Artikel nr 11 fra blad nr 3-1998
Emne: DIKT
TUKTEN


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Den Gud jeg bekjenner,
han er det som sender
den tukten som plager
og nager
så titt.
Så er det jeg stønner
de heteste bønner,
så er det jeg ligger
og tigger,
fallitt.

For Skrifien forjetter
meg frelse. Jeg setter
mitt håp til det store
han gjorde
for meg.
Han bar mine synder
slik Skriften forkynner.
Slik tok han fullkommen
all dommen
på seg.

Ha takk for din nåde!
Å, måtte du råde!
Om alt, til det verre,
vil sperre
min veg,
.så kan jeg jo vite
at jeg skal få lite
fulllkomment alene
og ene
på deg.

Den frelser som driver
sin tukt, han oppliver
min sjel ved det store
han gjorde
fior meg.
Jeg ber kam bevare
min sjel fra all fare
og døde selv kjødet
og døde
mitt jeg.

Hans soning er gyldig. Hva er
jeg så skyldig?Alt håp vil jeg
sette
til dette
just nå.
Hans verk som er ferdig,
all himmelen verdig,
til punkt og til prikke,
kan ikke
forgå.

Bevar meg her nede,
og gjør du meg rede.
Og la meg bestandig
og mandig
stå fast
på alt det du lover.
Ja, redd du meg over,
min frelser og dommer
som kommer
i hast.

Så sender kan nøden.
Jeg vies tii døden
ved tukten kan sender.
- Jeg kjenner
min skam.
Han spør etter frukten.
Jeg bøyes ved tukten
og åpner i smerte
mitt hjerte
for ham.

Jeg vet jeg behøver
den tukt som bedrøver.
En kristen må bære
det svære
for visst.
En himmelens borger
i verden har sorger.
Men salig er frukten
av tukten
til sist.

Da blir det forandring.
Så ender min vandring.
Men salig er ferden
fra verden
til slutt,
for alle som eier
i troen din seier.
Hvis ikke, er alle
i fallet
forskutt.
Han gir meg den møye
og sorg jeg må døye
- den tukt jeg i tiden
og striden
må ha.
Men Ordet forynger
mitt liv, og jeg klynger
meg bare ti! Ordet,
det store
kan ga.

For troen må øves
og renses og prøves.
Slik vil han her nede
få lede
meg fram.
Jeg har - når han taler
til tukt og husvaler,
i alt som vil trykke -
min lykke
i ham.

Hva er det som tynger?
Jeg takker og synger!
Du kjenner min trengsel,
min lengsel
og trang.
Og på din forsoning,
går jeg til min kroning,
fra massen, fra vrimlen,
til himlen
min gang.
Så griper jeg tonen
i sangen for tronen,
med kronen og kransen
i glansen
hos deg.
Må du, finr mitt indre
bestandig få tindre
og lyse og stråle
som målet
for mig!