Artikel nr 07 fra blad nr 2-2023
Korset – Jesu Kristi kors


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Kjell Dahlene

Opp gjennom historien er det reist mange kors. Dette fryktelige henrettelsesredskapet var ikke uvanlig i det romerske riket. Tusenvis opplevde denne grusomme skjebne i Israel og ut over i det romerske riket. Ikke minst da romerne tok oppgjøret med jødene etter Jerusalems fall i år 70 e. Kr.

Bare ett kors
Likevel, når vi taler om korset, er det bare ett kors. Det er det korset på Golgata der Jesus Kristus, Guds Sønn og Menneskesønnen døde. Korset er en historisk hendelse. Det skjedde til fastsatt tid, men det er mer enn det. Korset er et budskap. Et budskap som skal gjøres kjent for all verden. Derfor lyset korset fra så mange kirkespir og fra lokaler der Guds folk samles. De kommer sammen fordi de hører til den korsfestede.
Korset – og fremfor alt budskapet om korset – hater djevelen og mørkets rike. I vårt land har det i den senere tid vært motstand mot at korset lyser fra møtelokaler. Det vil de ikke ha i sitt nærområde.
Dette er ikke nytt. Apostelen Paulus opplevde at jødene tok anstøt av det, og hedningene synes det var dårskap. 1 Kor 1,23. Men det hindret ham ikke. Ufortrødent forkynte han ordet om korset med stor kraft og frimodighet.
Korset tale og budskap er det mest sentrale i den kristne tro. Apostelen bruker sterke ord når han taler om grunnlaget for vår tro.
“For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.” 1 Kor 2,2.
“Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!” Gal 3,1.

Om å se korset
Hva var det de så som stod ved korset eller kastet et blikk mot Jesu korsfestelse?
Korsfestelse var et fryktelig syn. Profeten Jesaja ser ham i et profetisk syn og sier: “Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.” Jes 53,2-3.
På korset på Golgata så de en forbryter, en opprører, en fordømt.
De hørte hån, spott og utskjelling. En mann utsatt for den største vanære.
De så en kropp gjennomboret av jernnagler som festet ham til korset. En tornekrone på hans hode og en anklage over det.
De så en mann preget av den bitreste smerte. Hver muskel og sene i kroppen vitnet om den dypeste lidelse.
Det var en mann som kjempet dødens tunge strid. En skjenselsfull død. En mann som opplevde det svarteste mørke. Et syn som brant seg inn i deres indre og som var vanskelig å viske ut. Noen hadde medfølelse, andre viste avsky. Noen takket Gud fordi de ikke hadde noe med ham å gjøre, mens andre ikke forsto seg på det som skjedde.

Å se det virkelige
Likevel så de altfor lite. Skal vi se virkeligheten, må vi stige høyere opp. Hva verden ikke så, det så Gud. Vi får gjennom Guds vitnesbyrd se hva som egentlig skjedde. Det stiller korsfestelsen på Golgata i et helt nytt lys og berører hele vårt liv.
På korset tok Guds Sønn den mest fornedrede stilling. All verdens anklager ble festet til ham. Intet av alt som var gjort i denne verden, var uteglemt. Fil 2,8.
På korset hang han ikke først og fremst som en synder, men mer enn det. Han ble gjort til synd for oss. 2 Kor 5,21. Fra himmelens synspunkt så de bare synd der han led under “vredens torden”.
Men hvordan skjedde det? Det var for vår skyld. “Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.” Jes 53,6. Det var ikke noe menneske som ba om det. Det var Guds suverene gjerning. Synden, skylden og den straff dette forårsaket, la Gud på ham.
På korset ble Jesus Kristus tilregnet våre synder. Ikke en var uteglemt.
“Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.” 1 Pet 2,24.
All den skyld vi stod i overfor Gud, ble plassert på Jesu kors. På samme måte som Jesu kropp ble naglet til korset, ble skyldbrevet naglet til ham og med ham. Der ble det gjort opp og kjent ugyldig.
“Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” Kol 2,14.
På Jesu kors på Golgata skjedde det store kjøpet, da Guds egen, lytefrie Sønn kjøpte oss fri fra arvesyndens sterke bånd med sitt blod. Frihetsbrevet hviler på at Jesu blod er god nok betaling for alt vi har gjort og har gjenopprettet alt.
“For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.” 1 Pet 1,18-19.
Det er viktig å vite at alt ditt ble lagt på Jesus. Det innebærer mer enn de mange syndene du har gjort. Det gjelder hele deg. Bibelen kaller det for det gamle menneske. Alt var med ham på korset.
“Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.” Rom 6.6.
Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Gal 3,13. Aldri mer kommer det på tale å komme med egne gjerning til Gud for å oppnå noe hos ham.
På korset drepte han fiendskap mellom oss og Gud. Ef 2,16. Gjennom forsoningen på korset knyttet han Gud og menneske sammen. Dermed kan han be oss forsone oss med Gud. 2 Kor 5,20. På korset skapte ham fred. Hans blod og soning gir oss del i denne freden. Ved korset får vi ta imot den. Ef 2,14-18. Dermed har vi fred og legedom i den korsfestede som Jesaja skildrer så godt for oss.
“Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53,5.
Når en står under den himmelske lysstrålen fra Kristi kors, fylles en med takknemlighet og glede. Hjertet banker i takt med ordene i Gal 6,14 der Paulus sier at han ikke vil rose seg av noe annet enn Kristi kors.
Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. En åpen favn og et tilfluktssted. Der lyser håpet for en verden som ligger i mørke.

På korset åpner du din favn
For hver forvillet synder
Fra korset i din Faders favn
Du verden fred forkynner.