livet sammen med, kan ha en helt avgjørende betydning for hvordan resten av livet skal bli. 

Det viktigste av alle valg er det valget som Guds Ord stiller fram for oss. I hele Bibelen fra begynnelsen til slutten roper Gud til hvert menneske. Kom til meg og la deg frelse! Gud tvinger ingen inn i samfunnet med seg, men Han kaller på det enkelte mennesket gjennom sitt ord. Gud vil at ethvert menneske skal velge Ham og frelsen i Hans Sønn, Jesus Kristus. 

I slutten av ørkenvandringen ble Israels-folket stilt framfor et avgjørende valg. Løftes-landet lå og ventet foran dem. Moses hadde på Guds vegne holdt en veldig tale om den velsignelse som ville følge folket om de hørte på Guds røst, og om den forbannelsen som ville ramme dem om de ikke ville høre (5 M 28). Like etter denne talen fornyet Gud pakten fra fjellet Horeb (5 M 29) og Han legger gjennom Moses, livets og dødens vei fremfor folket (5 M 30):» Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt» (M 30,19). 

Gud åpenbarer i sitt ord at det er bare to veier et menneske kan gå. Den ene veien er livets vei. Den andre er dødens vei. Noe tredje alternativ finnes ikke. Et menneske kan bare velge den ene eller den andre veien. Det er tale om et absolutt enten - eller. 

Alle mennesker som har fått høre Guds ord og budskapet om Jesus Kristus, har fått en reell valgmulighet. De har fått mulighet til å velge livets vei i samfunn med Jesus Kristus og de andre troende, eller dødens vei borte fra frelsen i Jesus Kristus. De som enda ikke har fått høre Guds ord, går enda på dødens vei. De har ikke hatt noen virkelig mulighet til å velge livets vei. 

Du som har hørt budskapet om Jesus Kristus har hatt ett reelt valg. Hva har du gjort med de aller viktigste av alle valg? 

På pinsedag stod apostelen Peter fram og forkynte evangeliet om Jesus Kristus. Han sa at alle som påkalte Herrens navn, skulle bli frelst (Apg 2,21). Han bad folket omvende seg og la seg døpe på Jesu Kristi til syndenes forlatelse (Apg 2,38), og han ba folket la seg frelse fra denne vrange slekt (Apg 2,40). Peter stilte folket på valg. Han bad dem vende seg til Jesus og la seg frelse. 3000 mennesker tok budskapet til seg og flyttet over fra dødens vei til livets vei. 

Her er det noe viktig å si. Et menneske blir ikke frelst på grunn av sitt valg i og for seg. Det er ikke valget som frelser, men det er personen Jesus som frelser. Men like sant er det å si at et menneske vil aldri bli frelst om de ikke velger å la seg frelse. Et menneske kalles til å tro på Jesus. Vår oppgave er å si ja til Jesus, og så er det Han som frelser og skaper troen i hjertet. Jesus frelser ikke det mennesket som velger å si nei til Ham. 

Valget om å ta imot Jesus som frelser, har de aller største konsekvenser. Sier du ja til Jesus og lar deg frelse av Ham, vil du få evig liv. Sier du nei til Jesus og avviser Hans frelse, vil du gå evig fortapt. Ingen valg har større konsekvenser. Valget skulle ut fra Guds Ord være enkelt: Velg livets vei ved troen på Jesus Kristus. Avvis ikke i trass, menneskefrykt eller feighet det evige livet. Velg rett. Velg i dag!