Artikel nr 5 fra blad nr 2-2015
Emne: Påske
Med gullbokstaver
Av Nils Dybdal Holthe

”Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.” (Jes 53, 6) 

Slik taler en gammel profet i et av de fineste kapitler i Det gamle testamentet. Jesaja ser framover, en ny tid skal komme. I første rekke gjelder det hjemkomsten fra Babel. Israel skal igjen få bo i sitt land, det de fikk av Herren selv. Men tanken og profetien stanser ikke der. Han ser utover hele historien og skriver noen linjer med dypt innhold 

Det er om dette verset Luther sier: ”Skriv det med gullbokstaver på ditt eget hjerte.” For her ser vi de to største og viktigste dager i hele verdenshistorien. Det har aldri hendt noe som har hatt slik virkning for alle mennesker som dette. 

Her får vi først høre hvem det er som gjør dette, Jesus, i vers 2-3. Vi ser ham her som Guds Sønn. Det begynner i kapittel 52,13. Folk flest forstod ham ikke og regnet ikke med ham. Men Gud løftet ham opp. Det var så lite, bare en kvist. Men han var Guds tjener, og han skulle gjøre Guds vilje. 

Dernest: Hvorfor gjør han det? Vi hadde falt i synd, selve grunnmuren vår var ødelagt. Noe radikalt måtte skje om ikke hele skaperverket skulle ødelegges. Og det kunne ikke noe menneske gjøre selv. Gud måtte gripe inn.

Uten å tenke dette, vil ingen forstå hva kristendom er. Vi må ha et klart syn på synden før vi får et klart syn på frelsen. Adam var vår stedfortreder og representant før Jesus ble det.

Hvilke to store dager er det vi taler om her? 

I.Først kom Syndefallets dag 

I 1 M 3 leser vi om den. Og verset vårt er en fortolking til det: ”Vi for alle vill” 

1.Det er sant om alle mennesker og alle land 

Alle mennesker var med i fallet. Det var så dypt at vår natur ble syndig. Rom 5, 12-19 sier at fallets følger nådde hver sjel på denne jord. En mann syndet, og alle syndet med ham. Derfor er alle fortapt i Adam. Jesus kunne si med all rett i Luk 19, 10: ”For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt”. Her er ingen unntagelse. 

Bibelen forkynner: Vi er på feil vei like fra starten av. 

2. Vi har alle personlige syndefall 

Vi vendte oss hver til sin vei”, står det. Og Paulus skriver: ”… alle har syndet…”, (Rom 3, 23). Vi synder nok forskjellige måter, men alt er mot Gud. Det er hovedsaken. Ingen er gode nok til å nå fram. Vi står personlig ansvarlig for livene våre. Og alt er oppskrevet i himmelen. Store bøker rommer alt. (Åp 20). Men all synd kan samles i det ene: du vil ikke tro på Jesus. Du har forkastet ham. Derfor går du fortapt.( Joh 3, 36; Joh 16, 9-10). Alle har brutt Guds hellige lov og er like skyldig som Adam. (Rom 3, 19-20). Hver munn skal lukkes. 

Bibelen forkynner: Vi er skyldige til straff. 

3. Vi sammenlignes med sauer

De kan noen ganger oppføre seg tankeløst, de går der det passer dem best. (Sml. 1 Pet 2, 25) ”Dere var jo som villfarne får”. (Se også Salme 119, 176) ”Jeg har fart vill”. Det betyr:- Vi gikk vår egen vei, og egoismen er en hovedsynd. Vi vil ikke bøye oss for Guds vilje. Mennesket følger sin egen lyst og vilje, og gjør helst det vi liker å gjøre. Det er et merke på vår tid. Vår egen vei går alltid bort fra Gud. Slik var det også på Jeremias tid: For to onde ting har mitt folk gjort: ”Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann” (Jer 2, 13). 

Jesus brukte dette som et bilde på frelse. ”Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ørkenen og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?” (Luk 15, 4) Jo, det er Guds natur og hensikt. 

Og når han har funnet det, blir det stor glede. Glede i den frelstes hjerte, i Guds menighet, hos Gud og hans engler. Og gleden har takketonen i seg: Tenk, at jeg fikk være med! 

Som sauene var de uten beskyttelse. De var overgitt til fare og undergang blant de ville dyr og tyver, i ørken og på øde steder. En enkelt sau er håpløst fortapt i en slik situasjon. Og det er vi. I Ef 2, 12 skriver Paulus: ”,,, Dere var uten Gud og uten håp i verden”. Mang en sau har døde ute i heia. De fant ikke hjem igjen og kunne ikke finne tilbake. 

