Artikel nr 13 fra blad nr 4-2023
100-årsmarkering for kampen mot kristen tro


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Kjell J. Tveter

Det har pågått en åndskamp så lenge kristendommen har eksistert. Paulus bruker et sterkt uttrykk i Efeserbrevet, kapittel 6: “...en kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” Det er viktig å forstå at som kristne har man en mektig fiende. Denne fiende tar ingen hvilepauser, og har til hensikt å fjerne all form for kristen tro fra samfunnet. Ser vi oss omkring i samfunnet i dag, er det lett å se at denne fiende har innkassert mange seire. Denne kampen mot kristen tro tok et stort skritt framover i 1923 da Edvard Bull, sjefideologen i Arbeiderpartiet, skrev: “Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.” Dette er ideer som vi finner igjen i Frankfurterskolen, som ble formet på Institutt for sosialforskning ved Frankfurt universitet. Miljøet her var marxistisk, men i motsetning til bolsjevikene som hadde en voldelig politikk, forsto Frankfurterskolens ideologer at for å vinne makten i samfunnet, måtte folks tenkesett endres. Hegemoniet skulle vinnes ved “en lang marsj gjennom korridorene”, hvilket betyr at alle institusjoner med makt skulle vinnes for sosialismens sak. Det gjaldt spesielt regjering, undervisningssystem, det politiske system med lovgivning, politivesen og kirke. Etter at Hitler kom til makten, måtte tilhengerne flykte fra Tyskland. Flere kom til USA, hvor de meget raskt fikk lærerstilling ved universiteter. Frankfurterskolens ideologi het Kritisk teori, og var en kritisk analyse av alle sider ved den vestlige sivilisasjon. Denne sivilisasjon måtte brytes ned for å oppnå det kommunistiske paradis.
Kritisk teori ble fort et fag ved de fleste universiteter i USA. Akademia ble sosialistisk og ateistisk, og har nå hatt 80 år til å endre USA radikalt. Det viktigste var å erobre makten. Resultatet ser vi i dag.
Den vestlige sivilisasjon bygde på kjernefamilien med mor-far-barn, og en judeokristen forståelse av livet og måtte bekjempes. Det ble viktig å fjerne kjernefamilien som var et sted der kvinnen og barna ble undertrykket. Far var undertrykkeren, og derfor måtte fars betydning og rolle reduseres. Morsrollen fikk stor betydning, og la grunnlaget for enslige mødre.
Når Bibelen mister sin autoritet, er det ingen normer for livet. 70 prosent av alle mørke babyer i USA flytter i dag til et hjem uten en far. Denne farløshet er en viktig årsak til sosiale problemer, men er altså ønsket av den rådende elite.
Siden vi alle består av kvinnelige og mannlige trekk, ble kjønn definert som flytende – hvilket resulterte i den kjønnsforvirring som preger vår tid. Alle disse nye tanker har nå blitt adoptert i hele den vestlige verden.
Hva preger vår tid? Vi kan nevne noen viktige forhold. Vår sivilisasjon er ateistisk. Marxismen er revitalisert. Marxismen ser kristendommen som sin største fiende. Gud er borte – fra samfunnet, og fra undervisningen i skole og på universiteter. Gud er ikke universets og livets skaper. Da blir moral subjektiv, sannheten også. Følelser erstatter sannhet.
Dostojevskij sa at når Gud er borte, blir alt mulig. Da er det ingen grenser for menneskelig ondskap. Når Bibelen mister sin autoritet, er det ingen normer for livet. Hver enkelt kan bestemme selv. Det kan føre til uttalt egoisme, også hos psykopaten. Det er samfunnet som det er noe galt med, ikke mennesket.
Den seksuelle revolusjon førte til seksuell frihet. Sex er ikke begrenset til ekteskapet. Vi har en alvorlig identitetskrise når det gjelder kjønn. Vår kultur gir selv småbarn frihet til å velge sitt eget kjønn. Dette er et særdeles alvorlig feilgrep.
Media er blitt venstresidens viktigste våpen. Et konservativt syn er eliminert, det er venstresidens meninger som er dominerende. Ytringsfrihet er et fint ord uten betydning. I stedet er det kontroll og sensur av meninger.
Gro Harlem Brundtland ga nylig uttrykk for at man måtte ha kontroll av informasjonen folk fikk. Det betyr at media er konform med venstresidig ideologi. Vi må faktisk være kritiske til hva NTB, NRK og de ledende aviser forteller, siden de har en agenda. Under pandemien ble det meget tydelig at media utelukkende publiserte myndighetenes budskap, som ettertiden har vist ikke var feilfri.
Ytringsfrihet er et fint ord uten betydning. I stedet er det kontroll og sensur av meninger.
Venstresiden har også overtatt underholdningsbransjen. I årtier har de dominert film-industrien i Hollywood. Hollywood har bedratt vesentlig ved å gjøre det unormale normalt, og har eksportert dette budskapet til alle verdens hjørner. NRK følger oftest det samme sporet i sine programmer.
Vår kultur kalles med rette “The culture of confusion”, og har ført til en alarmerende økning av suicid, spesielt blant unge. I dag er legeassistert suicid en vanlig dødsårsak i Canada.
Vi legger merke til at Edvard Bull presiserte å ha makt, som skulle utøves uforsonlig, hensynsløs og pågående mot de troende. Makt er det aller viktigste for sosialister. Men makt er ute av stand til å skape gode samfunn for alminnelige mennesker. Det blir trange kår for medmenneskelighet og vanlig sed og skikk. Enkeltindividet betyr ingenting når makt blir det dominerende og viktigste.
Mens skillet tidligere var politisk, man var enten borgerlig eller sosialistisk, er det noen som mener at i dag er det viktigste skillet er mellom “crazy” og normal. Folk har mistet jobben sin fordi de har hevdet at menn ikke kan menstruere. Det er ikke vanskelig å finne flere eksempler på slik galskap.
Jeg avslutter med å omtale kristendommens rolle i dagens samfunn. Jeg makter ikke å se tegn til at storting eller regjering har en klar forståelse for viktigheten av en transcendental dimensjon i livet. Det fører lett til at mennesket settes høyest, over Skaperen selv.
Det alvorlige med å leve i en sekulær kultur, er at vi alle blir smittet av den. Det gjelder alle, fra biskop til legmann. Bibelen forutser en tid hvor det vil komme et betydelig frafall fra kristen tro. Det kan se ut som vi lever i denne tid nå. Men det er fortsatt håp.
Mens jeg skriver disse linjer er det vekkelse i Asbury University i USA, og den har i løpet av få dager spredd seg til andre universiteter. Denne vekkelsen er preget av lovsang, tilbedelse, bønn og offentlig bekjennelse av synd, og pågår 24 timer i døgnet. Det vil bli spennende å følge den!

(Fra Dagen 21.02.2023, med tillatelse fra for- fatteren)