Artikkel nr 07 fra blad nr 2-1999
Emne: Påske
Er Gud for oss, hvem kan da være mot oss?
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Henric Staxäng

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8:31-39)

1. Apostelen Paulus skriver: "Er Gud for oss, hvem er da imot oss?"

Paulus skriver om seg selv og sine venner i troen. De levde i troen på Herren Jesus. Disse ord av Paulus gjelder Guds barn, alle som er blitt omvendt til Kristus, de som har fått se sin synd og tatt imot den ufortjente nåden i Kristus. Herrens venner må regne med å få mennesker imot seg. De som vil holde fast ved Bibelen som Guds hellige ord, og ved ordets herre, Jesus Kristus, må være forberedt på å bli foraktet og misforstått. Jesus selv sier: "Dere skal hates av alle for mitt navns skyld" (Matt 10,22). Men de som har Herren på sin side, behøver ikke å frykte.

Hva er det viktigste, Jesu vennskap eller popularitet blant mennesker? For Jesu venner er svaret: Jesu nåde og vennskap, at vi blir frelst med tanke på evigheten.

Det er alvorlig å kjempe mot dem som har Gud på sin side. Motstanden mot Jesus kom framfor alt fra dem som representerte den tidens falske åndelighet. Den samme erfaring gjør Jesu venner i dag.

De som ikke gir slipp på Guds ord, men holder seg til Kristus og har sitt alt i ham, for dem samvirker alt til det gode. Ja, de kan si med frimodighet: "Er Gud for oss, hvem er da imot oss?"

2. "Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør"

Hvem vil anklage Guds utvalgte? Djevelen vil anklage. Han kan si: "Synden er for stor. Synden kan ikke forlates." Men det er ikke djevelen som bestemmer, men Gud. Djevelen har ikke noe han skulle ha sagt, for her er det Guds som avgjør alt. Gud ser sin Sønns renhet, lydighet, død på korset og oppstandelse fra de døde. Gud setter en uendelig pris på det Sønnen har gjort i vårt sted. Derfor erklærer han alle dem for å være rettferdige som i sin nød flyr til Jesus. Gud sier i sitt ord: "Hyll Sønnen ... Salige er alle som tar sin tilflukt til ham" (Salm 2,12 - "hyll" tilsvarer svensk overs.). De blir frikjent og tilgitt. De er salige. De blir tilregnet Jesu rettferdighet. "Gud er den som rettferdiggjør".

3. "Hvem er den som fordømmer?"

En Herrens venn har en våken, men også var samvittighet. Han kan komme inn i indre mørke og anfektelser. Spørsmålet "hvem er den som fordømmer?" kan bli et foruroligende spørsmål, siden han kan kjenne seg så tørr og død i åndelig henseende. Han kan måtte kjempe hardt mot synden, slik at han undrer seg spør:"Kommer Gud til å fordømme meg? Fins det noe håp for en slik som jeg?"

Apostelen Paulus gir svaret: "Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. "Gud vil ikke fordømme. Gud vil frelse. Derfor sendte han sin Sønn hit til verden. Derfor døde Jesus for våre synder. Du som plages av din synd, men som vil ha hjelp mot synden, som vil ha forlatelse, kom i hu at din synd ble lagt på Lammet, på Jesus. Nå er den tatt bort, sonet med Jesu hellige blod. "Se der Guds lam, som bærer verdens synd!" (Joh 1,29) Dette gjelder all synd. Alle dine synder, også de synder som nå tynger deg, er forlatt for Jesu skyld. Ingen dom rammer deg. Du som igjen og igjen strekker deg etter Jesus og søker nåde hos ham, du er fri og salig. Du lever i en daglig nåde. "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus" (Rom 8,1). Jesus sitter nå ved Guds høyre hånd og går i forbønn for deg og fører din sak for Faderen. Han er din talsmann, din forsvarer. Så stor en frelser har du. Så stor er hans nåde.

Får Gud på denne måten åpne øynene dine for Jesus og hva du har i ham, da sørger Gud for veksten i ditt åndelige liv, slik at du kan vandre fram på troens og helliggjørelsens vei. "For uten meg kan dere intet gjøre" (Joh 15,5). Da fylles ditt hjerte mer og mer av kjærlighet til Jesus og hat til synden. Da blir Guds vilje og Guds ære mer og mer viktig for deg.

4. "Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?"

Dette kjennetegner alle Guds barn, at de vil være hos Jesus. De vil stå fast. De vil ikke miste den himmelske kronen. Derfor går det en bønn opp fra hjertedypet hos hver Jesu venn: "Herre, la ikke noe få skille meg fra deg! Herre, jeg slipper deg ikke."

Enten det gjelder indre eller ytre nød, forfølgelse, fattigdom eller død, kan vi ikke seire i egen kraft. Apostelen Paulus skriver: "Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss". Jesus har elsket oss like til døden på korset. Holder vi oss til Kristus og ikke slipper ham, da "vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss". Det er mangt som ønsker å skille deg fra Kristi kjærlighet, men så sant du ikke slipper ordet og ordet Herre Jesus Kristus, da vinner du den himmelske kronen av nåde for Jesu skyld.

(Overs.: G.R.)