Artikel nr 12 fra blad nr 5-2013
Emne: Referat
Hold fast ved Guds Ord!
Av Olav Hermod Kydland

Rapport fra Audnastrand 2013 

Stiftelsen På Bibelens Grunn (Bibelsk Tro) holdt sin årlige Bibelsamling på Audnastrand leirsted i Lindesnes kommune 18. – 21. juli 2013 for 18. gang. Både innmeldte deltakere og folk fra bygdene omkring var samlet for å høre Guds ord. 

Talere var Gunnar Nilsson fra Sverige og Immanuel Fuglsang fra Danmark. Torvald Kjetilstad fra Suldal i Rogaland deltok med sang. 

Vi er takknemlige til Herren Gud for at vi fikk anledning til å lytte til en klar forkynnelse av Guds hellige ord ved taler, vitnesbyrd og sang i disse dager. Ordet ble forkynt til oppbyggelse, formaning og trøst. 

Det er et mål for Stiftelsen På Bibelens Grunn å stå på samme grunn som de kristne i aposteltida ved å holde fast ved apostlenes lære, samfunnet av de hellige, nattverden og bønnene slik som det står skrevet i Apg 2,42: ”De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.” 

Noe av det viktigste i dag, hvor sekulære ideologier og kristendomsfiendtlige religioner og livssyn kjemper om gunst og innflytelse, er å holde fast ved apostlenes lære. I dag oversvømmes vi av bibelkritisk teologi hvor Bibelens lære omtolkes, tilsidesettes og forkastes både på det dogmatiske og etiske plan. Men Bibelen advarer både mot å legge noe til Skriften eller trekke noe fra (Åp 22,18-20).- Guds ord sier nei til kvinnelige prester og hyrder. Å leve i homoseksuelle forhold fører til tap av Guds rike (1 Kor 6,9-10). 

I stedet for å bøye seg for Herrens profeter og apostler, diskuterer mange i dag med dem og bringer fram tidsåndens utallige løsninger som er i samsvar med det gamle menneskets tanker. Syndens alvor avsvekkes og bagatelliseres. Guds hellighet devalueres, og lovens krav avsvekkes eller er helt fraværende i forkynnelsen (antinomisme). Følgelig har ikke mange bruk for frelsens budskap. 

Lignelsen om såmannen, som det også ble talt om, avspeiler Ordets skjebne i de forskjellige hjertene hvor den onde røver det som er sådd, og tidens bekymringer og rikdommens bedrag kveler ordet slik at det blir uten frukt. Bare det som er sådd i den gode jord, bærer frukt (Mat 13,18-23). 

Et sunt og sant kristenliv må alltid ha sin basis i Den hellige Skrift, hvor Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, og hans forløser- og stedfortredergjerning er sentrum til frelse for enhver som tar imot evangeliet ved tro. Men den som ikke vil tro på Jesus Kristus, kommer til å gå fortapt uten håp om frelse. 

Evangeliet må forkynnes rent og klart, synd og nåde, i form av lov og evangelium til vekkelse og nytt liv, oppbyggelse, tukt, trøst og evig salighet. Nikodemus fikk høre av Jesus at menneskene måtte fødes på ny. For uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike (Joh 3,5). 

Himmelforventingen preget bibelsamlingen både i taler, vitnesbyrd og sang. Vi er gjester i denne verden, men målet er himmelen. Vårt håp er en dag å møtes i det nye Jerusalem. 

Sangeren sier det slik: 

”Skal vi møte våre kjære, 
Se dem glade der igjen? 
Evig sammen med dem være, 
Aldri i skilles venn fra venn?” 

(Nr 919 v. 5 i Sangboken).