Artikel nr 13 fra blad nr 6-1999
Emne: Barnelærdom
Fadervår Del 8


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Kjell Dahlene

Vi har kommet til den siste bønnen i Fadervår. I alt er det syv bønner. Syvtallet i Bibelen som betegner fullkommenhet. I Fadervår stråler sannhetene om Guds vesen, hans omsorg, hans makt og herredømme oss i møte. Guds kjærlighet skinner mot oss. Hans makt omkranser oss. Hans nåde møter alle våre behov.

En ung gutt spurte frelsesoffiseren som solgte "krigsropet" utenfor kjøpesenteret: "Hva betyr f-ene som du har på jakkeslaget for noe" Offiseren svarte uten å blunke samtidig som han pekte på F-ene: Fiender på høyre og venstre side.

Bibelen forteller oss om den intense strid et Guds barn er kastet inn i. Ondskapen i verden er svært synlig og viser tydelig sin makt. Den angriper oss og utøver sine gjerninger omkring oss. Derfor blir striden både en forsvarskamp og en angrepskrig. Vi trenger et sterkt forsvar mot det onde og mektige angrepsvåpen for å beseire den onde.

I denne strid vil den siste bønnen i Fadervår alltid ligge oss på hjerte som et stadig sukk, og en hjelp i trengsel.

I katekismen forklarer Luther bønnen for oss: Vi ber i denne bønn likesom under ett at Far i himmelen må frelse oss fra all slags ondt på legeme og sjel, eiendom og ære, og til sist, når vår time kommer gi oss en salig ende og nådig ta oss fra denne jammerdal til seg i himmelen.

Luther peker i en preken over Fadervår på at mange mennesker snur opp ned på Fadervår. De begynner med den siste bønnen og den er det viktigste for dem. Deres høyeste mål er at intet ondt skal ramme dem. Og da tenker de på ulykker, sykdom, krig, nød og død. De vil ha det rolig og minst mulig problemer. Mest av alt er de interessert i seg selv. Guds ære og Guds rikes komme opptar dem ikke særlig

Noen lurer på hvorfor det ikke står den onde istedenfor det onde. Saken er den at begge former er mulig. I Skriften er Satan ett med alt det onde i denne verden, men i uttrykket det onde favner vi kanskje enda videre. Det onde i alle fonner og skikkelser er våre fiender som omgir oss. Vi trenger utfrielse fra alt.

Hvilket behov er det for denne bønnen?

Når vi får øynene opp for vår stilling i kampen mot det onde, forstår vi fort at vår egen hjelpeløshet. Ondskapen er mektig og en kjenner et sterkt behov for å stille seg sammen med salmisten og rope: Hvem reiser seg for meg mot de onde? Sal 94:16. I enhver kamp er det avgjørende å ikke undervurdere fienden og se sant på seg selv. Da blir det klart hvilket veldig behov vi har for denne bønnen.

A: Når da dere, som er 0nde.... Matt 7:11 

Det er Jesus som taler til disiplene sine på denne måten. Ondskapen må et Guds barn forsvare seg mot ikke bare fra utsiden, men også fra innsiden. Onde tanker banker på fra det urene oppkommet i den syndige naturen vår. Matt 15 29. Jak 2:4. Stadig står vi i fare for å synde mot kjærligheten og gjemme på det onde. 1 Kor 13:5. Ikke minst kommer det onde fram i tungens synder. Den er et ustyrlig onde, full 4.av dødelig gift. Jak 3:8. Derfor må vi be om utfrielse. Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge. Sal 120:2. Vi må be om utfrielse fra et hastig sinn. En hastig mann gjør ofte det som er ondt. Ord 29:22

Et hav av ondskap ligger i oss. Ikke minst utløser havesyken mye ondskap.

For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 1 Tim 6:10 

For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er Jak 3:16

I denne bønnen løfter vi det inn for Far og ber om utfrielse.

B: Hele verden ligger i det onde. 1 Joh 5:19

Ondskapen i denne verden møter oss på alle plan. Vi lever i en verden som Skriften betegner slik: Dagene er onde. Ef 5:16. Det krever daglig årvåkenhet, en daglig kamp. Noen dager setter ondskapen inn på oss på en særlig måte. Den kalles den onde dag. Ef 6:13. Da blir angrepet meget sterkt. Det kan komme fra onde memiesker, trengsel og forfølgelse, onde gjerninger som blir rettet mot en, undergraving av ens gode navn og rykte og mange forhold. Gjennom alt får vi be om utfrielse i denne bønnen. Herrens menighet har forent seg i denne bømi.

