Artikel nr 06 fra blad nr 5-2018
Emne: Bibelforum
Misjonsbefalingen (Matt 28, 16-20)


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Jørgen Bernhard

Kongen har all makt! 

«Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.» (Matt 2,2)

Vismennene fra Østen lette etter Israels konge. Det forteller Matteus i begynnelsen av sitt evangelium. På Jesu kors sto det skrevet: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge» Slik reiste Gud sin sønn opp fra de døde. I kraft og herlighet forkynte han den levende Jesus: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord» Når han kommer tilbake bærer han navnet «Kongers konge og herrers herre». (Åp 19,16). 

Slik Jesu liv og gjerning utfoldet seg synes hans makt og myndighet å bli mer og mer åpenbar. Helt fra begynnelsen av sin gjerning forkynner han at Menneskesønnen, som er han selv, har myndighet til å tilgi synder på jorden. «Dine synder er deg forlatt», sa han til en syk mann i Kapernaum, og la til: «Stå opp, ta din seng å gå hjem til ditt hus». Den lamme mannen reiste seg opp og gikk hjem. Jesu makt ble synlig for alle. 

Mot slutten av sitt jordiske liv talte Jesus om seg selv som den absolutte dommer over alle mennesker. Han har makt til å skille sauene fra geitene på dommens dag, og makt til å dømme til evig liv og til evig straff. (Matt 25,31ff). Han sier endatil at han har makt til å sette livet sitt til og makt til å ta det igjen. Jesus avslører en helt enestående bevissthet om seg selv som er forskjellig fra alle andre, både profeter og apostler. 

Til slutt i Matteus evangeliet leser vi det aller sterkeste: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Og så føyer han til: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Det er i sannhet den mest overveldende avslutning i noe bibelsk skrift! 

Lydighet 

Da Jesus ble fristet i ørkenen avviste han Satans tilbud om alle verdens riker og herlighet. «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren, din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» (Matt 4) 

Jesus holdt seg til Guds ord, og derfor kunne den Onde ikke røre ham. Hele sitt liv levde Jesus i lydighet mot sin himmelske far som hadde sendt ham til verden. Lydighet medførte lidelse, ja, til døden på et kors, men også til en seiersrik oppstandelse. Derfor har vi et levende håp alle vi som tror på ham. Troen gir Gud deg når du hører om Jesus. 

Jesu siste vilje 

Gjennom sitt liv i lydighet og ved sin død for våre synder, vant Jesus retten til all makt og myndighet i universet. Den som har all makt har frihet til å velge hva han vil gjøre. Hans siste vilje her på jorden valgte han å sende sine disipler, ikke som før bare til «de fortapte får av Israels hus», men til alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. Over alt skulle de vinne nye disipler til Jesu menighet. Over alt skulle avgudsdyrkere ved dåp og opplæring føres inn i samfunnet med Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd. Inn i et fellesskap med Gud som skaper, med Jesus som frelser og med Den Hellige Ånd som trøster og veileder. 

I dette guddommelige fellesskapet skulle tidligere hedninger nå leve et helt nytt liv i troen på Jesus. De skulle høre evangeliet: «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Ef 1,7). Det er helt i overensstemmelse med de gamle profetier hos Jesaja om Messias: «Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende» (Jes 49,6) 

Gamle Simon sa da han så Jesus i Marias armer i Jerusalems tempel: «Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel»

Disiplene var vitne til hans guddommelige majestet da de hørte hans mektige ord: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord!—og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!». Møtet med den oppstandne og levende Herre ble avgjørende for resten av deres liv, og for deres misjonsoppgave for Jesus. 

Jeg har hatt det privilegium sammen med evangelister i Etiopia, å bringe evangeliet til mennesker som var bundet av Satans makt som ofret til ham og ropte på hans hjelp. De som tok imot Jesus, opplevde å bli satt fri av en sterkere makt enn Satan. På den gamle offerplassen lyder det i dag takkesangen til Jesus for hans frelse. Evangeliet om Jesus er en Guds kraft til frelse for enhver som tror. 

I begynnelsen forsto ikke disiplene at hedningene fra nå av skulle innlemmes i Jesu menighet. Det tok sin tid og problemene måtte ryddes av veien før det ble klart for dem at i Kristus Jesus er det verken jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne (Gal 3,28). 

Disiplene 

De sentrale ordene i Jesu befaling er: «gjøre til disipler». Det er bare dette ordet som står i bydeform (imperativ). Det vil si å utøve en disippelskapende innflytelse blant alle folkeslag. 

Disippel betyr lærling/elev. Når du og jeg er Jesu disipler, er vi med andre ord i skole hos Jesus og i lære hos ham. «Lær av meg», sa han, «for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet». Læretiden varer livet ut. Skoledagen for en kristen slutter ikke så lenge vi er i denne verden. Som Jesu disipler skal vi gi evangeliet videre og vinne nye disipler, som igjen skal vinne nye disipler. 

