Artikel nr 13 fra blad nr 1-1999
Emne: Barnelærdommen
Fadervår Fra katekismen Del 4


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Kjell Dahlene

Skje din vilje... !

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Matt 6:10 

Guds vilje er det største, helligste og høyeste gode. Når vi ofte er redd for å be denne bønnen, forteller det mest om oss. Tankene våre om Gud er på ville veier. (Rom 8:7. 1 Kor 2: 14.) Vi tror Gud vil ta fra oss noe verdifullt. 

I denne bønnen vil Jesus lære oss å få tingene i den rette orden. Det skjer når vi kommer inn i Guds plan med vårt liv. 

Den som kjenner Gud Fader, ber denne bønnen med lengsel. Ingen kjenner Faderen bedre enn Jesus og det er han som har lært oss å be denne bønnen. 

Bønnen uttrykker en lengsel etter at Guds vilje skal skje. Først og fremst i mitt eget liv der den vil fremme min helliggjørelse. Dernest i den verden jeg lever i slik at Guds gode vilje kan få gjennomslag. Slik forener den seg med den 2. bønn: Komme ditt rike. Lengselens armer strekker seg mot Guds rikes komme. 

Det er ikke en skjebnetro som resignerer overfor Guds viljes makt, men som egentlig bærer trossen i seg. Men den åpner for Guds vilje i glad forventning. 

Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Jes 46:10

Som i himmelen

Når vi betrakter det himmelske skaperverk, universet, ser vi at det blir styrt etter hans vilje. Han opprettholder alt ved sin makt og alt må følge den orden han har gitt i sitt evige råd. Derfor sier Guds ord at skaperverket vitner om sin skaper, fra det største makrokosmos til det minste mikrokosmos. Sal 18. Rom 1:19f.. 

Men fremfor alt skjer Faderens vilje i Guds himmel, der Guds trone er reist, hvor han har sin bolig. Vi får i Guds ord noen gløtt inn i denne virkelighet. Faderen er omgitt av engler, serafer, kjeruber og livsvesener for å nevne noe. De lytter til hans vilje og utfører den i lydighet med glede og iver. 

«Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst!» Sal 103:20 

Bibelen forteller oss at englene er tjenende ånder. De er ikke fullkomne i kjennskap til Guds hemmeligheter (1 Pet 1:12), men det er ingen begrensning i lydigheten mot Guds vilje. 

Når himmelen virkelig er himmel, er det fordi Guds vilje hersker i fullkommen frihet, og lydigheten mot denne vilje skjer i den dypeste hengivenhet og glede. 

Så og på jorden? 

Skjer ikke Guds vilje på jorden? 

Vi skal ikke glemme at også jorden er lagt inn under Guds viljes makt. Han er all jordens herre. Men samtidig er denne vår jord i opprør mot Guds vilje. Ulydigheten mot Guds vilje råder. Guds ord sier:

«Men hele verden ligger i det onde» 1 Joh 5:19. 
«Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud» Rom 3 :11. 
«Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far» Joh 8:44. 

Selv om djevelen er denne verdens fyrste, er ikke Gud avsatt som jordens Herre. Det er han som setter grensene. Djevelen vet at hans makt er begrenset. Jak 2:19. «Gud Fader er mektig til å vende det onde til det gode. 1 Mos 50:20; Rom 8:28. Han gjør mektige verdensherskere til redskaper for sin vilje og sine mål. Farao blir et redskap i Guds hånd. Rom 9:17, likeså de mektige kongene: Kyros, Augustus, Herodes m fl. 

Men Guds vilje er mer enn Guds makt. Gud Fader har makt til â gjøre djevelen til en lenkehund som må gjøre hans vilje. Men Gud Fader ønsker ikke treller, men bam som tjener ham av et oppriktig hjerte, i kjærlighet og hengivenhet. 

I Ånden så Jeremia fram til den dagen: Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jer 31:33 

Jesus Ievde i denne bønnen 

Når Jesus lærte disiplene sine «Fadervår», stod han selv midt i sentrum av denne bønnen. Han levde den ut i sitt liv på jord. «Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om meg - for å gjøre din vilje, Gud. (...) Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje» Heb10:7.9. 

Gjennom hele sitt jordeliv understreket han den dype harmoni det var mellom det han gjorde, og det som var Faderens vilje. Han gjorde ingen ting av seg selv nettopp fordi han var på jord. Han viste lydighet på jord. Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Joh 4:34 

«Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg» Joh 5:30. 

Hele Jesu liv og hans frelsesverk skjedde etter Guds vilje og i fullkommen lydighet mot den. 