Bibelen sier at vi er uten mulighet til å finne Gud. 

Menneskene behøvde altså hjelp på alle måter og områder. Hvis det ikke hadde kommet en ny dag, ville vi alle vært hjelpeløst fortapt. 

II. Da kom Langfredag 

Det var en frelsens dag. Da ordnet Gud opp for oss på Golgata, han la all vår skyld på Sønnen. Jesus gjorde alt. I en eldre Bibel stod det slik i Jes 53,6: ”Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham”. Hva skjedde så i Jesu dødsøyeblikk? Dette er virkelig skrevet med gullbokstaver. For her er vi ved kjernen i Bibelen. 

1.Han førte oss tilbake til Gud, (1 Pet 3, 18; Luk 15, 5-6.) 

Han åpnet en ny dør, det er den åpnede dør. ( Åp 3, 8). Syndefallet hadde ført oss bort fra Gud, mens frelsens dag førte slekten tilbake. Tenk på det: Hele verden er etter sin natur fullstendig borte fra Gud! Og den har ingen mulighet til å finne tilbake selv. Alle hedenske religioner er nytteløse. Det finnes bare en vei til Gud. Da er det veldig alvorlig i vår tid at mange er liberale i forhold til Guds bok som viser oss veien til Gud. Med sine tolkinger kan de forkludre Ordet slik at folk ikke har tillit til det lenger. For det er bare Bibelen som viser oss veien , og det er Jesus. Han gjorde alt ferdig. 

2. Da betalte han all skyld og tok all straff, (vers 5, 8 og 10) 

Det er Jesu soning. Den verste dom et menneske kan få er døden. Alt annet kan erstattes, men døden er endelig. Slik er det også i åndelig betydning. Denne evige straff tok han. (Rom 5, 8) ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”. Og det har alt skjedd. Du skal ikke vente på at det endelig må skje. Det er fortid.

Jeg hadde lån på huset i lang tid. Og det måtte betales. Sett nå at en venn kom og sa: Jeg skal overta lånet og betale deg ut? Hva da? Var det mer å betale da? 

Jesu ble min stedfortreder. Gud la ansvaret på ham. Det skjedde da han ropte ”Fullbrakt” på korset. Da var det ikke mer å betale. Det er gullbokstaver. 

En haugiansk kvinne på Sunnmøre tenkte mye på Gud og frelsen. En dag rant et lys og hun skrev det ned: 

Du gikk for meg en blodig sti, 
Og jeg som skyldig var slapp fri, 
Guds vredes skål du tømte ut, 
Så dyrekjøpt er jeg din brud. 

Berta Canutta Aarflot var da 41 år, og dette synet tente en ny tone hos henne. Det var i 1836. Hun fortsetter: 

Ha takk, min kjære Frelsermann. 
Jeg aldri nok deg takke kan. 
Slik er det å være et Guds barn. 

3. Nå oppsøker han oss i syndelivet

Han stiger ned i søla der vi er. Han leter til han finner oss, og gir oss sin rettferdighet, (vers 11). Derfor er vi med i misjonsarbeid. For hedningene søker heller ikke Gud. Og vi kan peke på Jesus for noen og rope: Kom, du også! Det er kallet fra Herren som må lyde utover jorden.

4. Det må bli en personlig langfredag for oss 

Da ser vi med troens øye: Tenk at det var for meg! Forut går alltid erkjennelse og bekjennelse av synd. Og så tillit til Jesu verk på korset. Der skjedde noe som gjelder meg. Det skal vi få ta imot. 

Kong Karl V lånte mange penger av en kjøpmann i Antwerpen. Kongen var i krig og behøvde nye finanser. Regningen forfalt, men kongen var stadig i gjeld. Det forstod kjøpmannen, og han kalte sammen til et stort selskap der også kongen var. Foran seg hadde kjøpmannen et fyrfat der det brant ild. Så tok han opp gjeldsbrevet til kongen og sia: Kjenner du dette? Ja, svarte kongen, og jeg skal betale, men jeg har ikke penger nå. 

Da la kjøpmannen gjeldsbrevet inn på fyrfatet og det tok til å brenne. Da bare asken var igjen, spurte han kongen: Hvor er gjelden nå? 

Og kongen forstod: Den var borte. For 2000 år siden tok Jesus mitt og ditt gjeldsbrev med til Golgata. Der ble det borte for alltid. 

Kom du også! Ta imot, og tro på Frelseren Jesus Kristus!