Guddommelig fellesskap 

Jesus forkynte ofte om Gud som Faderen og seg selv som Sønnen, Den Hellige Ånd som Sannhetens Ånd, Talsmannen. «som skal lære dere om alt som jeg har sagt dere». Oppfyllelsen av dette finner vi i de fire evangeliene og apostlenes brev. Jesu ord om dåpen i, eller snarere inn i den guddommelige trefoldighet, sikter mot et levende fellesskap i tro og tjeneste, i kjærlighet og guddommelig makt. 

Gjennom Jesus er du ved dåpen og tro ført inn i denne virkeligheten som er båret av løftet: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» Disse ordene er sagt av ham som har all makt i himmelen og på jorden. I sin oppstandelse seiret Jesus over døden og har dermed all makt over alle andre makter i verden. 

Og han er med meg! Med deg! Alle dager! 

På fjellet i Galilea 

La oss et øyeblikk forestille oss disiplenes møte med Jesus på fjellet i Galilea. Det er 2-3 uker etter påsken da disiplene hadde vært vitne til Jesu død på et romersk kors i Jerusalem. Overraskende nok hadde han vist seg for dem som den levende. Graven hadde de funnet tom. Nå har de gått den lange veien fra Jerusalem til deres hjemsted i Galilea. Og her viser han seg for dem igjen, lys levende for deres øyne. De ble overveldet av synet som møtte dem, og falt på sine knær i tilbedelse, men noen tvilte på det de så. Hvorfor har Matteus tatt den siste bemerkningen med? Det var for sannhetens skyld! Og kjenner vi oss selv rett så kan vi godt forstå dem som tvilte. 

Han kom bort til dem 

Ut fra teksten forstår vi at Jesus står på en viss avstand til disiplene. Det sies i teksten at Jesus kom dem i møte. Han gikk noen skritt nærmere og talte til dem. Han kom sikkert nærmere dem for å gjøre det klart at det virkelig var ham. Da var det enklere for dem å kjenne ham igjen og ikke tvile. Nå står han rett foran dem, ansikt til ansikt, og de ser hans herlighet, så menneskelig, og like vel så guddommelig som Guds Lam med merkene fra korset og som seierherren over død og helvete. Han kom mot dem, og de falt på kne og tilba ham. Du og jeg kan gjøre en lignende erfaring. Desto nærmere Jesus kommer til deg gjennom sitt ord og ved Den Hellige Ånd, desto mere merker du hans makt og herlighet som ikke er av denne verdens vesen. 

Jeg har fått oppleve å stå på berget i Galilea sammen med en gruppe vordene misjonærer fra LM´s Misjonsskole i Hillerød. En enkel sten med Jesu ord på latin markerer stedet for møtet mellom den oppstandne Herre og hans disipler. Med utsikt over Genesaretsjøen og med Jesu liv og gjerning i tankene, leste vi misjonsbefalingen og takket for misjonskallet. De unge misjonærene reiste med evangeliet om Jesus til Peru, Tanzania og Etiopia. For Herrens befaling gjelder så lenge verden står. 

Jesu hjertesak 

Misjonssinn og misjonskall kommer ikke av seg selv. Det blir et møte med ham, som døde for våre synder, og som sto opp igjen og lever i makt og herlighet. 

Jesu siste vilje og hans hjertesak, ble en hjertesak for disiplene og. De ga seg selv i tjenesten for ham. Er Jesus som frelser og Herre viktig for deg og meg, så er hans hjertesak også viktig for oss. 

Mange vil gjerne ha Jesus som frelser fra død og helvete, men ikke alle vil ha Jesus som Herre i sine liv her i verden. 

Jesu ord er også en befaling. Det kaller på lydighet til tjeneste for ham og hans rike. Her kan du og jeg være med på forskjellige måter. Alle kan være med i bønn og tjeneste, i vitne – og besøkstjeneste. Det er en velsignelse å være med i tjeneste for Jesus og se fram mot den dagen da vi sammen med en stor skare av alle folkeslag, og tungemål skal synge Guds og Lammets sang foran tronen i Himmelen. 

I tjenesten for Jesus har vi lov å ta hans løfte til oss: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Ennå består verden, og hans løfter har samme gyldighet også i dag. Legg merke til det lille ordet ”se”. Det betyr: legg merke til hva som nå blir sagt! 

Navnet Immanuel betyr: «Gud med oss». Han som sa at hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg selv mitt iblant dem. Det er også han som sier at ”Jeg er” med dere alle dager. I dag, i morgen, ja, alle dager. Derfor kan vi synge med sangeren: ”Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet. Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med.” 

Frykt ikke La meg til slutt nevne apostelen Johannes. Han var med den dagen på fjellet i Galilea. I cirka 60 år hadde han virket som misjonær og apostel, og nå satt han som fange på øya Patmos og skrev: «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengsler og riket og tålmodet i Jesus» Så forteller han at Jesus i et syn kom til ham i en strålende skikkelse. Fullstendig overveldet falt Johannes ned for Jesu føtter som død, men Jesus la sin høyre hånd på ham og sa disse sterke ord: «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» (Åp 1,18) 

Når døden banker på hos deg og meg, så har vi en som har alle makt i himmel og på jord. Han kan åpne dødens port og føre oss ut av dødens makt til oppstandelse og evig liv i Guds Paradis. Slik er Jesus. Frykt ikke! Han lever og vi skal leve med ham. Amen!