Artikel nr 13 fra blad nr 3-1998
Emne: SANG OG MUSIK
Moderne sangtekster


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Eivind Gjerde

Sangtekster er viktige. De bringer et budskap. Budskapet kan igjen forme syn, holdninger og verdier. Særskilte krav må stilles til en sangtekst som gjør krav på å ha et kristent innhold. Det er helt avgjørende at budskapet i den er i samsvar med Guds Ord og at budskapet kommer klart fram. Mange av de tekstene som er samlet i våre salme- og sangbøker har stått sin prøve i så måte og er blitt kjente og kjære for kristenfolket. Vi kan bare nevne sangene til H.A. Brorson, Lina Sandell og Trygve Bjerkrheim.

En sangtekst gir gjerne uttrykk for tekstforfatterens kristendomssyn og lys i evangeliet. Sangteksten er som et speilbilde av forfatterens åndelige liv og en refleks av kristenlivet i den tid vedkommende levde. Vi skal i det følgende se kort på to musikkutgivelser fra Lynor. Det er selve tekstene vi skal se på. Musikkgruppene Stavn og ResQ har kommet med hver sin innspilning. Stavn kaller sin for «Lengsel». ResQ sin er uten tittel.

Vi skal prøve tekstene på hva de lærer om følgende sentrale punkter i den kristne tro:

l. Om Gud, hans hellighet og kjærlighet. 
2. Om mennesket som synder. 
3. Om Jesus Kristus - hans stedfortredende soningsdød. 
4. Om omvendelsen, det å bli en kristen 
5. Om livets to utganger - himmel og helvetet 
6. Om det kristne livet - i Jesu etterfølgelse, kamp og anfektelse.

Stavn

«Lengsel» inneholder 11 sanger og alle er skrevet på norsk. Det at sangene er på norsk, er i seg selv positivt. Men når det gjelder tekstenes innhold er det svært lite å glede seg over. Det er bare noen få tekster som har et sentralt og tydelig bibelsk budskap. Den beste teksten heter «Våg å gâ», og er skrevet av Halldis Reigstad. Men denne gode teksten er det vanskelig å bli oppbygget av, når man hører den måten den synges på og den kaskade av lyd som motarbeider den.

].OmGud

Det Gudsbilde tekstene gir, er meget uklart og har et allmenn-religiøst preg. Navnet «Gud» er bare nevnt i et par sanger, bl.a. i teksten til Halldis Reigstad. Ellers er Gud som Far bare nevnt en gang. Guds hellighet sies det ingenting om. Guds kjærlighet blir flere ganger beskrevet, men mer som en følelse. «Varme» er et uttrykk som går igjen i denne forbindelse. Det at Guds kjærlighet først og fremst viste seg i at han sendte sin sønn til frelse for verden, sies det ingenting om.

2. Om mennesket 

Den bibelske lære om at mennesket er en fallen skapning og fortapt i seg selv på grunn av sin synd, er også uklar. Rett nok sies det i teksten «Havet» at «synda mi stengjer for freden» og i teksten «Tebake te deg» at «Eg er blitt blinda av skuld». Men hva slags fred det er tale om, går ikke tydelig fram av teksten. Heller ikke hvilke alvorlige konsekvenser synden har. Det tales ikke om at det er Guds fred som synden stenger for, og om at Gud er vred over synden.

3. Om Jesus Kristus 

Den evangeliske formidling om Jesu Kristi stedfortredergjerning er meget tynn. Slik må den også bli med det uklare Gudsbildet som formidles og den svake vektlegging av Bibelens lære om mennesket som synder. Den teksten som er nærmest til å forkynne budskapet om Jesus Kristi stedfortredergjeming er «Skjult ansikt». Men denne teksten krever god kristen kunnskap for å gi fullgod mening. Denne uklarheten som preger mange av tekstene har vi et godt eksempel på i sangene «Du» og «Lengsel». Det er vanskelig å få med seg om det er kjærligheten mellom to mennesker, eller Jesu kjærlighet til oss det synges om. En grunn til at det er. slik hos Stavn er den minimale plass som navnet «Jesus» har i tekstene. Bare i en sang er Jesu navn nevnt, og det. er i sangen til Haldis Reigstad. Dette trekket er verdt å merke seg!

