Artikel nr 11 fra blad nr 6-1998
Emne: Fra Katekismen
Fadervår


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Kjell Dahlene

KOMME DITT RIKE ... 

I denne bønnen stiger vi inn i Guds lys. Den skaper troens undring fordi en ber om noe som ikke kan rommes i ord, i dybder som en ikke kjenner bunnen i. Luther gir uttrykk for det når han sier: «Vi ber her om en evig, uvurderlig skatt og alt det som Gud selv har. Det ville være alt for mye for et menneskehjerte å driste seg til å ønske sånt, om ikke Gud selv hadde sagt at vi skulle be om det.»

Dette er en dristig bønn, men noe mindre kan ikke redde oss. Det er absolutt nødvendig at Guds rike kommer til oss.

Riket kom med Jesus 

Da Jesus kom til jord, kom Guds rike nær. Nær i hans ord og i hans gjerninger. Onde makter måtte gi tapt. Ordene hans gav liv. Gjerningene hans åpenbarte Guds nærvær. Jesus gav seg selv for oss og åpenbarte på denne måten Guds kjærlighet og gjorde Guds rike til nådens og sannhetens rike. Der Jesus er nær, er riket nær. Der Jesus kommer, kommer Guds rike.

Hvordan er dette riket? 

Rike i den betydningen det står her, er det rike hvor Gud regjerer med sin makt og sine lover. Det sted han utøver sin kongsgjeming. I Det nye testamente avgjør sammenhengen om en skal oversette ordet «basilèia» med kongsmakt eller med konge-rike. Dette må vi tenke på når vi ber denne bønnen.

Men dette rike skiller seg fra alle andre riker. Det er ikke av denne verden, sa Jesus i samtalen med Pilatus. Og til fariseeme som ventet et storslagent jordisk rike, sa han klart at Guds rike er inne i oss. Det er et herredømme over livet ut fra hjertelivet.

Dette riket er ikke et slaraffenland. Et rike der alle godene kommer til oss i strie strømmer og så er det bare å forsyne seg og nyte. Guds rike kjennetegnes ikke av å ha det godt, men å være god.

Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker. Rom 14:17-18

Disse kjennetegnene på Guds rike blir skapt ved Den Hellige Ånd. Det blir fullkomment i det fullkomne Guds rike, men allerede nå forteller det sentrale sannheter om Guds rike slik det skal leves i vår verden. Derfor fortsetter apostelen og sier:

La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse. Rom 14,19

Videre vil Guds ord vise oss det virkelige herredømme som Guds rike er. Det er ikke en innbildning i likhet med keiserens nye klær. Det utøver sin makt gjennom sine lover og sine nådemidler.For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. 1 Kor 4:20 jfr. 1 Kor 2:4.

For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. 1 Tess 1:5

En bønn om frelse 

Komme ditt rike - viser meg at jeg står uten evne til å frelse meg selv. Jeg ber ikke her om at jeg må finne fram til Guds rike, men at dette rike må finne meg. Kan vi bli mer hjelpeløse enn det?

Det går ingen vei fra meg til Guds rike. Ingen vei fra mennesket til Gud. Kristus måtte komme til oss.

Ingen har steget opp til himmelen, uten ham som har steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Joh 3,13

I denne bønnen ber jeg om at dette frelsens rike, som kommer med forløsning for en synder og håp for den mislykte, må komme til meg. Det er min eneste redning.

Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Kol 1:11-14

En bønn som erkjenner egen amakt 

I møte med Guds rike ser jeg hvor hjelpeløs jeg er til å virkeliggjøre de idealer som møter meg der. Livets mange mangler griner meg i møte. Du passer ikke inn i dette rike. Du bare skjemmer det ut.

Men i stedet for å vende seg fra det, ber en igjen om at det skal komme med sin fylde, men sin nåde og sannhet, med sin kraft og velsignelse.

En pilegrimsbønn 

Komme ditt rike - uttrykker at vi er i fremmedland. Vi lever i fiendeland. Daglig opplever vi angrep både mot oss og i oss. Alt viser at vi ikke hører hjemme i denne sammenheng.

Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en stad ferdig for dem. Heb 11:16

En bønn til personlig helliggjørelse 

Jeg ber om at Guds rike må komme til meg og prege mitt liv i denne verden. Og det får som følge at han vil utøve sin kongsmakt i mitt personlige liv. Her står det ofte en hard kamp mellom det nye livet og den syndige naturen som bor i meg.

Den syndige naturen ber: Komme mitt rike. Den er ikke videre interessert i at Guds rike skal komme. Derimot er den meget interessert i mine egne planer skal bli virkeliggjort. Ofte har jeg ikke engang skrupler med å trekke Gud inn i virkeliggjørelsen av disse planene. Gud blir min tjener som skal legge brikkene på plass for meg. Så på hode kan vi plassere tingene.

Men gjennom denne bønnen gir jeg Gud styringen. Ditt rike må få dominere mitt liv. Det er dine lover som skal gjelde. Det din nåde som må virke. Det er din velsignelse som gjør rik, og det er din kraft jeg trenger for hver dag.

Den uttrykker troens lengsel 

Komme ditt rike - uttrykker de innerste lengsler i et Guds barns liv. Han venter på at Guds rike skal komme i sin fylde og dermed også fylle ham. I alle deler gjøre han seg ett med dette rike. Rikets renhet blir hans renhet, rikets rettferdighet hans erfarte rettferdighet, dets godhet, hellighet og herlighet ens eget uten noen innblanding av annet.

Men fremfor alt retter lengselen og forventningen seg til ham som kommer med dette rike, Jesus Kristus vår Frelser. Da han blir åpenbart, skal vi bli lik ham. Guds rike kommer da til oss som aldri før og gjør oss fullkomment til ett med dette rike.

Ingen bønn har rikere innhold og større sprengkraft i sin forventning til Gud. Den uttrykker sukket, ikke bare i stille meditasjon, men i aktiv tjeneste for sin Herre. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred. 2. Pet 3:14

En bønn for Kristi forsamling på jord 

Ingen bønner blir oftere bedt i fellesskap enn Fadervår. Og bønnen berører fellesskapet vårt på mange måter.

Guds rike må komme mellom oss med sin kraft og sin varme. Kommer ikke Guds rike til oss, er vi fattige. Det er ikke våre anstrengelser som fører til vekst i Guds rike, men at Kristus, rikets Herre, får makt.

Oftest står vi i veien når vi vil bygge Guds rike med våre midler og ideer.Vi ber om at Guds rike må komme blant oss på en slik måte at mennesker på stedet vårt, byen vår, landet vårt, blir vunnet for Kristus..

Ikke minst i en tid hvor få samles om Guds ord, må vi be denne bønn i intens nød.

Vi ber om at hans makt må vinne makt i forsamlingens liv, i bønnefellesskapet, i vitnesbyrdet, gjennom Ordets forkynnelse og i vitnetjenesten. Bønnen munner ut i en sterk nød for dem som ennå ikke har hørt evangeliets ord, må få høre det. Gjennom evangeliets budskap må også disse få del i dette riket.

Den som ber denne bønn stiller seg til disposisjon for rikets Herre, Herren Jesus Kristus. 

Bruk meg der hvor jeg vandrer frem som ditt lys, ditt salt. La meg vise forkomne hjem, tro mot deg i alt.