Artikel nr 11 fra blad nr 3-2017
Emne: Bokklipp
En uutgrunnelig strid


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

En endret begrunnelse 

Hvor ofte har vi ikke hørt at det blir sagt at Paulus var i mot kvinnelige prester! Men det er bare Paulus som sier det hevder mange.. 

Han stilles på linje med alle andre teologer, og det han sa tillegges ikke noe særlig betydning. Enhver måtte ha en selvfølgelig rett til å være enig eller uenig, og man skjulte ikke at man ikke kunne følge ham. 

En slik begrunnelse for et nei til kvinnelige prester har aldri blitt lagt vekt på av Guds folk. De fleste har forstått at her var det noe galt. Å stille Paulus på linje med alle andre kunne de ikke være med på. 

Gjennom de senere årene møter vi imidlertid stadig oftere en annen begrunnelse for å si ja til kvinnelige prester. Den har skapt usikkerhet og fått tidligere motstandere til å skifte standpunkt. Nå heter det at Bibelen ikke er imot at kvinner blir prester. Det er bare noe man har trodd fordi det har vært bestemt av en tradisjon som ikke har rot i Bibelen. 

Stilt overfor dette er mange av dem som før var overbevist, begynt å vakle. Når de på samme tid hører fra den andre siden at spørsmålet om ja eller nei til kvinnelige prester er et svært vanskelig spørsmål, som det til stadighet må arbeides med. Dette er også med på å underbygge deres forståelse av synet på at kvinnelige prester sikkert er kommer for å bli, betyr mer for dem enn hva Bibelen sier. Nå har vi hatt kvinnelige prester i over femti år og gjennom hele den tiden har det vært arbeidet med dette spørsmålet uten at man har kommet til noe entydig resultat. 

Guds ord er klart 

I virkeligheten er det en ufattelig situasjon vi er kommet i. Mens så å si alle bibeltro i 1947 ikke var i tvil på om at Bibelens uttalelser på kvinnens oppgaver i menighetsforsamlingen gjorde det umulig for en kvinne å være prest, så er det blitt annerledes i dag. 

Hva som er hovedgrunnen til det synes jeg ikke det kan herske tvil om. Det er tidsånden og dens standhaftige angrep på det bibelske synet. Det er heller ikke det voksende antall kvinnelige prester. Men det henger sammen med en åndelig lov som har vært gjeldende så lenge Gud har hatt sitt folk på denne jord. Er vi ikke i vårt hjerte og sinn tro mot Guds ord uten reservasjoner og forbehold, så overgir Gud oss slik at vi leser inn i Guds ord det som våre følelser, fornuft eller vilje ønsker skal stå der. Spørsmålet om kvinnelige prester er ikke et vanskelig spørsmål å besvare ut fra Bibelen. Selv ikke den enfoldige skal fare vill. Jeg vil si det slik: Les selv hva som står og ta følgene fram for Guds ansikt av det som står. Det er for ham du skal stå til regnskap. Hør ikke på de mange, som gjennom lange forklaringer tilslører Guds åpenbare sannheter. 

Kvinnelige prester er synd mot Gud og mot hans ord 

Et ja til kvinnelige prester er et nei til Guds ords forbud mot dem. En prest er en hyrde og lærer for en menighet. Å ta i vare en slik oppgave er for en kvinne uforenlig med den stillingen hun har i forhold til mannen i følge Guds ord. Derfor er det i skriftens veiledning om forholdene i menigheten et direkte forbud mot at en kvinne kan være lærer. (1Tim 2,11-15) 

Hvor klart må det sies i Bibelen for at ingen kristne setter spørsmålstegn ved den? Det spørsmålet er ikke vanskelig å svare på. Det er ikke noe som det ikke settes spørsmålstegn ved når vår syndige natur kan følge sine egne veier ved å gjøre det. Det sataniske ”har” (1Mos 3,1) fra syndefallets dag følger og villeder oss i vår fornuft så lenge vi er på denne jord. Derfor er det grunn til å lytte til Bibelen når den sier: ”… og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus” (2Kor 10,5). 

Vi er noen som verken vil eller kan følge med i det stadig større antall ja – rop. Det er et frafall fra Guds ord å gjøre det. Hva det fører til, er den rystende situasjonen i vår kirke et uhyggelig uttrykk for. Det er jo en kirke som er lammet innenfra, fordi den har mistet Guds ords myndighet.

En tung vei står foran oss 

Vi er ikke veldige helter fordi vi følger Guds ord. Kvinnelige prester splitter Guds folk, og det er en dyp ulykke for oss alle. Men forstår vi da ikke tilhengerne av kvinnelige prester? Man kan forstå at de ikke i lengden kan fortsette å tie for fredens skyld. Det er nå engang slik at menneske før eller senere må ta konsekvensene av sitt syn. Ellers mister man det og vårt syn blir tomme ord uten noen form for kraft. Derfor forstår vi at tilhengerne av kvinnelige prester ikke i det lange løp føler seg så godt til rette i en sammenheng der nei-siden er samlet. 

Når Guds ord taler klart mot kvinnelige prester, kan vi ikke åpne opp for dem som i ord og handling vil åpne for en holdning som er i strid med Skriften. Før eller senere skilles våre veier. Det kjennes dypt smertefullt fordi vi tidligere har kunnet stå sammen. Det er det for dem som føler seg utestengt fordi de ikke lenger blir betrodd åndelig lederskap. Det er det også for dem som har måttet velge mellom et innbyrdes godt samarbeidsforhold og troskap mot Guds ord. 

Spørsmålet om kvinnelige prester er ikke et avsluttet kapittel. Det er for alvor rykket inn i våre egne rekker. Det vil dele misjonsfolket. Derfor er det en nødens og tuktelsens tid som står foran oss. Tallmessig ”seirer” tilhengerne av kvinnelige prester i de fleste åndelige sammenhenger i vårt kristenfolk. Vi kan være redd for at det bare blir en liten rest som holder fast ved at Guds ord er fullt troverdig og ufeilbarlig i alle sine utsagn, og som vil ta konsekvensene av dette synet. Resten kan nok bli så liten at den i sannhet får bruk for å klynge seg til Jesu dyrebare ord: ”Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket”(Luk 12, 32). 

( Fra boka ”Mellem liv & død”. Oversatt fra dansk)