4. Om omvendelsen 

Budskapet om omvendelsen og frelsestilegnelsen er svært svakt. Noe direkte kall til de ufrelste om å vende om, finner du ikke. Tekstene handler mye om den frafalne eller den troende som har kommet på avstand, men som lengter etter å komme tilbake til Gud. Slik sett er de i samsvar med tittelen på utgivelsen.

Antagelig er denne sterke fokuseringen på «å få komme tilbake» uttrykk for at Stavn vil komme kjempende unge kristne til hjelp. Det er deres uro, kamp og tvil de vil gå inn i. Det er prisverdig i seg selv. Men spørsmålet er om Stavn makter å formidle den åndelige hjelp som fører den kjempende inn i en frimodig tro på Jesus Kristus. Det tviler jeg på. Til det er den evangeliske forkynnelse for svak og utilstrekkelig.

5. Om livets to utganger 

Budskapet om livets to utganger er helt fraværende. Det nærmeste du kommer er dette sitatet fra sangen «Skjult ansikt»: «Gud han har bana ein veg. Ut av mørkret, inn i lys til seg» Vekkende spørsmål av typen: Er du på vei til himmelen eller på vei til fortapelsen, mangler også helt i tekstene. Bibelens rystende evighetsalvor preger ikke tekstene til Stavn. Det er et ikke- tema!

6. Om det kristne livet 

Det fokuseres en del på den troendes kamp for et fornyet gudsforhold. Det dreier seg også mye om den frafalne, og den som har kommet på avstand fra Gud, sin lengsel etter å komme tilbake til Gud. «Klagesang» har et innhold som minner om Bibelens klagesalmer og tar opp den nød som den troende kan kjenne på når Herren skjuler seg.

Halldis Reigstads gode tekst oppmuntrer til hvile i Herrens løfter. Budskapet om misjonens store sak er helt fraværende.

RcsQ

I motsetning til Stavn er alle de ni tekstene skrevet på engelsk. Det gjør dem straks mer utilgjengelige for mange. Mange av tekstene har undertegnede problemer med å forstå ut fra de spesielle bildene som brukes. Til tross for det, synes jeg at tekstene til ResQ er litt bedre enn tekstene til Stavn. Det kristne budskapet kommer noe tydeligere frem. Men tekstene til ResQ har mange av de samme svakhetene som tekstene til Stavn.

I. Om Gud 

Gud Fader er bare nevnt i en tekst (New Day Rising). De synger i denne teksten: «I believe in a livin`, seein`, actin` God\ Believe in a never sleepin`, lovin` God». [Jeg tror på en levende, seende, handlende Gud\ en aldri sovende, kjærlighetsfull, Gud]. Heller ikke hos ResQ blir den bibelske sannheten om at Guds kjærlighet viser seg i at Han sendte sin Sønn til soning for våre synder, forkynt. Guds hellighet er ikke nevnt overhodet. Vi møter det samme uklare gudsbildet hos ResQ som hos Stavn

2. Om mennesket 

ResQ har ingen tekster på denne utgivelsen som sier klart ut at mennesket har skyld overfor Gud på grunn av sin synd og er fortapt på grunn av den. De bruker enkelte bilder som kan forståes slik at mennesket er syndig og trenger frelse. Den beste teksten deres i denne forbindelse er «Rescue Me» [Frels meg]. De synger : «You`re the one\ Rescue me from my disgrace\ Give me all \Jesus, I want embrace\ Take me home where I belong\ Let me sing a brand new song». [Du er den ene\ frels meg fra min unåde\ gi meg alt\ Jesus, jeg ønsker omfavnelse \ bring meg hjem hvor jeg tilhører\ la meg synge en helt ny sang].

3. Om Jesus Kristus 

Det går tydeligere fram hos ResQ enn hos Stavn at det er Jesus det synges om. Jesus er nevnt i nesten alle sangtekstene. Det synges om at han er veien, han kan sette fri, han er din frelser, han er din venn og at han kan løse lenker. Men det aller mest sentrale i evangeliet - ordet om Jesu stedfortredende død og oppstandelse, blir ikke nevnt i en eneste tekst!

