Artikkel nr 03 fra blad nr 5-1999
Emne: Troslivet
Ånd og frukt
Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Erik Høiby.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. (Gal 5:22)

Hva slags frukt høstet dere så den gang? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. (Rom 6:21-22)

1. Først vil vi få si litt om forholdet Åndens gaver og Åndens frukt.

Åndens gaver står alltid i forbindelse med tjenesten i Guds rike. Åndens frukt betyr guddommelige kvaliteter: Helliggjørelse. Når det gjelder Åndens gaver vil det alltid være mange forskjeller Guds barn imellom, men med hensyn til Åndens frukt, står vi alle likt. Her er mulighetene de samme for oss alle. Åndens frukt er et resultat av Åndens verk i det gjenfødte menneskes liv. I følge NT er det mulig å være rikt nådegaveutrustet (1.Kor.14) men umoden (1.Kor.3). Det er altså ingen kontrast mellom Åndens gaver og Åndens frukt. Derfor må dette aldri spilles ut mot hverandre. Da blir det galt. Det er i mot Guds ord og Åndens vesen. Den apostoliske appell lyder slik: "Jag etter kjærligheten (Åndens frukt), streb etter Åndsgavene (1. Kor.14,1).

2. For det andre vil vi si litt om den syndige natur og Åndens frukt.

I Gal.5,19-21 konfronteres vi med listen over det som kommer fra menneskets onde natur. I den strake motsetning til beskrivelsen av det som kommer fra vår onde natur, kommer så beskrivelsen av det som kommer fra Åndens natur, Gal.5,22. Dette er Åndens kvaliteter og der dette kommer til uttrykk i et menneskes liv er det helt og fullt som et verk av Ånden.

I vår forvirrende tid med mye rar forkynnelse ikke minst over den 3. trosartikkel, er det viktig å få understreke i lys av Gal. 5 at det gjenfødte menneske har både syndenatur og Ånden. Derfor leves kristenlivet i spenning mellom disse to naturens begjær. Så lenge vi lever her på jord, vil kampen alltid være der. Ingen åndelig opplevelse eller erfaring vil oppheve denne, men det er mulig å seire skriver apostelen i Gal. 5,16: "Derfor, lev et liv i Ånden, da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur".

3. Hva betinger et fruktbart kristenliv?

a) Først dette med samfunn med Kristus.

"Den som blir i meg og jeg i Ham, han bærer mye frukt, men uten meg, kan dere intet gjøre", sier Jesus i Johs. 15,5. Ved å stå i et levende og organisk samfunn med Jesus vil man komme til å bære frukt. Likevel blir det ikke min oppgave å streve med å få fram frukt, men å bære den frukten som kommer som følge av en åndelig livslov.

b) Dernest forutsetter frukt dyrkning. "Min Far er vingårdsmannen" sier Jesus i Johs. 15,1. En frukthage overlatt til seg selv, vil ødelegge seg selv. Vingårdsmannen har sine oppgaver og Gud tar hånd om dette på en fullkommen måte. Beskyttelse, tilsyn, rensing og beskjæring sørger han for på en måte som bare han kan.

c) Endelig betyr frukt vekst. Frukt modnes ikke over natten. En åndsutrustning kan gis momentant, men ikke åndelig frukt, da det ingen snarvei er til denne frukten. Frukten kommer etter en tid. Vi må ta oss tid til å fokusere på to sider ved denne veksten.

1) På den ene side er det vårt ansvar. Det betyr å påse at forbindelsen med Kristus til enhver tid er i orden, slik at vingårdsmannen får frihet til å gjøre sine gjerninger med oss og i oss.

2) På den annen side besørger Gud selve veksten. Se 1. Tess. 5,23-25: "Må Han, fredens Gud hellige dere helt igjennom, og må deres Ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige, når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dere, er trofast, Han skal gjøre det".

Gud besørger veksten blant annet ved Åndens gjerninger i oss, derfor kalles frukten Åndens frukt. Vårt ansvar må ikke overses, og Guds verk må spesielt vektlegges.

4. For det fjerde vil vi omtale Åndens frukt ved en analyse.

I følge Gal. 5,22 er Åndens frukt en nidelt variant. Det kan virke overraskende på mange at Åndens frukt omtales i entall, når det nevnes hele 9 kvaliteter. Årsaken er sikkert denne: Det er en organisk enhet mellom disse kvaliteter. Videre oppdager vi tre grupper med tre kvaliteter i hver. Dette gjøres kun for oversiktens skyld. Denne grupperingen må ikke oppfattes skjematisk som adskilte grupperinger. Da blir det galt. Her tales i hele verset om Åndens frukt.

a) I vårt forhold til Gud og mennesker: Kjærlighet, glede og fred.

b) I vårt forhold til våre mennesker: Overbærenhet, vennlighet og godhet.

c) I vårt forhold til oss selv: Trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.

5. Målet med Åndens frukt er å forherlige Kristus Målet med Åndens frukt i våre liv er Kristi ære. Dette er Åndens oppgave. "Han skal forherlige meg", sier Jesus i Johs. 16,14. Ved Åndens frukt vil Kristus bli forherliget gjennom vårt liv og våre gjerninger. På dette punkt må vi ikke begrense Guds muligheter i våre liv.