«Han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje» Gal 1:4, Jamf Rom :5,19. Fil 2:8. Heb 5:9. 

I Getsemane ba Jesus» «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg fiorbi! Men la ikke min vilje skje, bare din» Luk 22:42. 

Det kan virke som Jesus ville noe annet enn Faderens vilje, men også fra den harde og kalde virkelighet i Getsemanehagen, bøyet til jorden, virkeliggjør han denne bønnen. Han lærte lydighet og viste lydighet, ikke tross, men hengivenhet. Faderens vilje er den beste og rette. Den fører til målet. 

Kampen mellom min vilje og Guds vilje 

Guds bam kjemper ofte en hard kamp med den syndige naturen som fortsatt bor i dem. Gal 5:17. Vi har gjort de samme bitre erfaringer som J .H. Newman uttrykker i sangen sin: «Du veit det vel, eg ba ei alltid så: Lei du meg fram! Eg ville velja sjølv min veg, men no: Lei du meg fram! Eg ville leva vilt, var stolt og strid. Og stor i mot å gløyma den dårskaps tid» 

Mange av Bibelens store menn opplevde situasjoner da de var i opprør mot Guds vilje. Vi kan tenke på Moses (2 Mos 4:13) og Jonas. (Jon 1:3) Guds vilje synes å kollidere med vår dømmekraft. I Cesarea ble det åpenbart at Paulus skulle bli tatt i Jerusalem. Lederne ville at Paulus ikke skulle dra dit. Men for Paulus telte Guds vilje mer. Dette bøyer de seg for og overgir ham til Guds vilje: Skje Herrens vilje! Det er alltid den beste løsningen. 

Å be denne bønnen er en dom over vårt eget selvliv. Det er å føre det gamle menneske til korset, der det hører hjemme. Rom 6:6-11. Luther forklarer det slik: «Vi ber her at Gud vil bøye vår egenvilje, så vi gjør hans vilje med glede og legger alt i vår himmelske Fars hånd.» 

Bønnen slipper Gud til 

Når vi ber denne bønnen, åpner vi livet vårt for Guds vilje. Vi ber først og fremst om at hans vilje og plan må finne oss og at vi må få eie det villige og lydige sinn som lar det skje. Vi erkjenner at den ligger over det vi kan makte, men som vi vet, Han kan fullføre fordi han har lovet det i sitt ord. 

«For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag» Fil 2:13. 

Faderen selv vil virke i den som stiller sitt liv inn under denne bønnen slik at Guds vilje blir en hjertets tjeneste og ikke bare blind lydighet. «Så dere gjør Guds vilje av hjertet». Ef 616 

Bønnen åpner vår forstand for Guds vilje 

Å vokse som en kristen er å forstå hva Guds vilje er, leve i den og leve den ut. (Ef 5:17) I denne bønnen i «Fadervår» ber vi om at det må skje med oss, men også at det må skje med hele forsamlingen av de troende. Derfor ser vi i Guds ord at den er gjenstand for inderlig forbønn. 

Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand... Kol l:9 

Hvordan skjer Guds Vilje i våre liv? 

Gud barn vil leve i Guds vilje og plan med sitt liv. Derfor er det naturlig å spørre etter den. Først av alt må vi understreke at Guds vilje alltid er i samklang med Guds ord. Ingen blir ledet til å bryte med det Gud har sagt oss. La oss ta med noen bibelsteder som uttrykker Guds vilje. 

«For dette er Guds vilje, deres helliggiørelse: Hold dere borte ra hor» 1 Tess 4:3. 
«Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus» 1 Tess 5:18. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. 1 Pet 2:15. «...slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet
.  Pet 4:2 

Dernest skal vi merke oss at det ikke spørres etter vår dyktighet, men etter vår villighet. Ef 6:7. Jes 1:19. 

Bønnen retter vår blikk mot hele vår jord 

Velsignelsen for alle mennesker ligger i å gjøre Guds vilje. Det er det største gode. Guds overordna vilje er at alle mennesker skal bli frelst. Her ber vi om at dette må skje gjennom våre liv, ord og gjerninger som Herren virker. 

Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1 Tim 2:4. 

Frelsen skjer ved troen på Jesus. Den som tror på Jesus gjør Guds vilje og kommer inn i Guds plan med sitt liv. «For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag» Joh 6:40. 

«Gi meg hva du vil og hvor meget du vil og når du vil. Still meg der du vil, og gjør med meg i alle detaher slik du vil» Thomas A. Kempisl