Paulus ba om å bli fridd ut fra vrange og onde mennesker. 2 Tess 3 :2. Og la oss ta med noen bønnesukk fra salmisten:

Herre, fri meg fra onde mennesker.. Sal 140:2

For ennå setter jeg min bønn imot deres onde gjerninger. Sal 141 :5 

Fri meg fra mine fiender min Gud! Vern meg mot dem som reiser seg mot meg! Sal 59:2

C: Ondskapen i menigheten

I de troendes forsamling i demie verden står det en kamp så ondskapen ikke får råderom. Det skjer når synden blir forsvart eller oversett. Den onde arbeider iherdig for å ta Ordet fra Gud fra oss. Matt 13:19. Da har en ikke lenger tillit til Ordet, finner ingen trøst i Ordet og skikker ikke sitt liv etter Ordet. Innen den kristne kirke har han mange medhjelpere. Mika sukker over situasjonen og sier: Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt. Mika 7_3

Menighetstukten skal hjelpe oss til å ta avstand fra det onde. Når mennesker fastholder sine synder, må de lukkes ute fra forsamlingen. 1 Kor 15:13. Det er ikke lett, men derfor trenger vi så ofte å be denne bønnen. Ondskapen må ikke få plass mellom oss.

Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger 2 Joh 10-11

Hva ligger det i "fri oss fra det 0nde"?

Betyr det at vi skal fritas for alle onde anslag, fra det som kan oppleves av ondt i denne verden. Det er svært lite i Skriften som støtter det. Den utfrielse det her er tale om er en frihet som gjør at det onde ikke får råderett i livet, ikke får makt over tankene eller dirigere livsførselen. Vi får nåde til å gå gjennom en ond verden og likevel være fridd fra den.

Derfor vet også Herren å utfri de gudfryktige fifa prøvelser 2 Pet 2:9

Mange er den rettferdiges ulykker men Herren utfrir ham av dem alle. Sal 34:20

Vi ber altså ikke å komme lettest mulig gjemaom denne verden, men at Herren gir oss en lykkelig utgang på alt som møter oss og vi kan stå etter å ha overvunnet alt. Ef 6: 13

Herren har makt til å gjøre det onde til sin tjener. Det kan gi større motstandskraft, større innsikt og forståelse, styrke den kristne karakter, gi større smak på Guds nåde. Guds ord favner alle ting når den gir oss dette overlyset over livet. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Rom 8:28 Gud har makt til å forvandle det onde til det gode. Forfølgelse kan bli til fremgang. Gråt til smil. Sorg til glede. Trengsel til velsignelse. Nød til nåde... osv

En stadig frigjørelse

I dagliglivet har vi kamp mot mange onde krefter. De vil overmanne, knekke og skade oss. Den onde gir oss ikke ro. Likevel er det nok bare et fåtall av angrepene som når oss. Herren er vårt skjold så det meste blir stoppet før det når oss. Frigjørelsen fra det onde er både aktuell nåtid og forløsende fremtid.

Paulus hadde en sterk trøst i denne frigjørelse fra det onde. Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss. 2 Kor 1:10 Det er Kristi frelsesverk som får sin direkte innflytelse på vårt liv i denne verden. Han som gav seg selv for våre synder for å fri oss utfra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. Gal 1:4

Bønnen "Fri oss fra det onde" vil også virke i den troende. Alt Guds ord sier om seier over det onde, får betydning for oss.

La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Rom 12:21

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Ef 6:13

Den fullkomne frigjørelse

skjer når Guds folk frigjøres fra denne verden og Jesus utfrir oss fullkomment fra derme syndens og dødens verden ved sin gjenkomst. Underveis sukker vi med Paulus: Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Rom 7:24. 8:21-23. Men samtidig løfter vi håpets fane i glede.

Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet/ Amen. 2 Tim 4:18

Herrens makt til å fri fra det onde

Når vi med glede ber denne bønn i Fadervår, er det fordi vi har lært Faderen å kjenne som den som har makt til å fri oss ut i fra det onde. Både de løftene Skriften gir og de erfaringene Herrens folk har gjort, gir oss stor frimodighet til å be denne bønnen

For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag... Sal 2715

På den onde dag skal Herren fri ham ut. Sal 41:2

Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. 2 Tess 3:3

Intet ondt skal ramme deg... Sal 91:10 

Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Sal 121:7

Jeg søkte Herren, og han svarte meg, han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Sal 34:5

Bønnesvar.

Vår Far i himmelen bønnhører sine når de ber denne bønnen. Erfaringen av bønnesvarene styrker troen og gir mot til å gâ videre. Uansett på hvilket felt vi møter anslagene fra ondskapen, kommer Herren sine til hjelp.

David vitner: Herren, som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold Da sa Saul til David: Gå, og Herren være med deg! 1 Sam 17:37

Jeg søkte Herren, og han svarte meg, han fridde meg fra alt det som forferdet meg. Sal 3415

Paulus stadfester denne erfaringen: Og Herren har fridd meg ut av dem alle. 2 Tim 3:11

Men Herren stod hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag få høre den. Og jeg ble fridd ut av løvens gap. 2 Tim 4: 17

Avslutning 

Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde. Ord 1616

Fadervår gir meg frimodighet til å møte hver dag ikke først og fremst med kraftfulle hender, men med follede hender. Ikke alltid med rene hender, men hjelpeløse hender som strekker seg mot nådetronen. Ikke etter dagens slit med tilfredse hender, men med hender som ber om utfrielse på nytt. Med løftende hender som venter på Guds rikes evige komme.

Da riket er med solekår, 
til syne og til stede
I evighetens gyllenår, 
med rett og fred og glede.