Artikel nr 11 fra blad nr 6-2021
Emne: Fokus på Israel
Glimt fra Johannes åpenbaring


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Olav Hermod Kydland

Tittel: ”Se, jeg kommer snart”
”Glimt fra Johannes åpenbaring”
Forfatter: Asbjørn Nordgård
Forlag: eb MEDIA 2021
Hefte 191 sider

Her kommer en ny bok av Asbjøn Nordgård hvor han fordyper seg i Johannes åpenbaring. Åpenbaringen er en bok som det til alle tider har vært stor uenighet om, både blant forskere og den jevne mann. Men den har vært til trøst og god hjelp for Guds barn gjennom hele kirkens historie.

Nordgårds bok er ikke en vanlig kommentar som gir en systematisk gjennomgang av dette skriftet, men han har lagt vekt på avsnitt i skriftet som han har fått et nært forhold til. Selv skriver han: ”Gud har gitt oss Åpenbaringen for at den skal hjelpe oss på veien hjem.” Det er både sant og visst.

Nordgård diskuterer ikke forfatterskapet til Åpenbaringen, men skriver at den går for å være skrevet av apostelen Johannes, noe som er godt bevitnet. Johannes var da fange på Patmos, ”for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.”

Særlig grundig tolker Norgård de sju sende-brevene til de sju menighetene i Lille-Asia. Hver for seg går han igjennom hva Jesus sier om den enkelte forstander og menighet. Bare to av dem får ros, mens de andre må tåle både ros og tukt. Selv om menighetslederen i Laodikea får et tragisk vitnesbyrd, er han likevel ikke oppgitt av Gud, men han må omvende seg.

Nordgård poengterer både forsamlingens- og forkynnelsens betydning og understreker at alle kristne trenger et åndelig hjem å høre til i.

Etter gjennomgangen av sendebrevene, setter Nordgård opp 12 nyttige punkt om hva vi har lært gjennom menighetsbrevene. (side 109-110)

Neste avsnitt som tas opp er kalt ”For Guds trone i himmelen”. Dette avsnittet (kap. 4) hører til Framtidsboka. På en god og saksvarende måte tolker Nordgård de forskjellige skikkelsene i himmelen som Johannes fikk se.

Nordgård skriver at Johannes strever med å finne ord og begreper når han skal beskrive Gud, men jeg er av den oppfatning at han fikk ordene og begrepene han skulle bruke av Guds Hellige Ånd.

Andre tema som tas opp i boka er: ”Løven og lammet”, ”Hvem kommer til himmelen?, ”Hvordan er det i himmelen?”, ”Livets vann og livets tre” og ”Se, jeg kommer snart”.

Nordgårds bok vitner om en forfatter som har stor respekt og tiltro til Guds hellige ord. På side 90-91 stiller han opp noen punkt om hvordan vi skal forholde oss når vi vil holde fast på Guds ord. Han skriver blant annet at jeg må adressere Ordet til meg selv og ta imot evangeliet i tillit til at det er Gud som taler til meg. Videre poengterer han at Guds ord er rettessnor for livet, og at en skal vitne om det Ordet viser oss.

I det siste punkt skriver han noe som er svært viktig i vår forføreriske tid: “Jeg skal skyve fra meg all bibelkritisk teologi og tenkemåte, og gi Ordet plass i livet mitt. Det er ikke nødvendig å være orientert om all den vranglære og alle de underlige synspunkter på Bibelen som finnes her i verden. Det viktige er å være forankret i de sentrale sannheter som Bibelen viser oss. Det gir frimodighet.”

Dette er viktig for oss alle å ta adnotam særlig i vår forfalls tid hvor Bibelens sannheter omtolkes, bestrides og forkastes, og fører til frafall og avkristning.

Jeg vil takke Nordgård for boka og varmt anbefale den. Den er språklig klar og lettlest.

“Glimt fra Johannes åpenbaring” passer både for unge og eldre til oppbyggelse, tukt og trøst.