Artikel nr 03 fra blad nr 4-1999
Emne: Troslivet
Den Hellige Ånd - hans gjerninger og fylde


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Erik Høiby

Hva sier Bibelen om Den Hellige Ånd? 

Den Hellige ånd driver oss til Kristus, Rom. 8,14. Den er en gave som vi har fått ved troen på ham. Den Hellige Ånd lar seg ikke tegne med papir og blyant eller i kraft av menneskets intellekt. Derfor kan vi alldeles ikke «tenke oss» den Hellige Ånd. Han er ikke en tankekonstruksjon som kan fattes med vår tanke. Det er kun gjennom de bilder Skriften tegner av Ham og gjennom det verk Ånden utfører at vi lærer Ånden å kjenne. 

Når «de gamle» talte om Ånden, hentet de gjerne fram tre sider ved Ånden som tydeliggjøres i Skriften:

1. Aller først talte de om Ånden ut fra den bibelske treenighetstanken: Fader, Sønn og Hellige ånd som den tredje person i guddommen. 1 Johs. 14,26 - 15,26 - og 16,7 bruker Jesus uttrykket «talsmannen» om den Ånd som de skulle få som trodde på Ham. Uttrykket «talsmann» korresponderer med en advokats funksjoner, i første rekke som forsvarer, men også som trøster og hjelper. Denne side ved Den Hellige Ånd er dessverre ikke alltid blitt like sterkt fremholdt i forkynnelsen, verken i luthersk eller frikirkelig sammenheng. 

2. Demest taler Skriften om Den Hellige Ånd som den eneste ånd som virker samfunn med Faderen og Sønnen. Sterkest kommer dette til uttrykk i den apostolíske velsignelse: «Vår Herre Jesu Krist Nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds Samfunn være med dere alle». 

3. Og endelig taler Skriften om Den Hellige Ånd som «kraft» fra det høye, Luk. 24,49, og denne kraft ikles den kristne til tjeneste. 

For å ha et helhetlig bilde av Den Hellige Ånd er det viktig at disse tre sider ut fra Skriften blir lagt vekt på i forkynnelsen. 

Hvorfor gav Gud oss Den Hellige Ånds gave? 

1. Fordi den skulle vitne med vår ånd at vi er Guds barn, hjelpe oss med tros- og frelsesvisshet, Rom. 8,16. 

2. Fordi Den Hellige Ånd skulle bo i oss, 1. Kor. 3,16. 

Hva er Den Hellige Ånds gjerninger? 

Svar: De er mange og betydningsfulle. 

1. Den Hellige Ånd vekker til anger, bot og syndsbekjennelse, Luk. 15,17-19. 

2. Den Hellige Ånd overbeviser oss om synd, rettferdighet og dom, om hva som er grunnsynden i livet vårt (vantroen) og om Jesu rettferdige gjeming til vår frelse, Johs. 16,8-13. 

3. Den Hellige Ånd rettleder oss og veileder oss til hele sannheten, Johs. 16,20. 

4. Den Hellige Ånd vitner om Jesus, minner oss om det han har sagt og forklarer det til oss, Johs. 15,26 - 14,26. 

5. Den Hellige Ånd herliggjør Jesus for oss og lar oss få se Hans storhet, Johs. 16,14. 

6. Den Hellige Ånd fører oss inn i troens kamp og prøver å rense vår tro som gullet prøves i ild, Matt. 4,1 - 1. Pet. 1,7. 

7. Den Hellige Ånd lærer oss å be (jrf. Bønnens ånd), Gal. 4,6 - Rom. 8,26- 27. 

8. Den Hellige Ånd skaper tro, Gal. 4,6 - Rom. 10,17. 

9. Den Hellige Ånd vitner for oss om vårt bamekår hos Gud, Rom. 8,15. 

10. Den Hellige Ånd skaper kjærlighet, Rom. 8,1-27. 

11. Den Hellige Ånd levendegjør oss med Kristus, Johs. 6,63. 

12. Den Hellige Ånd utruster de troende til en gjeming som de ikke kan utføre med egen kraft, 1. Kor. 2,4. 

13. Den Hellige Ånd er den egentlige leder av Guds menighet i kirke og bedehus, Johs. 14,16-18. 

14. Den Hellige Ånd skal engang forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likt med Jesu herlighetslegeme, 1. Kor. 15,43 og Rom. 8,10. 

Konklusjon: Uten Den Hellige Ånd - ingen tro, ingen kontakt med Gud, intet kristenliv. 

Hvordan får vi så Den Hellige Ånd? 

Guds Ånd virker med Ordet som medium. Det er Guds Ånd som skaper troen ved forkynnelse og lesing av Guds Ord. Se Rom. 10,17 og Gal. 3,2. 

1. Vi får Den Hellige Ånd ved å be om den, Luk. 11,13. 

2. Vi får Den Hellige Ånd ved å høre og å tro, Ap.gj. 8,14-17 ffog Gal. 3,2. 

3. Vi får Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse, Åp.gj. 8,14-17. 

4. Guds Ånds nærvær er også til stede ved døpefont og nattverdbord der Gud knytter fellesskap med seg og sine. 

Den Hellige Ånds fylde 

I forkynnelsen om Den Hellige Ånds fylde er mye sant og rett blitt forkynt omkring dette spørsmål, men dessverre også mye uklart og forvirrende. Fra ulike prekestoler ble folk konfrontert med at det fantes to slags kristne: De som hadde Ånden og de som ikke hadde den. Enkelte forkynnere forsøkte til og med å inndele kristenheten i klasser hvor det var de som kun hadde fått smuler av Åndsfylde og disse tilhørte en viss dumpeklasse. Så var det andre som hadde fått skiver, altså litt mer enn smuler, mens de i øverste klasse hadde fått hele brødet, hele fylden. En slik forkynnelse av dens fylde finnes ikke i Guds Ord. Også ordet «åndsdåp» råder det meget forvirring omkring, fordi dette ordet kan få en annen mening enn det Skriften forfekter. Direkte galt blir det hvis Den Hellige Ånd forkynnes på en slik måte at etter et menneskes omvendelse tar Ånden pause fra sitt arbeid og så kommer den igjen i en ny: utgave, som en superopplevelse til åndelig kvalifiserte mennesker. Slik taler imidlertid ikke Den Hellige Skrft. Den Hellige Ånd tar aldri ferie fra en kristens liv, men fortsetter sin helliggjørende gjerning også etter omvendelsen. Derfor sier også Skriften: bli fylt av Ånden. Ef. 5,18. Helliggjørelse er den fortsatte vekst av det nye Kristusliv i oss og under denne vekstprosessen er det Guds plan à fyle oss med sin Ånd. Enhver kristen tilbys Guds Ånds fylde over sitt liv, men en annen side av saken er om Guds Ånds krefter får sette sitt preg på deg og meg. 

Er det så nødvendig for oss å være fylt av  Ånden? 

1. Vår styrke som kristne står i forhold til Åndens herredømme over oss. 

2. Guds rikes fremgang står i forhold ti hvordan vi lar Den Hellige Ånd få virke mellom oss. 

3. Vi kan ikke be om seier' i liv og tjeneste uten å ha Bønnens Ånd. 

4. Ordets sverd vil ikke gjennombore uten Åndens kraft. 

5. Vi maker intet i Guds rike uten Der. Hellige Ånd.