4. Om omvendelsen 

ResQ prøver også å henvende seg til ikke-kristne. Den første sangen starter med å innvitere til himmelen. Gjennom sangen «Look Forward, Go Steady» [Se framover, gå stødig], blir tilhøreren bedt om å gå med den troende på veien til himmelen. Omvendelsesbudskapet har en meget mild og forsiktig tone, men på dette punktet er ResQ langt klarer enn Stavn.

5. Om livets to utganger 

Med litt godvilje kan man finne at de to utganger på livet er nevnt. I motsetning til Stavn synger de mye om himmelen. Budskapet om himmelen er det gjennomgående tema på innspillingen. Første sangen deres heter «Invited to Heaven». I den siste sangen synger de at snart vil vi se Jesus åsyn til åsyn. Slik sett rammer budskapet om himmelen inn utgivelsen til ResQ. Livets andre utgang - fortapelsen - er vel nevnt i sangen «Step Back». Jeg siterer: «You`re on a track that`ll lead you to a ruin» [Du er på en vei som fører til en rain]. «Ruinen» her kan tolkes som et bilde på fortapelsen, men setningen kan lett tolkes slik at selve livet på jord kan bli «ruinert» uten samfunnet med Jesus. Igjen har vi et eksempel på den uklarhet og tvetydighet som flere av tekstene preges av. Noe vekkende og klar forkynnelse av livets to utganger kan vi neppe si at vi finner hos ResQ.

6. Om det kristne livet 

En tekst hos ResQ tar opp forholdet til vår neste. Vi må prøve å tenke oss hva Jesus ville ha gjort i de situasjonene som vi kommer opp i.

Kristenlivets kamp og anfektelse er lite berørt. Teksten «Wingless Bird» tar kanskje opp en kristens kamp mot synden, men teksten kan like gjerne tolkes på den søkendes kamp for å få fred. Ellers er billedbruken i dennes teksten så spesiell, at det er vanskelig å få noe klar kristen forståelse ut av den. Hva menes i kristen forstand med følgende: «Give me two wings so I can fly\ Take me away up to the sky, high\ Where Your birds fly» [Gi meg to vinger, så jeg kan fly\ ta meg opp til himlen, høy\ der hvor Dine fugler flyr] Er dette en lek med ord for å få det til å rime, eller hva? Ellers er ikke budskapet om det kristne livet spesielt berørt i ResQ`s innspilling. Bibelens misjonsbudskap er helt fraværende.

Avslutning 

En ulykke med mange av de sangtekstene som skrives i dag er at de er så uklare, tåkete, tvetydige og svevende i sitt innhold. Denne kritikken kan vi rette mot flertallet av sangtekstene til Stavn og til flere av tekstene til ResQ. Du skal ha mye kristen kunnskap for å kunne forstå at mange av tekstene til Stavn vil ta for seg åndelige spørsmål. Et menneske med liten eller ingen kristen kunnskap, vil ha store problemer med å få noe som helst «kristelige» ut av disse tekstene.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at sangtekstene egentlig ikke er så viktige på disse innspillingene. Det virker mer som de skal være en slags lydytring (lydkulisse) som skal falle inn i og underordne seg musikken. Det er kanskje forklaringen på den kunstige, og for meg ekle måten som det ofte synges på. Mange ord blir bare halvveis uttalt av vokalistene. Dersom poenget var å få fram teksten tydelig måtte jo slike ting blitt unngått.

Det virker som nyere tekstforfattere ikke evner å forkynne det kristne budskapet tydelig. Det virker som det sentrale i den kristne tro er uklart eller mindre vesentlig for dem selv. For det hjertet er fylt av skriver pennen. Det som er sentralt i Bibelen er sjelden sentralt i en nyere musikkutgivelse beregnet på kristen ungdom.

Det er meget urovekkende at det er NLMs musikk-forlag Lynor som har gitt ut disse innspilningene. Det virker ikke som dette er en glipp, men et bevisst valg for å prøve å komme dagens ungdom i møte. Men vil slike musikkutgivelser bli til åndelig velsignelse for de unge og til styrke for det kristne ungdomsarbeidet? Det tviler jeg sterkt på. Med et så vagt og lite evangelisk innhold som vi finner på disse utgivelsene, kan det vanskelig tenkes at det blir så store fruktene av det. Det som heller vil skje er at de unge kristne vil skille seg enda mindre ut fra verden enn før og velsignelsen vil utebli. Verdsliggjøringen vil gå sin ulykkelige gang.