Artikkel nr 7 fra blad nr 3-1999
Emne: Kristen ungdom
Den Hellige Ånd
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Finn-Widar Knutzen.

"Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til." (Rom. 8,9)

Den Hellige Ånd er Gud. Slik som Faderen er Gud og Sønnen er Gud, slik er også den Hellige Ånd Gud. Det er bare en Gud. Og Gud er en (5. Mos. 6,4). Denne ene, eneste Gud er samtidig tre personer (se bl.a. Matt. 28,19). Men det er ikke tre guder, men en Gud. Vi sier at det er tre personer i Gud. Med person mener vi ikke en side ved Gud, en egenskap eller en del, men noe selvstendig som er til i seg selv.

I Bibelen har Den Hellige Ånd flere navn. Et av disse er Kristi Ånd, slik som i ordet fra Rom. 8. Bare "Ånden" blir også brukt som navn på Den Hellige Ånd. Jesus underviser om Den Hellige Ånd særlig i avskjedstalen til sine disipler. Denne finner vi i Joh. kap. 14-16. Foruten navnet Den Hellige Ånd bruker Jesus her navnene "Sannhetens Ånd" og "Talsmannen".

Har du Den Hellige Ånd? Alle Guds barn, har Ånden. Han er et pant på at et menneske er en kristen, at han tilhører Jesus (1. Kor. 1,22). Et menneske får den Hellige Ånd i samme stund som han kommer til troen. I samme øyeblikk som en blir en kristen, blir barn av Gud, får en Ånden i hjertet (Ef. 1,13-14). Det går ikke an å ha litt av en person. Enten eier du ham helt og fullt, med alt det han er og har, eller du eier ham ikke. Slik er det også med Den Hellige Ånd. Enten eier du ham helt og fullt, eller så eier du ham ikke. Det går altså ikke an å ha mer eller mindre av Ånden.

De som ikke har Den Hellige Ånd, hører ikke Jesus til. Når det gjelder om du har Ånden eller ikke, er altså det avgjørende spørsmålet: Hører du Jesus til? Er du født på nytt og dermed et Guds barn?

Her er vi ved noe av det karakteristiske ved Ånden. Han er ikke opptatt av seg selv, men av Jesus. Den Hellige Ånd vil ikke at vår oppmerksomhet skal være rettet på han, men på Jesus. I Joh. 15,26 sier Jesus at talsmannen, sannhetens Ånd, skal vitne om ham. Og i 16,14 at han skal herliggjøre Jesus. Når Jesus blir kjær og umistelig for en fattig synder, er det Den Hellige Ånd som har fått gjøre sin gjerning i dette mennesket.

Ånden overbeviser, sier Jesus (Joh. 16,8). Gjennom Guds ord overbeviser Den Hellige Ånd oss. Han overbeviser om synd og om rettferdighet og om dom. Når et menneske ser at det er ikke på himmelveien, er det Åndens verk. Om mennesket er fint, moralsk og religiøst eller lever i åpenbare synder har slikt sett ikke noe å si. Eier det ikke Jesus, er det fortapt. Blir så et slikt menneske klar over sin sanne stilling, er det Åndens gjerning og ikke menneskeverk. Da er det også håp om at et slikt menneske kan bli frelst. Og når et menneske får begynne å fatte tillit til Jesus i sitt hjerte, er også det Åndens verk.

Ånden ransaker dybdene i Gud (1.Kor 2,10), ja, han er Gud. Ordet i Apg. 4,12 er derfor langt mer levende for Sannhetens Ånd enn for noe menneske: "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved."

Derfor er det slik at der Den Hellige Ånd får virke, står spørsmålet om å bli evig berget alltid sentralt. Og frelseren Jesus Kristus blir alltid herliggjort. Hva det vil si at Jesus blir herliggjort forklarer Jesus selv i Joh. 16,14: "Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere." Det som er Jesus sitt er først og fremst den fullbragte frelse. Når Ånden får forkynne Jesu stedfortredende liv, forsoning og oppstandelse slik at det når vårt hjerte, blir Jesus herliggjort. Da blir denne fullbragte frelsen dette menneske sin eiendom, det fødes på nytt, blir Guds barn og får Gud til Far. Og Guds barn blir holdt på himmelveien.

Da får Ånden gjøre sin gjerning mellom oss. Han knytter oss til Jesus for tid og evighet. Det er et sikkert kjennetegn på Åndens virke og sann kristendom at Jesus er kjær for hjertene. Da samstemmer vi med ordet i 2. Kor. 6,10 at vi er slike som ikke har noen ting, men likevel eier alt. Ja, alt eier jeg i Jesus. Derfor sa Jesus en gang i samtale med noen jøder: "Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg." (Joh. 8,42). Der hadde ikke Den Hellige Ånd fått gjort sin gjerning. De stod Jesus imot og var ikke Guds barn. Lykkelig er den som eier Jesus og lar seg nøye med ham. Da har Ånden fått utrettet det han ville.

Bli fylt av Ånden står det i Ef. 5,18. Ja, du som tror på Jesus: La Den Hellige Ånd få mer plass i livet ditt. Det skjer når du blir enda mer avhengig av Jesus. Da vil din egen avmakt, synd og udugelighet bli mer og mer åpenbart, men du vil også se mer og mer av rikdommen i Jesus – og og at den rikdommen er din!