Artikel nr 01 fra blad nr 2-2023
Troskap mot Guds Ord i endetiden


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren. Mer enn noen gang før må vi holde fast på Guds Ord.
Hele Bibelen har mange profetier om hva som skal skje i den siste tid like før Jesus kommer igjen. En rekke tegn vil inntreffe i verden. Tegnene angir tidsrommet for Jesu komme. Ingen av Bibelens profetier sier den bestemte datoen for gjenkomsten. Mange har prøvd å regne seg frem til det året Jesus vil sette sluttstrek for denne verdens historie. Mennesker har til og med solgt alt de eide, gitt det til de fattige, kledd seg i hvite kapper og har stilt seg opp for å vente på Herren. De tok selvfølgelig skammelig feil! Jesus har uttrykkelig sagt at ingen uten Faderen vet når hans gjenkomst vil finne sted: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.” (Mark 13,30-31). Samtidig vil vår Frelser at vi som tror på ham skal følge med på utviklingen i verden og legge merke til tegnene: “Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.” (Matt 24,32-33).
Som kristne skal vi særlig merke oss tegnene som Guds Ord sier skal oppstå innen den kristne menigheten. I den siste tid vil det stå frem mange falske profeter som vil forkynne et annet budskap enn det bibelske. Vranglærerne vil gjerne ha innpass i menighetene og prøver å lure inn sitt budskap ved siden av det sanne budskapet. Frukten av deres virksomhet vil bli splittelse i menighetene og frafall. Mange skal bli ført på avveier. Det er Satans store mål og føre mennesker bort fra Jesus Kristus. Vranglærerne er djevelen sine redskaper og tjenere. Annerledes kan det ikke bli sagt ut fra Guds Ord. Mange vil ta avstand fra så krasse ord, men Biblenes tale er tydelig.
Vi skal ta avstand både fra vranglæren og de som farer med vranglære. “Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” (2 Johannes v 9-11).

Demoniske angrep
I vårt land i dag er vi som tror på Jesus Kristus, under demoniske angrep fra såkalte teologer og lekfolk som har falt fra Jesus Kristus i sine hjerter, bøyd seg for tidsånden og tjener mørkets fyrste. De onde og fordervede vranglærerne setter Guds Ord ut av kraft ved sine såkalte tolkninger som ikke er noe annet en bortforklaringer. Hele Guds Ord er gjennomtrengt av den sterke advarselen om å legge til eller trekke noe fra Guds Ord. Bibelen siste bok og fullkomne toppunkt, Johannes Åpenbaring sier det slik: “Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige by, som det er skrevet om i denne boken.” (22,18-19).
Vranglærerne i den gamle pakts tid, på Jesus tid og vår tid har samme kjennetegn. De tilhyller Herrens ord, med ord som ikke er rette. Om ikke Herren gir vår tids vranglærer omvendelse, vil de bli kastet i den evige ild som forførere og antikrister.

Vranglære er vantro
Vranglærerne med sin falske lære er ikke uttrykk for noe annet enn vantro. Det er dypt alvorlige med vantroens vesen er at den forkaster frelsen i Jesus Kristus og forkaster hans ord. Det har vi sett i den senere tid i debatten i avisen Dagen om vranglære og liberal teologi i forhold til samkjønnet samliv. Denne debatten har vært svært viktig. Alvoret i liberal og bibelfornektende vranglære i forhold samliv har kommet tydelig frem. Å godta homofilt samliv, er å forkaste Guds Ord og er et konkret uttrykk for vantro og opprør mot Jesus Kristus. Å si ja til det som Bibelen sier nei til, er uttrykk for vantro og angrep på Jesus Kristus. Derfor sier Guds Ord det helt utvetydig at både dem som praktiserer homofilt samliv og de som forsvarer det, vil bli utestengt fra Guds rike og lide en evig fortapelse under Guds vrede (Romerbrevet 1,26-32 og 1 Korinter brev 6,9-10). Så alvorlig er dette! Vi har ingen rett til å forsvare et samliv som strider mot det ene rette og sanne samlivet som Bibelen viser oss, nemlig det livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Ekteskapet er en skaperordning opprettet før syndefallet og er til det beste for mann, kvinne, barn og samfunn. Alle andre samlivsformer er synd og opprør mot Gud og hans hellige og kjærlige vesen.
Vranglæren er ikke av nyere dato. Den har fulgt Guds sanne menighet som en ond skygge fra avgrunnen, helt siden aposteltiden. Allerede den gang hadde vranglærerne gode kår. Den falne naturen i mennesket har vært seg selv lik til alle tider, og snur seg fort etter budskaper som klør i øret! Paulus advarte menighetene i Galatia med følgende sterke ord: “Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!” Gal 1,6-8.
De aller fleste tegnene innen den kristne menigheten er svært dystre, men det er ett som lyser herlig opp. Til tross for frafallet og til tross for alt det uhyggelige som vil skje, kommer verdensmisjonen til å bli fullført. Vekkelse og frafall vil gå side ved side ser det ut til! “Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” (Matt 24,14).
Midt oppe i alt som skal skje, må vi som tror på Jesus Kristus holde fast ved hans ord, for den gamle slange har dårlig tid og han arbeider febrilsk med sin forførelse.
Slangerøsten lyder til oss overalt i vår tid – “Har du Gud virkelig sagt?” Slangerøsten taler i spørsmål som ordet om korset, Gud som skaper og utviklingslæren, ekteskap og samliv, fosterdrap og menneskeverd, kvinnelige prester, vranglære og ikke minst i forholdet til Guds Ord! Er Bibelen Guds Ord eller er den det ikke? Kan vi stole på Bibelen? Er Bibelen bare uttrykk for menneskers tanker og er- faringer om Gud?

Bibelen er Guds Ord
Svaret er: Bibelen er Guds Ord! Bibelen er Guds ufeilbarlige ord, og inneholder en fullt ut og sikker veiledning til frelse og evig liv for alle som omvender seg til Jesus Kristus. Bibelen betyr egentlig alt for en kristen. I Bibelen møter vi den sanne Gud. Han har åpenbart seg i Guds Ord. En kristens forhold til Jesus Kristus er som hans forhold til Bibelen. Dette kan og skal ikke skilles. Jesus Kristus er dypeste sett ordet i alle ordene i Bibelen. Han kalles Ordet, logos, i Johannes-evangeliet kapitel 1. Ordene fra Jesu munn er Guds Ord og gir evig liv.
Jesus sier i Johannes kapitel 6: “De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.” (v.63)
De nyomvendte jødene ble bedt av Jesus Kristus til å bli i hans ord: “Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere.” (Johannes 8,31-32). Vi ser hvor viktig det er å ta vare på Jesu ord og bli i det!
Den som elsker Jesus Kristus, holder fast ved hans ord. Jesus sier selv om dette: “Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast ved mitt ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.” (Johannes 14;23-24).
Vi misbruker ikke Guds Ord til egen vinning og popularitet. Vi har respekt for den ene sanne Gud og bøyer oss for hans ord. Det er viktigere enn noensinne